Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1954 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ  LITERATŪRA
Ališas   Venancijus — Poetui (eil.) ....     72
Andriekus   Leonardas — Stigmos, Laumės, Vienuma, Malda (eil.)         67
Andriekus   Leonardas — Saulėlydis, Angelas, Vakar, Pilnatis (eil.)        353
Baronas   Aloyzas — Estafetė        163
Baužinskaitė   Aldona— Medis, Nendrės, Lyg mergaitė (eil.)        119
Bendoriūtė   Aušra — Mano dienos, Purienos, Šauksmas, Ketvirtą valandą, Ilgesys (eil.)        451
Blekaitis   Jurgis — Rudens tema, Medžiotojas, Metinės, Sodas prie Nemuno, Baltoji tema (eil.)         53
Bradūnas   Kazys — Rudens giedra, Senas grabadirbis  (eil.)            5
Brazdžionis   Bernardas — Pax vobiscum:Teateina tavo karalystė, Jėzus sinagogoj,
Krikštytojas, Pirmas sekmadienis, Jėzus prie Samarijos šaltinio, Ramybė jums (eil.) ....   146
Gruodis   Eug. — Odė sniegui, Naktis daina (eil.)         361
Hemingway   Ernest — žudikai        446
Jurgelionis   Kl. — Žvaigždės (eil.)         278
Kėkštas Juozas — Nu au soleil noir (eil.)    15
Landsbergis   Algirdas — New York krantinės, langas į kiemą (eil.)          9
Mačernis   Vytautas — Vasaros gėlės, Rudeninė šventė, Miške, Milžinas, Karalius, Aš
pažinau karalių tavyje, Velniai (eil.)         402
Mačernis   Vytautas — Tuštybė         404

Mazalaitė   Nelė — Bevardis         209
Mazalaitė — Gyvenimo knyga         362
Mekas   Jonas — Odė herojams (eil.)         104
Mekas   Jonas—Semeniškių idilės (eil.) 200, 245, 293
Mikuckis Juozas — Tau vienai (eil.)    207
Nasvytytė   Aldona — Pasaka, Karavanas, Paukščiams išskrendant (eil.)         161
Rimbaud   Arthur — Vaikystės fragmentai (eil.)         365
Stelingis   Paulius — Senelės pasaka, Lopšinė (eil.)         309
Škėma   Antanas — Iš Antano Garšvos užrašų           125
Tomariene   Sonė — Rubino širdis          10
Vaitkus   Mykolas — Lopšinė, Pirmiejisvečiai, Atsilikęs, Mielajai jaunystei (eil.)        111l
Vaitkus Mykolas — Vaizdų aidai (eil.) 168 Vaitkus   Mykolas — Gegužės pirmoji,
Aušros žvaigždė, Sapnas, Taip toli (eil.)        441

STRAIPSNIAI
Aleksas   K.   P. — Arkivysk. M. Reinį prisiminus            442
Alaušius   Juozas — Šeštadieninės mokyklos rūpesčiai         97
Alaušius   Juozas, dr. — žvilgsnis į save pačius po 10 metų        241
Baltinis   A. — Krikščionybės ir šventumo samprata A. Maceinos "Saulės Giesmėje"        272
Baltrušaitis   Jurgis — Apie mene esmę ir menininko kūrybinę paskirtį         70
Biržiška   Vaclovas — 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint        147, 251
Brazaitis Juozas — Budėjimas naktyje 49
Brinkis  J. Z., dr. — Darbo medicina, jos reikšmė ir ateitis        116
Brizgys V., vysk. — Kad visi būtume viena 214
Brown   Gordon — Petras Kiaulėnas ir modernios spalvos menas        162
Celiešius P., dr. — Egzistencinis laikas ... 157
Daugintis   P., S. J. — Tikrasis korporatyzmo veidas           267
Erdvilas E. — Ukrainos kova už laisvę 407, 460
Gidžiūnas   Viktoras — Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje        105, 175
Golšanskis   St. — Katalikų vienybė          22
Gravrogkas   Julius — Pasaulėžiūrinės pastabos           289
Grinius   Jonas — Du lietuviai — didieji europiečiai: J. Baltrušaitis ir O. Milašius        310
Jakštas   J. — Tarp senovės ir viduramžių        366
Jonynas   K. V. — Eduard Wiiralt        112
Jonynas K. V. — Lietuviškoji architektūra .... 346
Jurkus   Paulius — Vytauto Kašubos madonos           263
Jurkus   Paulius — Svečiuose pas Vizijų poetą        396
Ivinskis   Zenonas — Mindaugas ir jo karūna      1, 54
Ivinskis   Zenonas — Lietuvių tautos žygių šaltiniai        297
Kiaulėnienė   V. — Atgimimas architektūroje: Frank Lloyd Wright          17
Maceina   A. — Albert Schweitzer, Nobelio premijos laureatas          77
Maceina   A. — Marijos idėja        193
Maceina   Antanas — Dangun paėmimo dogmcs aktualumas        433
Maldeikis   P. — Tradicinis lietuvių auklėjimas           185
Nagys   Henrikas — Dail. Viktoro Vizgirdos kūrybinis kelias            412
Ostrauskas   Kostas — Sovietų 1950 metų kalbos mokslo perversmas ir jo pasėkos         60
Pakštas   K., prof. — Pasaulio tvarka pagal 1941 metų žemėlapį       204
Rugis C. J. — Revoliucija mokslo pažiūrose 354
Skardžius   P. — XVI amžiaus lietuvių asmenvardžiai            27
Skardžius P. — Lietuvių mitologiniai vardai 218
Skardžius Pr. — Vincas Krėvė — žmogus ir lietuvis        457
Sužiedėlis   Simas — Ateitininkai lietuvių tautos egzistencinėje kovoje        337
Sužiedėlis   Simas — Pabaltijo ateities problemos        128
Šidlauskaite   Agota, dr. — Vaiko ugdymas tiesos meilei         73
Šidlauskas   Kazys, dr. — Administracinio teismo problemos        128
Vaitkus   M., kan. — Atsiminimai iš knygnešių gadynes        320

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aistis   Jonas: Apie laiką ir žmones — Aug. Ruginis        377
Ališas   Venancijus: Cascata Christalina —    Bern. Brazdžionis        421
Balys   Jonas: Lietuvių tautosakos lobynas, I, II — A. Mažiulis         36
Blekaitis   Jurgis: Vardai dienoms ir ir vandenims — J. Žemkalnis        469
Čižiūnas   Vaclovas: Tautinis auklėjimas šeimoje — Antanas Musteikis        470
Haralds   Biezais: Baltų mitologijos apžvalga (vokiečių kalboj) — J. Balys        326
Barėnas   K.: Giedra visad grįžta — A. T       378
Biržiška.   Vaclovas, prof. : — Senųjų lietuviškų knygų istorija — Zenonas Ivinskis ....   181
Brazdžionis   Bernardas: Didžioji kryžkele — Jonas Aistis         82
Būdavas   Stasius: Uždraustas stebuklas —    A. Tyruolis        232
Gliaudą   Jurgis: Ora pro nobis — Aug. Raginis         84
Jurkus   Paulius: Pavasaris prie Varduvos — Bern. Brazdžionis        280
Į Laisvę (politikes žurnalas) — Ig. K       378
Lukoševičius   Henrikas: Likimo žaismas — Aug. R       137
Nyka   Niliūnas   Alfonsas: Orfėjaus medis — Jeronimas Žemkalnis        229
Rašomosios lietuvių kalbos žodynas (lietuviškai vokiškas žodynas) — J. Balys        185
Sužiedelis   Simas: Šv. Pranciškaus lietuvių parapija Lawrence — Antanas Kučas ....   181

LITERATŪRA
J. B. — Eugene O'Neill — 34. L. M. — Ivan Bunin —35. H. P. — Žymiausios sroves estų literatūroje XX amžiuje — 133. J. Kubilius — Puškinas ir lietuvių literatūra — 227. A. Tyruolis — Racionalinis ir iracionalinis momentas Manno kūryboje — 279. J. Lingis — Naujoji švedų literatūra — 372, 418. A. V. — Ernest Hemingway — 465. J. Baltinis — Ar iš tikro kritikos nusikalstamumas? — 466.

MENAS
A. Kulpavičius — 300 metų šv. Teresės (Karmelitų) bažnyčiai Vilniuje — 137. P. Jurkus — Dail. V. K. Jonynas surado spalvą — 235. Paulius Jurkus — Adomo Galdiko kūrinių paroda New Yorke — 214. Paulius Jurkus — Dail. Jono Mackevičiaus palikimas — 380. Paulius Jurkus — Henri Matisse — 472. Paulius Jurkus -Skulptorių Juozą Zikarą prisiminus ~- 472. S. K. — Romo Viesulo paroda — 473.

MOKSLAS
J. Balys — Mokslas religijų istorijoje — 40. Dr. P. Celiešius — Laisve ir būtis — 88. Antanas Musteikis — Bendro žodžio bejieškant — 89. Pr. Gaidamavičius — Originali Quebec'o švietimo sistema — 187. P. Maldei-kis — JAV pedagoginė filosofija — 233. B. S. — Gamtos filosofija dabar — 330.

RELIGINIS   GYVENIMAS

V. K-as — Popiežiaus kalėdinė kalba — 86. Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — šventumo viršūnėse — 282. Titas Narbutas — Lotynų Amerikos viltys ir rūpesčiai — 329. Pr. G. — Kanados lietuvių katalikų kongersas — 329. Kun. K. Matulaitis, M. I. C. — Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos eiga — 423. Tėv. dr. Klemensas žalalis, O. F. M. — Antrasis tarptautinis marijologijos ir devintasis Marijos kongresas Romoje — 471.

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Dr. V. A. Dambrava — Kersteno komisijos tyrinėjimų apžvalga — 42. J. Grinius — Prof. Juozui Brazaičiui 50 metų — 45. Dr. J. Sav. — Italijos problemos — 91. Dr. V. Dambrava — Amerikiečių pareiškimai Lietuvos reikalu — 139. Juozas Alaušius — Atviras laiškas bendruomenės Lokui — 189. Julius Gravrogkas — Dvi galimybės — amerikonizmo ar tautinių kultūrų kelias — 237. A. Z. — Lietuvių krikščionių demokratų sukaktis — 285. Dr. A. Lingaila — Bendruomenės drumzlės — 331. L. Andriekus — Kultūros ir politikos grumtynės — 381. V. Vaitiekūnas — Ateitininkų kongresas — 382. L. Andriekus — Artimo meilės žygyje — 429. K. Žukas — Mykolas Sleževičius — 429. Būkime lituanistikos instituto nariais — 429. Dr. J. Budzeika — Įspūdžiai iš biznierių ir akademikų pasikalbėjimų — 474.

PASTABOS
J. Jakštas — Pastabos prie P. Maldeikio str. "Dviejų kultūrų sankryžoje" — 46. L. A. — Lietuvių Vyčių organizacija — 94. A. K. — Amerikos lietuvių katalikų istorija — 94. L. A. — Nauji lituanistiniai darbai — 95. Enciklopedijos fondas Lietuvai — 95. P. Maldeikis — Atsakymas į J. Jakšto pastabas — 142. A. žemaitis — Apie architektūrą Lietuvių Enciklopedijoje — 191. J. Balsys — Sutiko mintys — 238. L. Gendrutis — "Aidų" premija ir vakaras — 238. Juozas Alaušius — Dėl laikraščių talkos lietuviškai knygai — 239. A. šilgalis — Nauji inteligentai — 239. L. G. — Liet. Krikščionių Demokratų konferencija — 239. L. Gendrutis — W. Chur-chillic svajonės — 287. J. Alaušius — Dėl Loko — 288. K. Krikščiukaitis — Pastaba j pastabas — 430. L. Gendrutis — Nerangumo piktžolė — 431. — L. Gendrutis — Didžioji grėsmė — 475. L. A. — Vienašališkos stipendijos — 476. L. G. — Studentų balsas — 476.

ĮVYKIAI
Šiuose puslapiuose — 48, 96, 143, 192, 240, 288, 335, 383, 431, 477.

ILIUSTRACIJOS
Vytautas Kašubą — Mindaugas (D. šulaičio nuotrauka) — Nr. 1 virš. 1 puslapis. V. K. Jonynas — Piešinys — 3. Algirdo Landsbergio nuotrauka — 9. Aleksandra Kašubienė — Angelas — 13. Frank Lloyd Wright nuotrauka — 17. Frank Lloyd Wright kūriniai — 18-21. Apvaizda — iš M. D. Dobužinskio — 24. V. Petravičius — Paskutinė kelionė — 29. M. K. Čiurlionis — Šaulys iš Zodiako ciklo — 33. Juozas Brazaitis — nuotrauka (V. Maželio) — 41. Vytautas Kašubą — Rūpintojėlis (M. Sutkevičiaus nuotrauka) — Nr. 2 virš. 1 puslapis. Jurgio Blekaičio nuotrauka — 53. Adomas Galdikas — Vienkiemis — 57. A. Vitkauskaitė-Merker — Lietuvaitės — 65. Jurgio Baltrušaičio nuotrauka — 71. A. Va-leška — Šv. Kazimieras (vitražo eskizas) — 75. Alberto Schweitzerio nuotrauka — 79. Bern. Brazdžionio nuotrauka — 83. Pijaus XII atvaizdas — 87. Eduard Wiiralt
—    Vyro galva — Nr. 3 virš. 1 puslapis. Tapytojas — 101. Parkas — 107. Puma ir pantera — 115. Vienatve — 122. Laplandija — 124. Medžio graviūros gimimas — 130. Eduardo Wiiralto nuotrauka — 112. Gustav Suits, Marie Under, Henrik Visnapuu, Anton Hunsen-Tommsaare nuotraukos — 134-135. Petras Kiaulėnas — Aldona — Nr. 4 virš. 1 puslapis. Vysk. P. Bučio portretas — 149. E. Rochford portretas (piešinys) — 156. Gėlės — 152. Saulėlydis — 159. Mergaites — 165. Natiurmortas — 167. Ponios J. š. portretas — 172. Medžiai — 178. Galvute
—    180. Portretas ( piešinys i — paskutinis virš. puslapis. A. Valeška — Gėlės — Nr. 5 virš. 1 puslapis. K. Varnelis — žemaičių Kalvarijos Marija (vitražas i — 197. Telesforas Valius — Jono Meko "Semeniškių idilių" apipavidalinimas — 200. Pusiau slaptas 1941 m. žemėlapis
—    205. V. K. Jonynas — Ruduo — 211. Grušlaukės bažnyčia — 213. V. K. Jonynas — Pavasaris — 216. P. Pu-zinas — Malūnas — 221. Zenonas Kolba — Malda už tėvynę — 224. Alfonso Nykos Niliūno nuotrauka — 230. Adomas Galdikas — Rūpintojėlis (aliejaus) — Nr. 6 virš. 1 puslapis. Ornamentas iš liet. tautodailės — 244. Adomas Galdikas — Takas miške (aliejus) — 258. Vytautas Kašubą (V. Augustino nuotrauka) — 261. Vytautas Kašubą — Keturios madonos (Vilniaus ir Šiluvos madonų nuotraukos šulaičio) — 264-265. Pranas Dom-šaitis — Pietų Afrikos negrai — 268. Adomas Galdikas
—    Miškas (tempera) — 275. Vince Krėvės nuotrauka — 254. Pauliaus Jurkaus nuotrauka — 281. Lietuvių delegacijos Vašingtone nuotrauka — 286. Diego Velasquez
—    Mergaite — Nr. 7 virš. 1 puslapis. Michelangelas — Dievas Kūrėjas — 291. Vaclovas Ratas — Sidabrine naktis — 300. Al. Kašubienė — Šv. Jurgis — 305. O. Milašiaus nuotrauka — 312. J. Baltrušaičio nuotrauka — 313. Vytautas Ignas — Jaunas muzikantas — 317. T. Zikaras
—    Kalinys — 323. Marcele Katiliūte — iliustracija — viršelių 4 pusi. A. Vitkauskaitė-Merker — Žuvėdros — Nr. 8 virš. 1 puslapis. Prano Dovydaičio nuotrauka — 342. Stasio Šalkauskio nuotrauka — 343. J. Mackevičius
—    Kaprio saloj — 345. Rumšiškių bažnyčios nuotraukos — 348-349. Dubeneckis — Karmėlavos bažnyčios projektas — 350. J. Ladyga — Šiaulių miesto bažnyčios projektas — 351. St. Kudokas — Toronto Prisikėlimo bažnyčios projektas — 352. T. Valius — Angelas — 353. Arbit Blatas — Bedarbiai — 359. A. Kašubienė — Lietuviška pasaka — 362. Arthur Rimbaud apybraiža — 365. Rafaelis Santi — Platonas — 368. Vilniaus karmelitų bažnyčios skliautas — viršelių 4 pusi. Viktoras Vizgirda
—    Kražių skerdynes (eskizas vitražui) — Nr. 9 virš 1 puslapis. Šienapjūte Lietuvoje — 387. Vaisiai ir gėlės
—    390. Natiurmortas — 395. Slėnyje — 405. Šv. Petro bažnyčia Bostone — 409. Autoportretas — 411. Pavasaris Bostone — 415. Rockporto žvejų uostas — viršelių 4 pusi. T. Valius — Vytauto Mačernio portretas ir šar-nelės gamtovaizdžio eskizai — 396, 401. Arkivysk. Jurgio Matulaičio nuotrauka — 424. Mokinių grupė su kan. dr. J. B. Končiumi — 428. Lietuvo? laukų karaliene — 437. Arkivysk. M. Reinio nuotrauka — 442. Adomas Galdikas — žiema — 448. Romas Viesulas — Benamiai — 451. Henri Matisse — Vinjete, kambario vidus — 451, 454. Vinco Krėvės ir jo gimtinės nuotraukos — 458, 459. Juozas Zikaras — Vytautas prie Juodųjų jūrų — 463. E. Hemingway nuotrauka — 466. Juozo Zikaro nuotrauka — 473.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai