Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Rugsėjo 8-10 d.d. Clevelande įvyko Katalikų Federacijos suvažiavimas, vadinamas seimu. Jame dalyvavo 73 atstovai ir apie 250 svečių. Paskaitas laikė: kun. St. Raila apie jaunimo auklėjimą bei lavinimą, prof. J. Gravrogkas apie Katalikų Akciją, prof. J. Brazaitis apie spaudos atgavimo sukaktį. Pamokslus pasakė vysk. V. Brizgys ir prel. J. Balkūnas. Kongrese greta posėdžių buvo pasitarimas spaudos reikalais, Šventoji Valanda katedroje su Čiurlionio ansamblio religiniu koncertu ir spaudos atgavimo paminėjimas. Iš priimtų rezoliucijų svarbiausios yra šios: paskatinti katalikų politines grupes ir katalikus, dalyvaujančius politikoje, veikti tarpusavio darnos dvasia. Jaunimo reikalui palaikyti gyvą religinę ir tautinę dvasią šeimose ir sudaryti parapijose jaunimui lietuviškai auklėtis tinkamas sąlygas. Paskatinti lietuvius, ypač inteligentus, kad jie jungtųsi į parapijų religines organizacijas. Uoliai dalyvauti bendruomenės vadovybės rinkimuose. Remti ar-kivysk. J. Matulevičiaus beatifikacijos bylą ir prašyti popiežių, kad leistų atitinkamose viešose pamaldose vartoti invokaciją "Garbinkime Marijos Širdį". Į centro valdybą išrinkti asmenys svarbesniomis pareigomis taip pasiskirstė: prel. J. Balkūnas — dvasios vadas, dr. A. Darnusis — pirm., L. šimutis ir D. Kaminskienė — vicepirm., kun. dr. A. Juška — sekr., prel. Ig Albavičnis — ižd.
•    Argentinos universitetuose yra apie 100 lietuvių studentų, pasirinkusių daugiausia praktiškųjų mokslų šakas.
•    Laisvosios Europos Kolegija Strasburge nupirko iš Klimienės visą min. P. Klimo biblioteką.
•    Paryžiuje lietuvių šalpos draugija minėjo 10 metų sukaktį. Ji yra persiorganizavusi į bendruomenę.
•    Laikraštis "Argentinos Lietuvių Balsas" nusipirko namus. Juose įkurta spaustuvė.
•    Katalikų Federacijos suvažiavime pritarta planui leisti anglų kalboj laikraštėlį lietuvių vaikams, kurie nemoka savo tėvų kalbos. Laikraštėlį mano leisti Lietuvių Seselių Vienuolių Institutas Amerikoje.
•    Kan. J. Meškausko 40 metų kunigystės sukaktis buvo paminėta spalio 10 d. Brooklyne. Ta proga buvo pamaldos ir pobūvis. Paminėjimą surengė Lietuvių Karių draugijos nariai ir buvę Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Kan. J. Meškauskas šalia ilgo darbo kunigų seminarijoje gyvai reiškėsi Lietuvos kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje. Jis turi nemaža nuopelnų ir Lietuvos kariuomenės organizavime. Vėliau buvo Įgulos bažnyčios rektorius ir paskutinis Liet. kariuomenės vyr. kapelionas. Dabar kan. J. Meškauskas gyvena New Yorke, prisiglaudęs viename vienuolių išlaikomame viešbutyje, ir aktyviai dalyvauja šios apylinkės lietuviškame gyvenime. Jis yra 65 metų amžiaus.

•    New Yorko Lietuvių Gydytojų draugija rūpinasi padėti šios profesijos žmonėms, ypačiai palenktiems senatvės ir ligos. Draugijos pirm. dr. V. Tercijono pareiškimu, dabar pašalpos reikalingi ir šelpiami yra šie gydytojai: dr. Stelmokas, gyv. Vokietijoje ir sergąs džiova, dr. Vyt. Bendorius iš Los Angeles, dr. V. D. Bagdonas. Draugija medžiagiškai yra sušelpusi ir vieną kitą Lietuvos laisvės kovų invalidą.
•    Keliaujančioji po Amerikos lietuvių kolonijas Švč. Mergelės Marijos statula dabar yra Čikagos apylinkėje. Ji aplankys visas lietuvių parapijas iki metų pabaigos.
•    Rugsėjo mėn. prie Port Jarvis, N. Y. įvyko šviesos sambūrio Amerikos srities skyrių atstovų bei įgaliotinių suvažiavimas. Pirmininku išrinktas J. Valaitis.
•    Ateinančių metų vasario mėn. Bostone leidžiamam savaitraščiui "Keleiviui" sueina 50 metų. Jį leidžia Lietuvių Socialdemokratų Sąjunga.
•    Argentinoje suorganizuota lietuvių prekybininkų bei pramonininkų sąjunga, į kurią įsirašė per 100 narių.
•    Anglijos lietuviai planuoja steigti seneliams prieglaudą ir jaunimui stovyklą. Jie Londone jau turi namus ir spaustuvę. Turtas siekia 14 tūkst. anglų svarų.
•    Balfo pirm. kan. J. B. Končius, aplankęs JAV šalpos reikalais Europą ir Šiaurės Afriką, spalio 4 d. grįžo namo.
•    Spalio mėn. Toronte įvyko Kanados Lietuvių Kunigų Vienybės suvažiavimas. Valdybon išrinkta šie kunigai: J. Gutauskas, J. Tadarauskas ir Pr. Gaidamavičius.

•    Kun. dr. Juozas Prunskis, vienas iš "Draugo" redaktorių, spalio vidury išvyko ilgon žiurnalistinėn kelionėn į Aziją. Kelionės plane yra lankymas visų ano kontinento kraštų, neįskaitant tik komunistinės Kinijos ir kitų komunistų rankose esančių sričių. Kelionėje ,išbus apie 2 mėnesius.
•    A. Ranitas pradėjo dirbti New Yorko Public Library grafikos skyriuje.

•    Dr. Agota Šidlauskaitė, dėstanti psichologijos mokslus Ottawos universitete Kanadoje, lankosi Europoje. Aplankė Italiją ir Vokietiją.
•    Gen. Teodorui Daukantui šiemet suėjo 70 m. amžiaus. Jubiliatas yra gimęs 1884 m. Žemaitijoje. Jūrininkystės mokslus baigė Petrapilyje 1906 m. ir iki 1922 m. gyveno Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą, savanoriu stojo į mūsų kariuomenę. Vėliau dviem atvejais buvo krašto apsaugos ministeriu, Šaulių Sąjungos pirmininku, L. Atsargos Karininkų Sąjungos pirm. Lietuvos universitete dėstė geografiją, veikė skautų brolijoje ir kitose organizacijose. Tarp jo raštų labiausia žinoma knyga "Kelio į Vilnių bejieškant". Dabar gen. T. Daukantas gyvena Argentinoje.
•    Lietuvos žemėlapio vardyno reikalais Clevelande buvo susirinkę mūsų kalbininkai ir geografijos specialistai P. Jonikas, A. Salys, P. Skardžius, S. Kolupaila, A. Dundulis ir P. Būtėnas. Iš Liet. Enciklopedijos redakcijos dalyvavo J. Girnius, P. Čepėnas, J. Puzinas ir pats leidėjas Juozas Kapočius, kuris yra pasiryžęs išleisti ir Lietuves žemėlapį.
•    Operos sol. Vincė Jonuškaitė į plokšteles įdainavo liet. kompozitorių komponuotas ir liet. liaudies dainas. Plokštelės išeis dviejuose albumuose.
•    Spalio gale Kersteno komitetas baigė apklausinėjimus Čikagoje. Liudijo raštu lietuviai ir kitų pavergtų tautų atstovai, tarp kurių ukrainietis L. E. Dobriansky, Georgetown universiteto profesorius. Jis 1952 m. prezidento rinkiminėje kampanijoje buvo respublikonų partijos centrinio komiteto patarėjas ir padėjo redaguoti propagandinės programos dalį užsienio politikos atžvilgiu.

•    Čiurlionio meno sambūriui šiemet sueina penkiolika gyvavimo metų. Pirmą kartą čiurlioniečių dainos garsai suskambėjo senojoje Lietuvos sostinėje Vilniuje. Dabar sambūris, vadovaujamas A. Mikulskio, yra susitelkęs Clevelande, kur spalio dešimtą dieną davė pirmą šio sezono koncertą. Šiemet Čiurlionio sambūris su koncertais aplankys visą eilę vietovių Amerikoje.
•    Gabijos leidykla Brooklyne buvo paskelbusi "pigųjį knygų mėnesį". Knygos buvo parduodamos su 15-709^ nuolaida. Lengvatos pasibaigė spalio mėn. gale.
•    Spalio 24 d. Brooklyne suvaidinta komedija "Moterims neišsimeluo-si". Tą pat dieną Clevelande pastatyta Miko Petrausko operetė "Consilium Facultatis".
•    Choras Pirmyn, kuriam vadovauja K. Steponavičius, spalio 10 d. Čikagoje pastatė operetę "Laimą".
•    Urugvajaus užsienio reikalų mi-nisteris Pittaluga specialioje audiencijoje priėmė Lietuvos pasiuntinį dr. Kazimierą Graužinį, kuris painformavo apie Kersteno komisijos darbus ir padovanojo K. Čibiro — Verax'o ispanų kalba parašytą veikalą — "Genocido imperija", šios knygos autorius yra įgaliotas atstovauti Eltai pasauliniame spaudos kongrese, kuris įvyksta lapkričio 6-13 dienomis San Paulo mieste Brazilijoje. Jisai yra Lietuvos pasiuntinybės attache Montevideo mieste Urugvajuje ir yra parašęs reikšmingų veikalų, kuriuose ispanų kalba supažindina Pietų Ameriką su Lietuvos reikalais.
•    San Paulo mieste vykstančioje tarptautinėje parodoje gausiai lankomas Lietuvos skyrius.
•    Buenos Aires mieste steigiamas Lietuvių muziejus Argentinoje. Pradžiai jau turima daugiau kaip trys šimtai eksponatų.
•    Kolumbijos prezidentas Pinilla buvo priėmęs kunigą N. Salduką, kaip savo asmeninį svečią. Kunigas Saldukas yra agronominio instituto direktorius.
•    Balfo veiklos dešimtmečiui paminėti spalio 17 d. Brooklyne buvo surengtas koncertas. Meninę programos dalį išpildė: solistės Prudencija Bičkienė, Stasė Daugėlienė, Iz. Va-syliūnas, A. Mrozinskas, Vitalis Žukauskas.

•    Spalio 3 d. Čikagoje Marijos augštesn. mokyklos didžiojoj salėje buvo pastatyta P. Vaičiūno "Naujieji žmonės". Pastatymu rūpinosi St. Pilka. Vaidinime dalyvavo Henrikas Kačinskas.
•    New Yorke Matrix galerijoje nuo spalio 11 iki 26 d. vyko dail. Romo Viesulo grafikos paroda.
•    Prof. S. Kolupaila, dėstąs Notre Dame universitete, parengė projektą šios mokslo įstaigos hidraulikos laboratorijai, kuris buvo priimtas.
•    New Yorke Regiment Armory patalpose lapkričio 1 d. atidaryta tarptautinė moterų pramonės paroda. Joje dalyvavo ir lietuvės moterys, išstatydamos tautodailės dirbinius. Parodos rengimu rūpinosi Pabaltijo Mcterų Sąjungos lietuvių skyrius New Yorke ir Brooklyno Moterų Vienybė. Paroda tęsėsi 7 dienas. Kas vakarą buvo atskirų tautų meninė programa.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai