Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VIENAŠALIŠKOS STIPENDIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
š. m. "Darbininko" 73 nr. buvo žinia, kad 1954-1955 mokslo metams Vidurio Europos Studijų Centras (Mid-European Studies Center) paskyrė Amerikoje studijuojančiam 21 pabaltiečiui stipendijas, tarp kurių yra ir 7 lietuviai. Ten pažymima, jog visos stipendijos, išskiriant tik vieną, suteikta studijuojančiam sociologiją, liečia vadinamus praktiškuosius mokslus, kaip inžineriją, mediciną, farmaciją, architektūrą ir t.t. Be to, ten pasakyta, kad, iš Lietuvių Laisvės Komiteto perėmus minėtame studijų centre atstovavimą studentijai, stipendijų skaičius net dviem sumažėjęs. Dabar stipendijų paskirstyme niekas iš mūsiškių neturįs balso.

Čia pirmiausia krinta į akis faktas, kad visos pabaltiečiams duodamos stipendijos apima praktiškus mokslus. Dėl to, žinoma, nereikėtų daryti jokio priekaišto, jeigu neturėtume prieš akis nuteriotos Lietuvos atstatymo. Nėra abejonės, jog ir Vidurio Europos Studijų Centras, teikdamas pabaltiečiams pagalbos, turi galvoje tų kraštų laisvą gyvenimą, kuriam ugdyti reikės stiprių mokslinių pajėgų. Čia ir atsistojamą prieš svarbią problemą. Komunistų nualintos šalys pasiges ne tik praktiškųjų mokslų specialistų, bet ir humanistinių sričių žinovų, kaip filosofų, pedagogų, sociologų, istorikų, kalbininkų, nutylint jau teologiją, kuriai studijuoti turime Romoje Šv. Kazimiero Kolegiją.

Komunistų rankose auklėtas jaunimas bus smarkiai pažeistas. Dvasinių mokslų tiesos jų galvose bus iškreiptos. Materializmas bus stipriai nusmelkęs krikščioniškos Vakarų kultūros želmenis, ugdytus nepriklausomo gyvenimo metais. Jau dabar savaime aišku, jog atsiras didžiausias trūkumas humanistinių šakų specialistų. Praktiškieji mokslai tos tuštumos negalės užpildyti. Jie pirmoje vietoje tarnaus ekonominio gyvenimo pakėlimui. Iš kitos gi pusės pačioje Lietuvoje praktiškiesiems mokslams išeiti yra teikiamos galimybės. Tai rodo, jog šioje srityje nėra sustojęs prieauglis.

Su tokia padėtimi, kuri susidarys netolimoj ateityje, nesiderina Vidurio Europos Studijų Centro potvarkiai duoti stipendijas tik praktiškųjų mokslų studentams. Tas gali turėti net neigiamos įtakos pačių studijų pasirinkimui. Neturtingas jaunuolis, jausdamas didesnį linkimą į humanistinę specialybę, bet neturėdamas mokslui lėšų, yra savotiškai priverstas imti tokią mokslo šaką, kuriai duodama pašalpa. Negalima įsivaizduoti, kad šiandien visi lietuviai studentai būtų nusigręžę nuo literatūros, dailės, filosofijos, istorijos, kalbų, į inžineriją, ekonomiją, mediciną, farmaciją ir t.t. Neskiriant šiems mokslams dėmesio, kai dalijama stipendijos, jie tampa savotiškai lyg nuvertinami.
Nejaugi čia nei lietuviškieji veiksniai, nei pati studentija iš tikrųjų ir neturėtų jokio balso?
L. A.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai