Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Kazys Pakštas — Amerikos oficialioji nuomone Lietuvos ribų  klausimu 1919 metais ... 193
Vladas Šlaitas — Be gimto medžio, Refrenas, Laukine rožė (eil.) .......................................... 197
Kan. M. Vaitkus — Europietė žemaitė (Mirus Sofijai Čiurlionienei) ...................................... 198
Faustas Kirša — Komisaro trečioji knyga ................................................................................ 206
Dr. Povilas Rėklaitis — Moksliniai darbai apie viduramžių mūro architektūrą Lietuvoje .... 209

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
J. B. — Kazio Bradūno "Morenų ugnys"  ................................................................................ 218

MENAS
St. Meringis — Lux ex Canada Balio Sruogos liepsnojime ..................................................... 219


MOKSLAS
J. Venckus, S. J. — 100 metų darvinizmui ................................................................................ 222
V.V. — Dr. P. Rėklaičio moksliniai darbai Vokietijoje ............................................................ 224

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. K. Senkus — Giesmėms reikia vadovų ........................................................................... 225

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pranys Alšėnas — Kanados lietuviai ........................................................................................ 226
Al. Gimantas — Didjjį kooperatininką prisimenant (prof. Petras Šalčius) .............................. 227
Pr. Pauliukonis — Vasaros mergaičių stovyklos ...................................................................... 229
 
Įvykiai ........................................................................................................................................  232
 

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — šv. Antanas (vitražas lietuvių pranciškonų koplyčioje Brooklyne)      viršelių 1 p.
Lietuvos ribų žemėlapiai      194 - 195
Sofijos Kymantaites-ciurlionienes nuotrauka        199
A. J. Vaikšnoras — Durys, Peisažas           202- 203
Jadvyga Paukštiene — Prie ežero        208
Gardino pilies augštutine koplyčia         211
Trakų Galvės ežero pilies plytų pavyzdžiai .. .    214
Prof. Petro šalčiaus nuotrauka              227
Antaninos Gustaitytes-šalčiuvienes nuotrauka        228
Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolynas Putname             231


MAY, 1959
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class
postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai