Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Rugsėjo 16 d. Willoughby, Ohio, mirė gen. Vladas Nagius-Nagevičius, Lietuvoj nuo 1918 m. buvęs karinės sanitarijos viršininkas. Jis įkūrė ir išugdė Kauno karo muziejų, tapusiu tautinių iškilmių centru. Gen. V. Na-gius buvo medikas ir archeologas, šias mokslo šakas studijavęs Rusijoje. Prieš Lietuvai atsistatant, velionis tarnavo rusų laivyne gydytoju.
•    New Yorke, Carnegie centro patalpose, prieš Jungtinių Tautų rūmus, rugsėjo 20-21 d. įvyko pavergtųjų Europos valstybių seimas, atstovaująs 100 milijonų netekusių laisvės žmonių. Seime dalyvavo Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Vengrijos laisvinimo organizacijų atstovai. Dabar paruošti tik svarstytinų klausimų projektai. Seimo pilnatis šaukiama spalio pabaigoje. Virš seimo pastato plevėsavo pavergtųjų tautų vėliavos.
•    Spalio 23-24 d. Bostone šv. Petro ir Povilo parapijoje įvyks šv. Juozapo lietuvių Romos Katalikų Darbininkų Sąjungos seimas. Šios organizacijos pirmininkas dabar yra V. J. Kudirka iš Norwoodo.
•    Rugsėjo 18 d. New Yorke buvo paminėta Juozo Ginkaus 65 m. sukaktis. Sukaktuvininkas yra žinomas visuomenės veikėjas Amerikoje, daug pasidarbavęs lietuvybei. Jau 26 metai, kai jis išlaiko ir vadovauja savaitinei radijo valandai Brooklyne.
•    Dr. Kęstutis Valiūnas, "Neries" bendrovės dalininkas, prekybos reikalais rugsėjo 19 d. išvyko į Tolimuosius Rytus. Kelionėje išbus apie 3 mėnesius.
•    Lietuvos Vyčių metinis seimas Pittsburghe rupjūčio 25-26 d. praėjo sėkmingai. Posėdžiuose pasiryžta dar labiau stiprinti lietuvybę savyje ir kituose. Bandoma organizuoti jaunučių ir sendraugių kuopos. Praėjusiais metais organizacija padidėjo 185 nariais. Seimo dienomis rytais buvo pamaldos. Programa paįvairinta gerai pasisekusiu pobūviu.
•    Dr. K. Griniaus, buvusio Lietuvos prezidento, atsiminimams išleisti sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja dr. Pijus Grigaitis. Antrasis atsiminimų tomas išeis 1955 m.

•    Dr. VI. Literskis, Vasario 16 gimnazijos direktorius Vokietijoje, spaudoje paskelbė atsišaukimą, kuriame pranešama, kad ši mokslo įstaiga "dabar stovi prieš žlugimo pavojų". Finansine gimnazijos padėtis pavadinta kritiška, čia mokosi 200 mokiniai, kurių kiekvienas turi rėmėjų būrelį Amerikoje. Bet 80 rėmėjų būreliai jau beveik visi metai neprisiunčia aukų. Tai ir įstūmė gimnaziją, į ekonominius sunkumus. Dabar ji tik už kasdieninės apyvokos daiktus turi 20,000 DM. skolų. Skola smarkiai auga, nes kas mėnesį nesulaukiama 7,000 DM. aukų, anksčiau atėjusią iš užmario. Gimnazijos direktorius kreipiasi į visuomenę, prašydamas sustiprinti aukų siuntimą: "Gelbėkite nuo žlugimo Vasario 16 gimnaziją! Darbininkai, mokytojai, gydytojai, kunigai ir kitų profesijų lietuviai, nelaukdami aukų rinkėjų, siųskite nors kuklią auką gimnazijai'", atsišaukime rašo dr. VI. Literskis. Aukas galima siųsti per Bal-fą arba tiesiog šiuo adresu: Litauisches Gimnasium, Huettenfeld b. Lamperheim, Germany, U. S. Zone.
•    Tėv. Klemensas Zalalis, O. F. M., vienas iš nedaugelio Šv. Rašto specialistų tarp lietuvių, šios srities mokslą dėstęs Montrealio ir Wappingers Falls pranciškonų seminarijose, rugsėjo mėn. išvyko į Romą, kur rengsis Šv. Rašto doktoratui. Iki šiol tėra vienas lietuvis šv. Rašto daktaras — prel. V. Tulaba.
•    Krėvei statys paminklą. — Tam reikalui sudarytas komitetas, kuris į visuomenę kreipėsi tokiu pareiškimu:
"1954. VII 7 d. didysis mūsų dailiojo žodžio kūrėjas Vincas Krėvė, palikęs mumyse amžinai gyventi audrųjį Šarūną, rūškanąjį Skirgailą, gamtos augintinį kerdžių Lapiną, giedrąjį gyvenimo išminčių dėdę Vainorų ir daugelį kitų, Jo iš Dainavos milžinkapių prikeltų ar šiaudinėje pastogėje sutiktų žmonių, — patsai atsigulė amžino poilsio Philadelphi-jos šv. Kryžiaus kapinėse.
"Lietuvių visuomenės yra garbės pareiga nors kukliu lietuviško stiliaus paminklu atžymėti vietą, kur svečioje žemėje, toli nuo gimtojo Merkio ir Nemuno, priglausti Šarūno dainiaus palaikai.

"Paminklo statymo reikalu tiesiogiai rūpinasi Philadelphijoje sudarytasis komitetas, kuris vietos lietuvių banke turi savo einamąją sąskaitą (Krėve Memorial Account S 19789: Liberty Federal & Loan Association, 202 North Broad St., Philadelphia 2, Pa.).
"Lietuviškoji visuomenė labai prašoma siųsti aukas augščiau nurodytu banko adresu. Patogumo dėliai maloniai kviečiam atskirose vietovėse sudaryti aukų rinkimo komitetus.

"Aukotojų simbolinio ryšio su Nepamirštamuoju Dainaviečiu ženklan aukų lapai bus įmūryti paminkle".
Krėvės paminklo statymo komitetas: Vincas Maciūnas, pirm., Vytautas Mykolaitis, I. vicepirm., Antanas Vasiliauskas, II. vicepirm., Konstantinas Ostrauskas, I. sekr., Marija Krasauskaitė, II sekr., Alfonsas Jurs-kis, iždo globėjas, Jonas Puzinas, iždo globėjas.
Komiteto adresas: 247 E. Albanus Street, Philadelphia 20, Pa.
•    Kun. V. Pikturna buvusių politinių kalinių sąjungos centro valdybos vardu prašo visus laisvajame pasaulyje gyvenančius politinius kalinius pranešti savo adresą ir išreikšti pageidavimą, kuriame JAV mieste turėtų būti sąjungos centras. Sąjunga nori šį rudenį pravesti valdyboj rinkimus korespondenciniu keliu. Kun. V. Pikturnos adresas: 213 S. 4th St., Brooklyn 11, N. Y.
•    Rugpjūčio 7 d. Anglijoje Not-tinghame įvyko pirmas Anglijos lietuvių sąskrydis. Dalyvavo apie 600 žmonių, atvykusių iš įvairių vietų.
•    Prie Vokiečių vyriausybės Bon-noje dabar yra du lietuviai atstovai — dr. P. Karvelis, atstovaująs Vli-ką, ir dr. Gerutis, paskirtas S. Lozoraičio, kaip rašoma Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone komunikate, "palaikyti iš Lietuvos diplomatinės tarnybos pusės santykius" su Vokietijos užsienių reikalų ministerija. Priėmimui atstovo, kuris reprezentuotų Lietuvą, vokiečiai nori Vli-ko ir dipl. šefo susitarimo, pristatant atstovavimui parinktą asmenį.
•    Vysk. V. Brizgys spalio pabaigoje mano išvykti į Kolumbiją lankyti ten gyvenančių lietuvių, kurie jį pakvietė. Pakeliui mano sustoti Ve-necueloj. Kolumbijoje lietuviai yra labiausia susitelkę Medelline ir Bogotoje. Bogotoje įsteigus "lietuvių namus", veikimas labai pagyvėjo.

•    Lietuvos miškininkų Sąjungai šiemet suėjo 25 metai. Tas įvykis buvo paminėtas Čikagoje.
•    Antroji Kanados lietuvių Diena šiemet įvyko Toronte rugsėjo 4, 5, 6 d. Su šia iškilme sutapo Ameii-kos lietuvių sportininkų pasirodymas ir dailės paroda. Iškilmingiausia ir turiningiausia diena buvo sekmadienis, pradėtas pamaldomis ir baigtas koncertu. Tą dieną Massey salėje pagrindiniu kalbėtoju buvo V. Sidzikauskas. Be to dar žodį tarė gen. konsulas V. Gylys, federalinio parlamento narys P. Hellyer, Estijos ir Latvijos gen. konsulai, Ontario parlamento atstovas Yarenko, lenkų atstovas ir Liet. Bendr. pirm. J. Matulionis, šventės nuotaiką pakėlė dainomis St. Gailevičiaus vedamas choras "Varpas". Koncertinėje dalyje dar dalyvavo op. sol. E. Kardelienė ir sol. L. Paulionis. Ateinančiais metais Kanados Liet. Diena numatoma Montrealyje.
•    Los Angeles lietuviai susirūpino prof. Mykolo Biržiškos, Nepriklausomybės akto signataro ir žymaus mokslininko, rašytojo bei visuomenės veikėjo, sunkia medžiagine padėtimi. Pasiryžus jam konkrečiai padėti, tos kolonijos lietuvių pasitarime buvo išrinktas specialus komitetas, kurio pirm. yra Jonas Uždavinys, vicepirm. Chas. Lukšis, ižd. kun. Jonas A. Kučingis, to miesto parapijos klebonas, sekr. dr. P. Pamataitis. Komitetas prof. Mykolui sušelpti šių metų gruodžio 1 d. skelbia aukų vajų ir prašo visus pasaulio lietuvius prie jo prisidėti. Aukos siunčiamos iždininko vardu šiuo adresu: Rev. J. A. Kučingis, 2704 St. George St., Los Angeles 27, Calif.
•    Toronto Prisikėlimo bažnyčios ir salės statyba sparčiai žengia pirmyn. Pastato meninei pagalbai pakviestas dail. T. Valius. Statybą archit. dr. St. Kudoko priežiūroje vykdo inž. J. Augustinavičius. Elektros įvedimo planus daro inž. A. Ketvirtis, o apšildymo — inž. A. Juozapavičius, abu iš Toronto. Jau pradėta organizuoti biblioteka, kuri bus naujoje salėje.
•    Rugsėjo 13-17 d. Bredoje, Olandijoje, įvyko Tarptautinis Katalikų Migracijos kongresas, kuriame buvo svarstytos su imigracija ir emigracija susijusios problemos. Kongrese dalyvavo kan. J. B. Končius ir Iz. Rugienius. Balfo pirmininkas kongrese pasakė kalbą, iš komunistų užimtų kraštų pabėgusiųjų vardu.
•    Lietuvių Enciklopedijos IV tomas išeis lapkričio mėn. gale. Nuo šio tomo nutraukiamas ir naujų prenumeratorių priėmimas. Dabar, užsisakant enciklopediją, dar galima gauti ir pirmuosius tomus.

•    Lokas išrinko pirmosios tarybos rinkimams pravesti komisiją.
•    Rugpjūčio 21-23 d. Toronte įvyko JAV ir Kanados liet. ev. liut. sinodas. Jo tikslas suburti religinėn vienybėn šios tikybos išpažintojus. Sinode buvo aiškiai užakcentuota ir lietuvybė.
•    Spaudos žiniomis dabar Belgijoje yra 440 lietuvių. Tarp jų 29 seserys vienuolės. Mišrių šeimų esama 58, o grynai lietuviškų tik 25.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai