Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
Visuotinio Lietuvių Rašytojų D-jos narių susirinkimo, įvykusio Čikagoje 1954 m. rugsėjo 26 d., priimti šie nutarimai:
1.    Mūsų tautinio išlikimo pagrindinė priemonė yra lietuviškoji knyga. Deja, net ir šiais lietuviškos spaudos iškovojimo sukakties metais knygos skaitytojų skaičius žymiai mažėja. Kiekvieno lietuvio pareiga pačiam pirkti ir propaguoti lietuviškų knygų pirkimą.
2.    Visuomenė raginama prenumeruoti didžiojo mūsų klasiko Vince Krėvės raštus, tuo sudarant galimybę jiems užtikrinti pasirodyti.
3.    Knygų leidėjai prašomi neleisti menkaverčių knygų, kurios ir skaitytoją atbaido, ir smukdo mūsų literatūrą.
4.    Atkreipiamas Lietuvių Enciklopedijos redakcijos dėmesys, kad būtų apdairiai tvarkomas literatūros skyrius ir plačiau aptariami lietuvių literatūros kūrėjai bei kūriniai.
5.    Lietuviškieji veiksniai prašomi, bendradarbiaudami su LRD, nedelsiant pasirūpinti mūsų žymiųjų veikalų ir lietuvių literatūros istorijos išleidimu.
6.    Turint galvoje jaunosios kartos svarbą lietuvybei išlaikyti, kolegos rašytojai skatinami duoti tinkamų kūrinių jaunimui, o tėvai prašomi aprūpinti vaikus visa negausia mūsų jaunimo literatūra.
7.    Rašytojai kviečiami palaikyti tarpusavio santykių nuoširdumą ir kolegiškumo dvasią.
•    Visuotiniame Liet. Rašytojų D-jos narių susirinkime priimti trys nauji nariai: Kazys Barėnas, Jurgis Ble-kaitis ir Algirdas Landsbergis.
•    Lietuvių literatūra plačiai aprašyta pasaulinės literatūros ("Die Weltliteratur"), enciklopedijoje, kurios papildomasis tomas ką tik pasirodė Austrijoje. Atskirais straipsniais apžvelgiami šie lietuvių rašytojai: Aistis, Baltrušaitis, Binkis, Baranauskas, Brazdžionis, Donelaitis, Gustaitis, Kirša, Putinas, Krėvė, Lazdynų Pelėda, Maironis, Nėris, Šatrijos Ragana, Savickis, šeinius, Sruoga, Vaičiulaitis, Vienuolis, Vydūnas. Visa eilė lietuvių rašytojų apibūdinti bendroje lietuvių literatūros apžvalgoje. Tai yra plačiausia lietuvių literatūros apžvalga, pasirodžiusi tarptautinėje enciklopedijoje. Apžvalgą parašė dr. Antanas Maceina.

•    "Venta" leidžia A. Vaičiulaičio pasakojimų bei novelių rinkinį. Įvadą parašė prof. Juozas Brazaitis.
•    Aloyzas Baronas rašo prel. Ig. Albavičiaus biografiją. Veikalas numatomas išleisti netolimoje ateityje.
•    St. Pilka parengė spaudai "Teatro almanachą". Knyga jau renkama. Ją galima iš anksto užsisakyti šiuo adresu: St. Pilka, 3225 So. Union Ave., Chicago, III.
•    "Australijos Lietuvis" leidžia M. Radzevičiūtės romaną "žemelė šventoji". Romanas liečia knygnešių gadynę.
•    Dienraščio "Draugo" skyriaus "Iš Ateitininkų gyvenimo" vadovybė skelbia straipsnio konkursą. Už tris geriausius straipsnius skiriamos premijos lietuviškomis knygomis ir liet. laikraščių bei žurnalų prenumeratomis: I premija 25 dol. vertės, II — 15 dol., III — 10 dol. Temos pasirinkimas paliekamas autoriams, pasirašoma slapyvardžiu, o tikra pavardė bei adresas paduodamas atskirame voke. Straipsnių įteikimo paskutinis terminas š. m. gruodžio 31 d. Konkurso mecenatas — kun. dr. J. Prunskis.
•    Ignas Šeinius susilaukė šešiasdešimt penkerių metų amžiaus sukakties. Jis lietuvių literatūrai yra davęs tokius klasinius kūrinius kaip "Kuprelis" ir kiti. Ignas šeinius, Lietuvių Rašytojų Draugijos garbės narys, gyvena  Švedijoje.
•    Rugsėjo 26 d. Brooklyno Muziejuje 50 m. spaudos sukakčiai paminėti buvo suruoštas koncertas. Programą išpildė operos sol. Vincė Jo-nuškaitė ir Operetės choras, vad. J. Stankūno. Pertraukų metu programos vedėjas anglų kalba pateikė žinių iš Lietuvos istorijos bei kultūrinio gyvenimo. Programa, užsitęsusi vieną valandą, buvo transliuojama per New Yorko WNYC radijo stotį.
•    "Draugo" konkurso už romaną paskutinė įteikimo data buvo ląpkr. 1 diena; premija 1,000, mecenatas pats "Draugas" su savo bendradarbių klubu. Poezijos konkurso paskutinis terminas eilėraštį įteikti — gruodžio 15 d., mecenatai: Mutual Federal Savings, Vikt. ir Bruno Tūbeliai ir Balzekas Motors Sales.
•    Lietuvių Kultūros Fondas Australijoje spalio mėn. paskelbė lietuviškos knygos mėnesiu. Knygnešių atminimui pasiryžta įkurti lietuviška biblioteka.
•    Spalio 16 d. Čikagoje suvaidinta Petro Vaičiūno drama "Sulaužyta priesaika". Vaidino Vlado Bra-ziulio dramos studija, atvykusi iš Clevelando.
•    Ateinantį pavasarį sueina 25 m., kai pasimirė kalbininkas Jonas Jablonskis.
•    Šiemet sueina 75 metai nuo K. Būgos ir Jono Biliūno gimimo.
•    Vytautas Beliajus, lietuvių ir kitų, tautų šokių žinovas ir gabus interpretatorius, leidžia anglų kalba lietuvių legendų rinkinį, pavadintą The Evening Songs. Knyga bus iliustruota.
•    Jalgavoj mirė lietuvių-latvių vienybės puoselėtojas ir to miesto katalikų parapijos klebonas prel. K. Jasėnas. Jis buvo ir meno žinovas, išleidęs lietuvių kalba šios srities knygą.
•    Marburgo mieste vokiečių kalba leidžiamas žurnalas "Zeitschrift fuer Ostforschung" savo paskutinį numerį paskyrė Lietuvos karaliui Mindaugui, nuo kurio vainikavimosi pernai suėjo septyni šimtai metų. Įdėta plati dr. Zenono Ivinskio studija "Mindaugas ir jo vainikas" ir keletas kitų straipsnių apie Mindaugą.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai