Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Popiežius Jonas XXIII balandžio 2 d. paskelbtu dekretu papilde Pijaus XII dekretą, kuriuo katalikai įpuola į ekskomuniką dalyvaudami komunistų partijoje. Naujame dekrete pasakyta:
"Neleidžiama katalikui balsuoti už partijas arba kandidatus, kurie dedasi su komunizmu ar jam kaip nors padeda, nors patys neskelbtų katalikybes doktrinai priešingų principų ir net laikytų save katalikais."
•     Prieš numatomas užsienių reikalų ministerių ir viršūnių konferencijas Vliko pirm-kas dr. A. Trimakas lankėsi kovo 26 d. valstybės departamente ir įteikė memorandumą.
•    Sveikindamas Nato dešimtmečio sukaktį, Pavergtųjų Europos Valstybių Seimas kovo 31 pasiuntė telegramas Britanijos, Jungtinių Valstybių, Prancūzijos ir Vokietijos užsienių reikalų ministeriams. Telegramos, kurias pasirašė Europos Valstybių Seimo pirmininko pareigas einąs V. Sidzikauskas ir gen. sekretorius B. Coste, baigiamos:
"Mūsų tautos nori tikėti Vakarų galybes sutiksiant, kad sovietų sunkumai Rytų Europoje sudaro tvirtą argumentą spausti Europos problemų sprendimą pagal karo meto ir pokario sutarimų, kurių dalyvis yra ir Sovietų Sąjunga, principus, o ne pritarinėti padėčiai, kuri ne tik priešinga teisingumo principui, bet ir būtų Vakarų nuolatinio nesaugumo šaltinis."
"Mūsų tautos taip pat nori tikėti Vakarų galybes suprantant, kad sovietiniai viešpačiai, kaip visa patirtis ir pastarieji jų siūlymai Vokietijos klausimu rodo, yra interesuoti tik tokiu Europos problemų sprendimu, kuris pripažintų sovietų užgrobimus ir pašalintų kliūtis jų tolesnei agresijai. Visi sovietiniai siūlymai yra nepriimtini Vakarams. O nepaisant, kiek Vakarai savąjį nusistatymą beatskiestų, jis vistiek nebus priimtinas sovietams. Šiokiom sąlygom vienintelis realus Vakarams ėjimas — paskelbti savą europinės taikos programą, pirmiausia atremtą teise, o ns tariamu praktiškumu. Tokios programos sutarimas ir nuolatinis propagavimas praktiškai duotų tai, ko dabar pavojingom nuolaidom veltui siekiama."

•    Balandžio 6 d. Niujorke įvyko Vliko specialios komisijos ir lenkų Tautinės Vienybės Tarybos atstovų pasitarimas abiem tautoms rūpimais klausimais. Šalia kitų reikalų nutarta remti Pavergtųjų Europos Tautų veiklą, joje aktyviai reikštis ir bendradarbiauti.
•    Vysk. Vincentas Brizgys, šią žiamą lankęs Australijos lietuvius, per Velykas grįžo į JAV. Lietuvos reikalais jis turėjo pasikalbėjimų su augštais Australijos dvasininkais ir pasauliečiais.
•    Dail. Adomas Galdikas savo kūriniais šiuo metu dalyvauja South Carolinos valstybės rinktinėj parodoj The Columbia Museum's 2nd Calhoun Life Biennial, kuri tęsis nuo balandžio 3 iki gegužės 10  d.
Taip pat jis gavo kvietimą dalyvauti dailės parodoj Bostone.
•    Dail. Telesforo Valiaus, gyvenančio Toronte, grafikos kūrinių paroda atidaryta balandžio 17 galerijoje Le Soleil Dans La Tete, Paryžiuje. Paroda truko iki balandžio galo.
• Dail. V. K. Jonynas padarė 3 vitražus lietuvių pranciškonų koplyčiai Brooklyne. Vitražuose vaizduojama Skausmingoji Motina, šv. Pranciškus ir šv. Antanas. Vitražai dideli — kiekvienas 27 kv. pėdų.
Dail. V. Vizgirda pakviestas būti nariu amerikiečių dailininkų organizacijose "The Copley Society" ir "The Cambridge Art Association". Sąjungos turi savo galerijas, kuriose rengiamos pavienių narių ir kolektyvinės parodos. Vasario pabaigoje V. Vizgirda jau buvo išstatęs vieną natiurmortą Cambridge galerijoje. Pastaruosius porą mėnesių dail. V. Vizgirda buvo užimtas baigimu dviejų vitražų šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčiai So. Bostone. Jau įstatyti vitražai vaizduoja šv. Kazimierą ir šv. Joną Krikštytoją.
•     Čiurlionio ansambliui suėjo 20 metų. Per tą laiką jis koncertais pasižymėjo tiek tremtyje, tiek Amerikoje. Sukakčiai paminėti leidžiama monografija.
•     Kennebunkporte, lietuvių pranciškonų vienuolyno kieme, baigiama statyti Kryžiaus Keliai. Projektą paruošė archit. Jonas Mulokas, paveikslus bareljefinio pobūdžio daro skulpt. Vytautas Kašubą. Visos Kryžiaus Kelių stotys sutelktos į vieną koplytinį pastatą. Statyba rūpintis pavesta Tėv. Kęstučiui Butkui, OFM.
•    Dr. Martynas Anysas baigė spau dai ruošti "Senprūsiškų giminių kovos su vokiečių riterių ordinu ir lietuvių giminių gyvenamieji plotai buvusioje Prūsijoje". Veikalas turi apie 400 psl.  rankraščio.  Dabar  rašoma antroji šios studijos dalis — "Vokiečių ordino kovos su Lietuva" (iki Kęstučio mirties), kartu beveik baigiama ir trečioji a pie Vytautą Didįjį.
•     "Literatūros Lankų" redakcinis kolektyvas balandžio pradžioje posėdžiavo Ealtimorėje. Nutarta žurnalą leisti JAV. Iki šiol jis buvo spausdinamas Argentinoje.
•    Dr. Justinas Pikūnas. Detroito universiteto psichologijos profesorius, išleido antrąjį mokslinį veikalą "Development of Psychology".
•    LE Taryba 1958 m. Clevelande įvykusioj sesijoj priėmė JAV LB Kultūros Fondo naują statutą ir pavedė LB Centro Valdybai jį išbaigti. Derindama atsiradusius nuomonių skirtumus, CV eilėje savo posėdžių tai padarė, pasiuntė JAV LB Tarybai statutą tvirtinti ir kultūros Fondui juo vadovautis.
KF tikslas — "globoti lietuvių kultūros vertybes ir remti jų kūrimą"  (2 str.).
Tikslo siekdamas. "KF telkia lėšas ir rūpinasi: a) lituanistikos mokslo, dailiosios literatūros, vadovėlių ir kitokių kultūrinės paskirties leidinių leidimu, b) kultūrinės veiklos, kultūrinių organizacijų ir atskirų kultūrininkų rėmimu premijomis ir kitomis priemonėmis bei būdais, c) lietuvių kultūros paminklų apsauga, d) šio statuto ir augštes-niųjų JAV LB organų pavestų uždavinių vykdymu  (3 str.).
KF organai yra: "KF Valdyba, KF Taryba ir KF įgaliotiniai (4 str.).
"KF Valdybos sudarytasis veiklos planas, pajamų bei išlaidų sąmata ir apyskaita tvirtinama LB Centro Valdybos"   (19 str.).
KF lėšas sudaro: "a) KF rėmėjų įmokos, b) LB Centro Valdybos skirtos sumos, c) asmenų, draugijų, įmonių ir įstaigų aukos ir dovanos, parengimų procentai, d) palikimai ir kitos pajamos"  (24 str.).
"KF iždą ir atskaitomybę įstatų tvarka tikrina LB Kontrolės Komisija, KF įgaliotinių atskaitomybę — vietos LB organų kontrolės ko-misiios"   (25 str.).
•     Seserys pranciškietės Pitts-burghe išrūpino kreditus už Penn-sylvanijos augštesniosiose mokyklose dėstomą lietuvių kalbą. Jos pačios lietuvių kalbą dėsto Pitts-burgho šv. Kazimiero augštesniojoje mokykloje.
•     Katalikų seimelis įvyko 8 d. kovo Brooklyne. Paskaitą apie šv. Kazimierą skaitė S. Sužiedėlis. Be to, buvo iškilminga vakarienė su literatūrine dalimi.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai