Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Dr. P. Reklaičio moksliniai darbai Vokietijoje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. V.   
Vokietijoje, Stuttgart-Bad Cann-Stadt gyvenantis dr. P. Rėklaitis yra vienas iš nedaugelio gabiųjų mūsų meno teoretikų su pilnu akademiniu išsilavinimu. Lietuvių visuomenė dr. P. Rėklaitį per gana trumpą laiką jau gerai pažino iš Liet. Enciklopedijoje, Aiduose ir kit. išspausdintų jo raštų, paremtų rimtu moksliniu paruošimu, o taip pat retos ir naujos medžiagos pateikimu. Reikia džiaugtis, kas Vokietijoje, kur iš mokslo darbuotojų reikalaujama ypatingai didelių kvalifikacijų, dr. P. Rėklaičio gabumai yra pastebėti ir tinkamai įvertinti. Vokiečių mokslo institucijų dėka jis turi galimybę, nors ir būdamas svetimtaučiu, visiškai atsidėti moksliniams darbams ir studijoms. Gaudamas pavedimus atlikti atskiras mokslines studijas ir materialiai remiamas, jau daugiau kaip penkeri metai, pašalinių darbų netrukdomas jis visą savo laiką skiria vien meno  istorijai.

Pagrindinį dr. P. Rėklaičio darbą sudaro ruošimas plataus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos meno paminklų analitinio aprašymo vokiečių kalba J. G. Herderio Institutui Marburge. Kadangi objektai, gyvenant užsienyje, nėra prieinami, tai šis jo darbas turi daugiau ligšiolinių tyrinėjimų apžvalgos ir kritikos pobūdį, šio darbo rezultatas konkrečiai atrodo kaip serija iliustruotų studijų, kurios galėtų būti išleistos atskiromis monografijomis. Iš jau užbaigtų darbų yra: 1) "Die Burgen und Schloesser in Litauen", 2)   "Die   Burgkirchen   in   Litauen",  baigiama 3) "Die Kloester in Litauen" ir dar numatyta 4) "Ein-fuehrung in die Kunstgeschichte des Grossfuerstentum Litauen". Paskutiniajam darbui didesnė dalis medžiagos jau paruošta ir ji numatoma išspausdinti "Zeitschrift fuer Ostforschung".

Antrą dr. P. Rėklaičio darbą sudaro bendradarbiavimas Vidurio Rytų Europos meno atlasui ("Kunst-atlas fuer das Ostmitteleuropa"), kuris kartografiškai ir tekstu apims visus meno paminklus nuo XI iki XVI amžiaus — nuo Adrijos jūros iki Suomijos (išskiriant pačią Rusiją). Atlaso redaktoriai yra prof. dr. Dagobert Frey ir prof. dr. G. Grund-mann. Ruošia apie 15 bendradarbių kolegija, kurių tarpe yra tokių žymių meno istorikų kaip prof. E. Gali ir prof. Sedlmayer. Iš svetimtaučių, be dr. P. Rėklaičio, yra dar vienas rusas ir vienas vengras. Kolegijos suvažiavime Marburge, kur buvo aptariama darbo metodai, dr. P. Rėklaičiui teko pirmajam paruošti Lietuvos medžiagą, t.y. sąrašus oleatams pagal paminklų motyvus (įvairios konstrukcijos rūšys, medžiaga, paskirtis ir kit.), specialų tekstą ir bibliografiją. Pagal dr. P. Rėklaičio duomenis žemėlapiai jau nubraižyti Hamburge. Nors tas įnašas savo apimtimi buvo ir nedidelis, bet, kaip pats pirmasis, tarnavo pavyzdžiu kitiems. Sekantieji jo darbai šiam atlasui apims kitas Rytų Europos provincijas — Ukrainą, dalį Lenkijos, Valuinės paminklų  katalogą  ir  bibliografiją.
V.  V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai