Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TIKYBOS VADOVĖLIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V.J.B.   
Per visą eilę metų neturėjome lietuviško katekizmo. Po visą laisvąjį pasaulį išblaškytos lietuvių šeimos pasigesdavo tikybos vadovėlio gimtąja kalba. Patys kunigai matė gyvą reikalą, daug apie tai kalbėjo, rašė, bet nieko konkretaus nepadarė.

Pereitų metų bėgyje buvo sudaryta komisija iš kun. Jono Pakalniškio, kun. dr. Mato čyvo ir kun. Viktoro Dabušio. Jie peržiūrėjo dar prieš karą Lietuvoje išleistą kun. K. Žitkaus "Tėve Mūsų" ir "Tikiu" ir iš jų dviejų paruošė vieną išsamų katekizmą.

Pereitų metų pabaigoje šis katekizmas pasirodė spaudoje. Jo vardas — "Tikybos vadovėlis". Knygelė turi 165 puslapius. Leidimo lėšas parūpino kan. dr. J. Končius. Spaudė saleziečių spaustuvė Italijoje. Pietų Amerikoje ir Europoje "Tikybos Vadovėlis" bus duodamas vaikučiams veltui. Anglijoje, Kanadoje ir J. Amerikos Valstybėse jis parduodamas už nedidelę kainą, būtent $1.25. Surinkti pinigai bus vartojami vaikučių reikalams Lietuvoje bei Sibire.

"Tikybos Vadovėlis" turi dvi dalis: pirmoje aprašyta šventoji Senojo ir Naujojo Įstatymo Istorija (28 pamokos), antroje dalyje Katekizmas (7 pamokos). Vadovėlis pritaikytas pradinės mokyklos pirmiesiems skyriams. Kalba ryški, taisyklinga, sakiniai aiškūs, trumpučiai. Išleidimas labai geras. Virš šimto spalvotų iliustracijų. Minties paprastumas bei iliustracijų vaizdingumas lengvai patrauks vaikučių dėmesį ir ši knygelė bus jų mielas draugas bei mokytojas.

"Tikybos Vadovėlis" pasieks dvejopą tikslą: religinį ir tautinį. Mūsų mažieji išmoks  maldas  lietuviškai, giesmes, iš jo semsis gausių religinių žinių apie Dievą, Bažnyčią, Sakramentus, krikščionišką gyvenimą. Be to, |šią knygelę skaitydami, jie išmoks naujų lietuviškų žodžių, labiau pamils lietuvių kalbą.
"Tikybos Vadovėlį" galima užsisakyti pas kun. J. Pakalniškį — 259 North 5th St., Brooklyn 11, N. Y., arba pas kun. V. Pikturną — 213 South 4th St., Brooklyn 11, N.Y.
V.J.B.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai