Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
V. Jagminas — Naujos erdvės lietuvių tautai jieškant ............................................................ 45
Stasys Santvaras — Ave Maria, Dailide, Prekijas, Ateis teisti, Varpų liejimas (eil.) .......... 151
Paulius Stelingis — Amžinybės idėja Miguel De Unamuno kūryboje ................................... 153
Jonas Matusas — Odų ir kailių gamyba senovės Lietuvoje iki XVI-to amžiaus pabaigos .. 161
Stefan George — Piemens diena, Salos viešpats, Pirmgi-
mių išvykimas, Nietzsche, Porta nigra, Karalius ir artinin-
kas, Vasaros saulėgrąža, Gedulas, Hyperion, žmogus ir faunas  (eil.) .................................. 169

Č. Grincevičius —Burmistro ožka ........................................................................................... 174

KŪRYBOS   PASAULYJE LITERATŪRA
A. S. — Stefan George ............................................................................................................. 179

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Aistis — Stasio Santvaro rinktinė ................................................................................. 181
Aug. Raginis — Antanas Rūkas: Sužalotieji ........................................................................... 182
Antanas šerkšnas — Petras Maldeikis: Vak. Europos ir J.A.V. auklėjimas ........................ 184

RELIGINIS GYVENIMAS
T. Eug. Steigvila — Pietų Amerikos religinės problemos ....................................................... 185
V. J. B. — Tikybos vadovėlis ................................................................................................... 186

MENAS
V. V. — Dail. Albino Elskaus dailės paroda Bostone ............................................................. 187
Prancūzai apie lietuvių ir amerikiečių dailę ............................................................................. 187
Dail.  Eugenijus  Kulvietis ........................................................................................................ 188

MOKSLAS
Kun.  R.   Krasauskas — Commentationes Balticae .............................................................. 189

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pranys   Alsinas — Kanados lietuviai ...................................................................................... 190
Įvykiai ........................................................................................................................................ 192

ILIUSTRACIJOS
Romas Viesulas — Moteris su gile (litografija) viršelių 1    psl.
Adomas Galdikas — pavasaris         147
Stasio Santvaro nuotrauka         151
Miguel De Unamuno nuotrauka         154
Albinas   Elskus — Tarp keistų uoly, Pavakaii, Vėjuota
popietė      155 -    159
Gildžių antspaudai         163
J.   Pautienius — Pavasaris         165
Stefan George nuotrauka         169
T. Valius — D. Poškos laikais         176
Šv. Jurgis (liaudies menas)                170

APRIL, 1959
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan  Fathers,  Kennebunkport,  Maine.  Subscription $6.00,  single  copy 60c.  Second-class
postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai