Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ
 
Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiami TT. Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1953 ir 1954 metais.
Premija, $500 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijs, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.). Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1955 metų vasario 1 dienos "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 85-64 144 St., Jamaica 35, N. Y. Pažymėti, kad tai siunčiama premijos komisijai. Neatsiųsti veikalai nebus svarstomi.
Premijos sprendėjų komisiją sudaro: Tėv. dr. L. Andriekus, A. Ben-dorius, V. Čižiūnas, dr. A. Kučas, A. Vaičiulaitis.

Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.

PRENUMERATOS IR ADRESŲ REIKALU
Baigiantis metams, nuoširdžiai prašome visų skaitytojų ne-uždelsiant atnaujinti "Aidų" prenumeratą ir prisiųsti atitinkamą mokestį. Laiku sutvarkymas žurnalo reikalų palengvina jo leidimą bei administracijos darbą. Taip pat prašome, persikėlus gyventi į kitą vietą, prisiųsti savo naują adresą. Už dėmesį "Aidams" būsime labai dėkingi.
ADMINISTRACIJA
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushvvick A ve.. Brooklyn 21, N. Y.
Daililininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd„ Toronto, Ont., Canada
Menine   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai