Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
K. Pakštas — Filosofo Stasio Šalkauskio brangiam atminimui ....................................... 193
Leonardas Žitkevičius — Saulėgrąža (eil.) ....................................................................... 202
Paulius Jurkus — Girių mergaitė (ištrauka iš "Juodvarnių" poemos) ............................ 206
Feliksas Jucevičius — Hegelis ir Marksas ....................................................................... 209
Antanas Vaičiulaitis — Trys trumpi pasakojimai .............................................................. 216
Dr. R. Zalubas — Žvaigždės gyvenimas ............................................................................ 218

KŪRYBOS PASAULY

LITERATŪRA
V. R. — Jose Echegaray ..................................................................................................... 226

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Albinas Baranauskas: Sniego platumos .................................................. 227
J. Aistis — Balys Auginas: Paparčio vėduoklė .................................................................. 228
Dr. J. Remeika — Prof. dr. Ernesto Fraenkelio "Baltų kalbos" ...................................... 228

MOKSLAS
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Inocento IV laiškų rinkinys apie Pabaltijo kraštus ...... 230

MENAS
L. Andriekus — Naujas posūkis A. Galdiko kūryboje ....................................................... 231
Vladas Jakūbėnas — Tremties lietuvių operos temomis ................................................... 233

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. A. — "Aidų" premijos ir koncertas ............................................................................... 235

Įvykiai .................................................................................................................................. 236

ILIUSTRACIJOS
Koplytėlė prie Lydavėnų tilto (V. Augustino nuotr.) .................... viršelių 1 p.
Stasio Šalkauskio nuotrauka ................................................................ 195
Adomas Galdikas — Meksikos, rudens ir žiemos peisažai ............ 198-203
Telesforas Valius — Vinjetė ................................................................ 206
Adomas Varnas — Vinjetė ................................................................. 208
Ūko — "Anglių Maišo" nuotrauka ....................................................... 222
G. Severini — Ornamentas ................................................................. 225
Dr. J. Girniaus, dr. J. Griniaus, dr. A. Šapokos nuotraukos .................. 236
"Aidų" koncerto nuotraukos ........................................................ 237-238
P. Rimša — Skausmas ............................................................. viršelių 4 p.

MAY, 1957

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July, and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai