Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Spausdinant šį "Aidų" numerį, atėjo žinia apie Lietuvos nepaprasto pasiuntinio ir įgalioto ministerio Vašingtone Povilo žadeikio mirtį. Mirė jis širdies priepuoliu gegužės 11 d., sulaukęs 70 m. amžiaus. Palaidotas gegužės 16 d. Velionis atstovavo Lietuvai JAV nuo 1935 m. Apie jį daugiau bus ateinančiame "Aidų"  numeryje.

•    Juozas Kajeckas, pasiuntinybės patarėjas, mirus min. Povilui Žadeikiui, atstovauja Lietuvai Vašingtone charge d'affaires titulu.

•    Strasburge balandžio 26-30 dienomis įvyko Pavergtų Europos Tautų sesija. Lietuvos delegaciją sudarė V. Sidzikauskas, dr. P. Karvelis, J. Glemža, J. Lanskoronskis, Ed. Turauskas ir V. Bataitis. Sesijai pirmininkavo V. Sidzikauskas.

•    Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimas įvyks birželio 1-2 d. Clevelande. Į seimo programą įeina pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje, posėdžiai Hollenden viešbutyje, prez. A. Smetonos kapo pagerbimas ir vaišės.

•    Liet. Rašytojų Draugija slaptu balsavimu 1956 metų literatūrinę premiją paskyrė Jurgiui Savickiui, mirusiam Prancūzijoje 1953 m. Paskyrimo iškilmės įvyko Čikagoje balandžio 7 d. Už šią knygą pasisakė 40 rašytojų. A. Gustaičio humoristinių eilių rinkinys laimėjo 20 balsų.

•    Ateitininkų Federacijos Tarybos rinkimuose, kurie pasibaigė kovo 15 d. dalyvavo 1126 ateitininkai. Į tarybos pirmininkus buvo išstatyta trys kandidatai, o į tarybos narius 44 kandidatai. Tarybos pirmininku išrinktas dr. A. Darnusis (kandidatais liko dr. J. Leimonas ir St. Lūšys).

•    Amerikos lietuvių katalikų istorijai rašyti komisija medžiagos rinkimo darbą baigė šiais metais. Šiomis dienomis ji jau trečią kartą išsiuntinėjo iki šiol neatsiliepusiems klebonams ir draugijoms aplinkraštį ir klausimų lapą. 1957 m. pradžioje komisija jau pradėjo rašyti istoriją, kurios I-sis tomas apims Amerikos ir Kanados lietuvių parapijas ir pasirodys iš spaudos ateinantį rudenį. Komisija prašo kuo greičiausiai atsiųsti parapijų, vienuolijų ir lietuviškų draugijų istorinę medžiagą šiuo adresu: dr. A. Kučas, 2078 N. Main Ave., Scranton 8, Pa.

•    Lietuvos Vyčiai paskelbė konkursą parašyti dramai, kuri "privalo vaizduoti šv. Kazimiero gyvenimą, jo meilę Lietuvai, jo prisirišimą prie lietuvių tautos, ar jo įtaką, reikšmę ir garbę mūsų amžiuje". Konkursas baigiasi 1957 m. spalio 1 d. Raštus siųsti šiuo adresu: J. Boley, 163 E. 71st St., New York, N. Y. Kitais metais sueina 500 metų nuo šv. Kazimiero gimimo.

•    Į 16-tą pasaulio skautų sąjungos konferenciją Anglijoje gautas kvietimas oficialiai 6 asmenų delegacijai, kuri atstovautų egzilų skautams. Šioji konferencija yra augščiausias skautų sąjungos organai. Lietuvių skautams Egzilų Skautų Asociacijų taryboje atstovauja dr. Vytautas Čepas iš Bostono. Dvi egzilų skautų bendroves kviečiamos ir į pasaulinį skautų sąskrydį, kuris šią vasarą įvyksta Anglijoje. Egzilai pakviesti dalyvauti su savo tautinėmis uniformomis, vėliavomis ir kitais ženklais.

•    Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1-2 dienomis Niagara Falls mieste įvyks penktoji visos Kanados lietuvių diena. Šventes proga Niagara Falls mieste numatyta surengti lietuvių meno parodą ir išleisti metraštį.

•    Carl Winter universitetine leidykla Heidelberge leidžia vokiečių kalba prof. Alfredo Senno istorinę lietuvių gramatiką ir yra išleidusi jo "Handbuch der litauischen Sprache".

•    Kun. Juozas Prunskis ir kun. Stasys Yla šiemet mini 25 metų kunigystės sukaktį. Abu dvasininkai verčia gilią vagą lietuvių kultūriniame gyvenime.

•    Reinhard Wittram leidykla išspausdino kolektyvinį veikalą "Baltische Kirchengeschichte". Veikale daugiausia liečiama vokiečių, latvių ir estų evangelikų liuteronų bažnyčios Pabaltijy.

•    Pirmas Amerikos ir Kanados lietuvių jaunimo kongresas šaukiamas lietuvių tautinių šokių išvakarėse, birželio 29 d. Čikagoje, Morrison viešbutyje. Ten pat birželio 28 d. atidaroma lietuvių meno paroda. Tautinių šokių šventėje pasirodys apie 400 šokėjų, suvažiavusių iš 20 vietovių.

•    Lietuviškos knygos klubas Čikagoje per paskutinius 7 metus yra išleidęs 45 tomus knygų. Daugiausia tai originalūs veikalai. Tik keturios knygos buvo vertimai. Grožinės literatūros išleista 27 knygos, religinių — 11.

•    Čikagoje gegužės 11 d. iškilmingai pakonsekructa Marijos Gimimo lietuvių parapijos bažnyčia Marquette Parke. Iškilmėje dalyvavo kard. S. Štrichas ir vysk. V. Brizgys. Bažnyčios statyba rūpinosi klebonas kan. J. Paškauskas. Statė archit. J. Mulokas. Jam vidaus įrengime talkino V. K. Jonynas (vitražai ir ornamentika), V. Kašubą (akmens barai jef ai), K. žoromskis ir ses. Mercedė (paveikslai). Bažnyčios stiliuje yra gausu lietuviškos architektūros elementų.

•    Prel. K. Bičkauskas mirė balandžio 29 d. Velionis nuo 1925 m. klebonavo Harbor, Indiana lietuvių parapijoje. Visą amžių buvo nuoširdus lietuviškiems   reikalams.

•    Vilniaus universiteto biblioteka įsigijo Mažvydo katekizmą, išleistą 1547 m. Karaliaučiuje, šis egzempliorius gautas iš Odesos bibliotekos. Karaliaučiaus bibliotekoje buvęs katekizmo egzempliorius karo metu dingo.

•    Vasario pradžioje Niujorke mirė prof. Manfred Kridl, vienas iš žymiausių Adomo Mickevičiaus specialistų. Buvo gimęs prieš 70 metų Lvove. Profesoriavo Varšuvos, Briuselio, Vilniaus ir Kolumbijos universitetuose. 1955 m. prof. M. Kridl apie A. Mickevičių parašė straipsnį "Aidams".

•    Romoje ruošiama knyga apie Katalikų Bažnyčios padėtį pavergtuose kraštuose. Lietuviams redakciniame kolektyve atstovauja vysk. V. Padolskis. Medžiagai apie Lietuvą knygoje duota 120 psl. Knyga bus įteikta popiežiui jo 80 m. amžiaus proga.


•    Anglų kalba einančiam "Lituanus" žurnalui ugdyti ir skleisti Amerikos bei pasaulio intektualų tarpe Čikagoje iš lietuvių studentų organizacijų ir Liet. Bendruomenes atstovų sudarytas komitetas, kuris gegužės mėnesį skelbia Lituanus vajaus mėnesiu, žurnalas apie Lietuvos kultūrą inofrmuoja svetimtaučius, laimėdamas jos kovoje dėl laisvės naujų draugų. Išleistame vajaus proga atsišaukime į visuomenę rašoma: "Laisvame pasaulyje gyvenąs lietuvi, pažink Lituanus, suprask jo šventą paskirtį gimtajam kraštui ir savo auka padėk Amerikos lietuvių studentijos skirtą Lietuvai ištikimybės dovaną paskleisti visame pasaulyje. Ir vieno dolerio auka suras Lietuvai naują draugą. Lituanus laukia kiekvieno skubios aukos šiuo adresu: Lituanus, 910 Willoughby Ave.. Brooklyn 21, N. Y."

•    Birute Bilevičiūtė, geografijos dėstytoja Vilniuje, šį pavasarį atvyko į JAV. Ji praėjusiais metais atsiskyrė nuo sovietų organizuotos ekskursijos Švedijoje ir pasirinko laisvę. Jos imigracija Amerikon rūpinosi Balfas.
 
• Lietuvių Bibl. Tarnyba išsikėlė iš Danville, III. Naujas adresas: Lithuanian Bibliographical Service, 203 Madison St., Westville, Illinois. Tuo adresu prašoma siųsti ir "Knygų Lentynos" 1956-1957 metų prenumeratą, $2.00 už 6 Nr. JAV-se ir Kanadoje ir tiktai $1.00 — kitur. Laisvojo pasaulio liet. laikraščiai ir žurnalai gaunami bemaž visi, bet knygų leidyklų dalis nesiunčia savo leidinių, o Tarnyba neturi jokių lėšų knygoms įsigyti. Visi leidiniai perduodami po aprašymo biuletenyje Pasaulio Liet. Archyvui.


•    "Knygų Lentynos", Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biuletenio, leidimą perėmė LB Kultūros Fondas. Bus išleisti 6 numeriai su 1956-57 m. bibliografija. "Knygų Lentynos" metinė prenumerata Amerikoje ir Kanadoje 2 dol., kitur — 1 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: Bibliographical Service, 203 Madison St., Westville, III.

•    Antrasis lituanistikos vakarinis semestras Fordham universitete Niujorke prasidės vasario 1 d. šiame semestre paskaitoms kviečiami prof. A. Salys, prof. J. Brazaitis, dr. M. Gimbutienė, prof. J. Puzinas, dr. J. Aistis, prof. K. Pakštas. Paskaitos bus iš lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, literatūros, tautodailės, tautosakos ir archeologijos. Jų klausyti kviečiami studentai ir visi, kurie domisi lituanistika. Registracijos ir visais kitais reikalais kreiptis į prof. kun. J. Jaskevičių arba į dr. A. Vasį šiuo adresu: Fordham University, New York 58, N. Y.

•    K. Senkaus studija vokiečių kalba "Lietuviškų liaudies dainų formos" (Die Formen der litauschen Volkslieder) išleido Pabaltijo Institutas Bonnoje. Autorius gvildena liaudies dainų šaltinius, dainų rūšis, rimus, melodijas. Pateikiami ir gaidų pavyzdžiai. Studija turi 47 psl. Ji yra atspaudas iš žurnalo "Commen-tationes' Balticae".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai