Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Spalio 31 d. Čikagoje koncertu buvo paminėta Aleksandro Kučiūno 25 metų muzikos srityje darbo sukaktis. Programoje dalyvavo pats kompozitorius, skambindamas pianu ir diriguodamas Čikagos simfoniniam orchestrui. Buvo išpildyta Bacho, Mozarto, Kučiūno, Čaikovskio kūriniai. Po koncerto A. Kučiūnas buvo pagerbtas vaišėmis. Susilaukta nemaža sveikinimų.
•    Kompozitoriui Vladui Jakūbėnui suėjo 50 m. amžiaus. 1928 m. jis baigė Rygos konservatoriją. Studijas gilino iki 1932 metų Berlyne. Po to Kauno konservatorijoje dėstė, sukurdamas vertingų muzikos veikalų ir šios šakos klausimais rašydamas spaudoje. VI. Jakūbėnas dabar gyvena Čikagoje.
•    Lapkričio 12-13 d.d. New Yorke įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas. Greta bendrojo veikimo reikalų ypač kelta mintis daryti pastangų, kad tyrinėjimai apie sovietų okupaciją Baltijos valstybėse būtų įnešti į J. Tautas. Suvažiavimui pirmininkavo L. šimutis. Vykdomoji valdyba patvirtinta ta pati. Suvažiavime sudėta aukų 120 dol. Altas jau 14 metų veikia Lietuvos gelbėjimo žygyje. Su jo veikla glaudžiai rišasi Lietuvos atstovavimas Laisvosios Europos sąjūdyje, Amerikos Balso lietuvių skyriaus transliacijos į gimtąją žemę, Kersteno komiteto tyrinėjimai, senatoriaus P. Douglas Lietuvai palanki rezoliucija senate ir kiti svarbūs laimėjimai.
•    Balfo pirm. kan. J. B. Končius, kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet kreipėsi į Amerikos lietuvius, prašydamas Kalėdų šventės proga sušelpti tremtyje pasilikusiuosius. Pirmininko žodis ypač taikomas vaikučiams, raginant juos savo aukelėmis padaryti džiaugsmą tremties jaunimui. Kalėdinėms dovanoms labiausiai pageidaujama pinigai, kuriuos lengviausiai persiųsti.

•    Kearney, N. J., Sopuling. Dievo Motinos parapijos lietuviai jau pasistatė bažnyčią. Dabar vyksta vidaus įrengimas. Dedamos lubos, grindys, sienos. Statybai užsitraukta paskola. Naujoje bažnyčioje pavasarį manoma pradėti laikyti pamaldas.
•    Kun. St. Yla ruošia jauniesiems ateitininkams pritaikytą vadovą. Vyresniesiems panašaus pobūdžio vadovo paruošimu rūpinasi Federacijos valdyba.
•    Jungtinių Tautų dienos programoje Arlington, Mass., pasirodė Bostono tautinių šokių grupė, tvarkoma Onos Ivaškienės. Iškilmėje buvo iškelta ir Lietuvos vėliava.
•    Eltos nr. 29 iš Vliko pusės keliamas susitarimo reikalas tarp jo ir Lietuvos diplomatų, skiriant atstovus svetimoms valstybėms. Iš naujo pažymima, kad šiame svarbiame žygyje reikia veikti sutartinai. Dabar visą atstovų skyrimo tei~ę rezervuoja-si dipl. šefas.

•    Vašingtone Pabaltijo valstyb'ų atstovai lapkričio 3 d. paminėjo Pabaltijo santarvės pasirašymo 20 metų sukaktį.
•    šiemet New Yorke Naujųjų Metų sutikimą lietuvių organizacijos rengia bendrai. Iniciatyvos ėmėsi šios apylinkės Liet. Bendruomerė.
•    Spalio 23-25 d.d. Huetenfflde Vasario 16 gimnazijos patalpose įvyko
Liet. Krašto Tarybos posėdis. Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pranešimą padarė pirm. Pr. Zunde, iš kurio galima susidaryti vaizdą apie t~s šalies mūsų tautiečių padėtį bei veiklą. Pirmininko pranešimu, dabar Vokietijoje gyvena 7,500 lietuvių, kurių 3,400 Lietuvos piliečiai. Stovyklose yra apie 1,600 žmonių. Didžioji dalis lietuvių neturi darbo. Pagal pranešimą veiklos vaizdas yra toks:
Šiuo metu Vokietijoje veikia 18 vargo mokyklų su 19 mokytojų lr 210 mokinių. Išlaidų turėta apie 11,000 DM. Išdalyta apie 200 egz. vadovėlių. Tačiau svarbiausias dėmesys kreipiamas į gimnaziją. Gimnazijos piniginė apyvarta siekia apie 84% visos VLB krašto valdybos piniginės apyvartos. Gimnaziją lanko beveik kas dešimtos lietuviškos šeimos vaikas. Šiuo metu gimnazijoje dirba 17 mokytojų, iš kurių 5 vokiečių pripažinti turinčaiis cenzą, o kiti 5 rūpinasi tą cenzą gauti. Gimnazija išlaikoma būrelių rėmėjų aukomis, šiuo metu veikia 316 būrelių-rėmėjų. Iš 36 būrelių negaunama jau ilgesnį laiką jokių aukų. Valdyba rūpinasi išgauti iš vokiečių vyriausybės tokią paramą, kurią gauna privačios gimnazijos valstybinėmis teisėmis. Šiuo metu Vokietijos butų statybos ministerija yra pažadėjusi gimnazijos rūmams išpirkti ir remontams paskirti 32,000 DM.
Į Kr. valdybą išrinkti ir pareigomis pasiskirstė; pirm. — Pr. Zunde, vicepirm. — V. Gailius, ižd. — J. Glemža, sekr. — A. Rukšta ir valdybos narys — Stp. Vykintas.
•    Prancūzijoje Liet. Bendr. krašto valdyba taip pasiskirstė pareigomis: Pr. Dulevičius, pirm., kun. V. Jucevičius, vicepirm. ir sekr., A. Miche-levičius, ižd. Kr. valdyba įkūrė informacijų skyrių. Jis leis biuletenį — "Bendruomenės Prancūzijoje žinios".
•    Friburge Šveicarijoje įsisteigė komitetas, pasirinkęs tikslu pagalbos teikimą už "geležinės uždangos" esančiai bažnyčiai. Jame lietuvius atstovauja kun. dr. J. Navickas.
•    Spaudos atgavimo 50 metų sukaktį minint, Kanados Liet. Bendruomenėje steigiamas KLB Kultūros Fondas šiems lietuvybės išlaikymo tikslams paremti: lituanistiniam švietimui bei auklėjimui, lietuviškaiam mokslui, menui ir kitoms kultūrinio gyvenimo apraiškoms, studijuoian-tiems bei lituanistinį darbą dirbantiems. KLF statutas jau paskelbtas "Tėviškės žiburiuose".

•    Šį rudenį suėjo 75 metai amžiaus visuomenės veikėjai ir kultūrininkei Br. Šėmytei- Biržiškienei, prof. Mykolo Biržiškos žmonai, šalia visuomeninės veiklos Lietuvos gyvenime, ji gyvai reiškėsi pedagoginiame ir spaudos darbe.
•    Balfo skyrius Bostone pravestoje viešoje rinkliavoje gavo, $1,696.72. Balfo organizacijos veiklos dešimtmetis paminėtas lapkričio 21 d. Lietuvių Piliečių Klubo salėje vakariene ir menine programa.
•    Iš Lietuvos prasiveržę, į Vakarus atbėgo du lietuviai — M. Bakanas ir V. Mironas, atnešdami įdomių žinių iš pavergto krašto.
•    Lietuvių Miškininkų Sąjunga išeivijoje korespondenciniu būdu išsirinko valdybą, kuri taip pasiskirstė pareigomis: Vincas Žemaitis, pirm., Jonas Žebrauskas, vicepirm., Petras Šilas, sekr., Jonas Kastautas, ižd. Balsavo 60 sąjungos narių, gyvenančių JAV, Australijoje, Venrcueloj, Vokietijoje ir Belgijoje. 25 metų veikimo sukakčiai atžymėti leidžiamas padidintas "Girios Aidas".
•    Balfo reikalų vedėjas P. Minkū-nas iš šių pareigų pasitraukė. Jo vietą užėmė St. Lūšvs.
•    Spalio 17 d. Brocktone įvyko Naujosios Anglijos apygardos mokytojų suvažiavimas. Dalyvavo apie 50 asmenų, kurių didžiąją dalį sudarė seserys vienuolės. Suvažiavime buvo prof. Ig. Malinausko paskaita "Pagrindiniai reikalavimai, statomi šių dienų skaitymui". Paskui ėjo diskusijos. Suvažiavimas sušauktas tos apylinkės mokytojų Sąjungos valdybos pirmininko K. Mockaus pastangomis. Naujuoju pirm. išrinktas Pr. Pauliukonis iš Worcesterio.
•    Enhcrst Kolegijoje, Conn, valstybėje, pradėta dėstyti lietuvių kalba. Studentės, lankančios šią mokyklą, gyvena Nekalto Pr. Seserų bendrabutyje Putname.
•    Naujosios Anglijos Moterų Sąjungos konferencija įvyko lapkričio 21 d. Bostone. Tartasi bendraisiais veiklos klausimais.
•    Spalio 20 d. Milwaukee mieste surengtas pokylis buvusiam Kongreso atstovui Ch. J. Kerstenui pagerbti. Lietuvius oficialiai atstovavo Alto valdyba, inž. J. Rudis ir Marijona Kižytė. Kersteno nuopelnai Lietuvos laisvinimo byloje yra dideli.
•    Lietuvių Moterų Komiteto prie Pasaulinio Motinų sąjūdžio pirmininkė Ona Bačkienė spalio mėn. dalyvavo šios organizacijos studijų dienose Koelne.
•    Brazilijoje Sao Paulo mieste surengtoje parodoje pasirodė ir lietuviai. Išstatyta lietuvių liaudies meno dirbinių. Vėliavų tarpe plevesuoja ir lietuviškoji. Paroda tęsis iki ateinančių metų sausio mėn. pabaigos. Ji surengta Sao Paulo miesto įsikūrimo 100 metų sukakčiai paminėti. Jame gyvena didžioji Brazilijos lietuvių dalis.
•    "Amerikos Balso" vedėjas Miunchene Juozas Laučka spalio pabaigoje grįžo į Ameriką atostogų ir tarnybiniais reikalais.
o Amerikos Liet. Tarybcs Čikagos skyrius gruodžio 5 d. buvo sukvietęs tos apylinkės patrijotinių organizacijų atstovus į metinę konferenciją. Padaryta pranešimai iš praėjusių metų veiklos ir apžvelgta ateities planai. Konferencijoje dalyvavo ir neorganizuotoji lietuvių visuomenė.
•    Spalio mėn. Čiurlionio ansamblis koncertavo Toronte, sutraukdamas gausiai publikos net iš tolimesnių vietovių.
•    Rugpjūčio 13 d. posėdyje Vlikas pakeitė kaikuriuos Tautos Fondo nuostatus ir išrinko naują valdybą, kuri taip pasiskirstė pareigomis; V. Gailius, pirm., J. Jaks-Tyris, A. Liutkus, sekr. Naujoji valdyba jau perėmė lėšas ir išleido atsišaukimą, kviečiantį Tautos Fondo atstovybes bei įgaliotinius nuoširdžiai bendradarbiauti, vykdant Tautos Fondo išleistus potvarkius ir pastabomis paremiant veiklą. Dabartiniame sąstate nėra nė vieno Vliko Vykdomosios Tarybos nario. Tautos Fondas veiks savarankiškai Vliko kontrolės Komisijos priežiūroje. Tautos Fondo lėšos dabar visiškai atskiriamos nuo Vliko Vykd. Tarybos veiklai skirtų pinigų.
•    šį rudenį suėjo 5 metai, kai "Aidai" leidžiami Amerikoje. Per tą laiką išėjo 50 numerių.

•    Lietuvių gyvenimas Australijoje nėra lengvas. Kas gali, vyksta Amerikon. Pasitaiko grįžtančių ir į Vokietiją.
•    Dainavos ansamblis ateinančiais metais minės savo darbo dešimtmetį. Ta proga gegužės mėnesį Čikagoje rengiamas koncertas.
•    Kongreso atstovas Fred E. Bus-bey, Kongreso komiteto komunistų agresijai tyrinėti narys, pranešė, kad komitetas baigia rinkti medžiagą apie klastingą Pabaltijo valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą. Jau didelis tos medžiagos tomas išspaustas.
•    Kanados Liet. Bendruomenės švietimo Komisija paskelbė Kanados lietuvių mokiniams dienraščio rašymo konkursą. Pirmoji premija — 30 dol., antroji — 25 dol., trečioji 15 dol.
•    Prof. K. V. Banaitis savo studijoje Brooklyne duoda muzikos pamokas vaikams ir suaugusiems. Dėstoma pianas ir teoriniai muzikos dalykai, laikantis žymesniųjų konservatorijų programos. Studijos adresas: 377 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
•    Baltimores lietuvių parapijos klebonas prel. L. Mendelis deda pastangų labiau praskleisti Kalėdų šventės prasmę. Tam reikalui išleista 50,000 egz. knygutės "Padėkite Kalėdas grąžinti Kristui". Knygelė išsiuntinėta įtakingiems Amerikos dvasininkams ir katalikiškoms mokykloms.
•    Izidorius Vasyliūnas lapkričio pradžioje koncertavo Ateitininkų Su-sišelpimo Fondo vakare Čikagoje. Ta pačia proga jis davė gražią muzikos programą ir Marijos Augš-tesniosios mokyklos mokinėms.
•    Clevelande pakartotinai pastatyta J. Griniaus drama "žiurkių Kamera". Gruodžio pradžioje ji buvo parodyta ir Akrono lietuvių kolonijai.
o Liet. Gailest. Seserų Draugija lapkričio 6 d. Lietuvių Auditorijoje Čikagoje surengė koncertą. Programoje buvo Vincė Jonuškaitė, Liet. Operos solistė, ir Vladas Jakubėnas.
•    J. Lingis paruošė liet. tautinių šokių monografiją su iliustracijomis ir gaidomis. Išleido B. Pakštas ir J. Kreivėnas. Muziką pritaikė J. švedas. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
o Čiurlionio ansambliui šiemet sueina 15 metų veiklos. Jai paminėti balandžio pabaigoje rengiamas sukaktuvinis koncertas Clevelande. Be to, leidžiama ir monografija.
•    Andrius Kuprevičius, dabar gyvenąs Clevelande, sėkmingai reiškiasi Amerikoje augšto meninio lygio koncertais.
•    Gruodžio mėn. suėjo 75 m. B. K. Balučiui. Dabar jis yra Lietuvos mi-nisteris Anglijoje.
•    Lietuviškųjų studijų Istitutas Čikagoje veikimui susitelkė Šv. Kryžiaus parapijos mokykloje. Ten daromos paskaitos.
•    Dr. Jono Šliūpo paminėjimui Čikagoje sudarytas komitetas. Kitas komitetas sudarytas jc biografijai parengti. Pirmininku yra Juozas Balčiūnas.

•    Leonardas J. šimutis jr. gavo teisę dėstyti muziką kolegijose. Jis yra žinomas ir savo kompozicijomis bei chorų dirigavimu.
•    Dr. A. Paplauskas-Ramūnas paskirtas Ottawos universitete lyginamųjų pedagogikos mokslų centro direktoriumi.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai