Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" PREMIJŲ FONDAS PDF Spausdinti El. paštas
"Aidų" premijų fondą aukomis parėmė šie asmenys: kun. N. N. — 500 dol., prel. Pr. Juras iš Lawrence, Mass. — 200 dol., kun. M. Kemežis iš Elizabeth, N. J. — 50 dol., kun. dr. J. Starkus iš Bayonne, N. J. — 50 dol, kun. J. Pragulbickas iš Elizabeth, N. J. — 25 dol., kun. E. Paukštis iš Chester, Pa.— 10 dol., kun. K. Balčys iš Amsterdam, N.Y. — 10 dol., kun. P. Jonaitis iš Palmer, N.Y. — 3 dol.

Visiems, prisidėjusiems prie grožinės ir mokslinės lietuvių literatūros ugdymo premijomis, "Aidų" leidėjai labai nuoširdžiai dėkoja. Jie tikisi, kad šių aukotojų kilnus pavyzdys paskatins ir kitus lietuviškos kultūros brangintojus ateiti mums į pagalbą.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai