Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Alto vykdomasis komitetas praneša, kad 1957 balandžio 11-12 Vašingtone buvo pasitarimai Lietuvos laisvinime klausimu. Dalyvavo iš Alto L. Šimutis, P. Grigaitis, M. Vai-dyla ir M. Kižytė, iš Vliko J. Matulionis, J. Kaminskas, H. Blazas ir A. Devenienė, iš L. Laisvės Komiteto V. Sidzikauskas.

Pasitarimas pritarė Alto 1956 suvažiavimo planui rengti masinę peticiją Jungt. Valstybių prezidentui. Peticija prašys panaudoti visas taikingas priemones, tarp jų ir Jungtines Tautas, Lietuvai išlaisvinti.

Sutarta budėti, kad akivaizdoje kilusio demilitarizuotos Europos juostos projekto nebūtų pažeisti Lietuvos reikalai.

Alto pareigūnai lankėsi valstybės departamente ir pas Kongreso narius. Su Vliku tarėsi dėl informacijos anglų kalba sustiprinimo.

•    Povilui žadeikiiii, Lietuvos ministeriui Vašingtone, suėjo 70 metai amžiaus. Jubiliatas Lietuvos reikalais atvyko į Ameriką 1919 m. Po trejų metų (1923) buvo paskirtas Lietuvos konsulu Čikagoje. Nuo 1928 m. buvo konsulu Niujorke. Nuo 1935 m. liepos mėn. yra įgaliotas ministeris Vašingtone.

•    Kanados Liet. Bendr. Kultūros Fondas kovo 30-31 d. Toronte suruošė Mokytojų ir Tėvų Dienas. Svarstyta lietuviškojo auklėjimo klausimai. Suvažiavime buvo šios paskaitos: dr. A. Šidlauskaitė — Vaiko brendimas svetimoje aplinkoje, Iz. Matusevičiūtė — Augštesnysis lituanistinis švietimas bei meninės mokinių pramogos, prof. I. Malėnas — Naujasis metodas vaikus išmokyti skaityti.

•    Birželio 23-27 dienomis Baltimorėje įvyksta LRKSA šešiasdešimtasis seimas. Susivienijimo pirmininkas yra L. Šimutis. Neseniai susivienijimas išleido savo istoriją, kurią parašė dr. A. Kučas.

•    Kovo 3 d. Čikagoje buvo atidarytas Lietuvių Menininkų klubas. Jo pirmininkas yra dail. Z. Kolba.

•    Kovo 16 d. Waterburyje mirė pref. Jurgis Žilinskas, ilgametis anatomijos dėstytojas Vyt. D. universitete.

•    Čikagoje kovo 30-31 d. seserų kazimieriečių Marijos mokyklos salėje pastatyta Rigoletto opera praėjo su didžiu pasisekimu. Salėje, talpinančioje 1,400 žmonių, pritrūko vietų. Bilietai buvo iš anksto išpirkti. Operoje dainavo žymūs solistai: A. Brazis, J. Krištolaitytė, V. Baltrušaitis, S. Citvaras ir kt. šios operos pastatymas lietuviškomis jėgomis yra didelis įvykis mūsų kultūriniame gyvenime.

•    Dail. Adomo Galdiko tapybos darbų paroda Niujorke Feigle galerijoje buvo kovo 27—bal. 13 d. Iškabinta 24 paveikslai — žiemos ir rudens peisažai, kuriuose duota visiška pirmenybė spalvai bei jos sudėtingoms problemoms, šioje Galdiko paveikslų serijoje spalva nustelbia mūši} regimąją tikrovę. Tuo savo spalviniai abstrakciniu pobūdžiu dabartinė A. Galdiko paroda išsiskiria iš visų ankstesniųjų. Ji susilaukė gyvo dėmesio žymių meno žinovų sluogsniuose. Parduota trečdalis paveikslų. Juos pirko didieji Amerikos meno kolekcionieriai. Ateinančiame numeryje apie ją bus išsamesnis žodis.

•    Lietuvių Dailės Institutas pakviestas suruošti tris meno parodas Colorado universitete, Denver (Boulder), galerijoje. Pirmoji lietuvių liaudies meno paroda įvyko vasario 5-19 d.d. Ją sudarė liaudies skulptūros, architektūros, medžio raižinių ir kryžių bei koplytėlių autentiškos nuotraukos ir audinių originalai. Antroji paroda reprezentavo mūsų grafiką ir buvo atidaryta vasario 19 d.-kovo 5 d. Trečioji skirta tapybai, skulptūrai, keramikai. Ji buvo kovo 5-19 d.d. šias parodas globoja Lietuvos valstybės konsulas dr. Petras Daužvardis. Ketvirtąją apžvalginę paredą Institutas yra numatęs suruošti šį pavasarį Čikagoje. Šioje parodoje bus reprezentuojamos visos dailės šakos. Lietuvių Dailės Institutas šiemet švenčia savo veiklos dešimtmetį.

•    Balandžio 3 d. Lietuvoje mirė dainininkas Juozas Babravičius. Buvo gimęs 1882 m. kovo 21 d. Vilkaviškyje.

PATIKSLINIMAS
Pernai "Aidų" 10 nr. 456 p. spausdintų Juan Ramon Jiminez eilių vertėjas yra Juozas Kėkštas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai