Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KANADOS LIETUVIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranys Alšėnas   

(Pabaiga)

Kanaioo  Lietuvių   Bendruomenės šalpos   Fondas
Jo steigimasis, pradinis darbas ir išaugimas KLB šalpos fondo centro komiteto pirmojo pirmininko L. Tamošausko Kanados lietuvių antrosios dienos almanachėlyje šitaip aptartas ir nusakytas:
šalpos fondo centro komitetą KLB krašto valdyba pradėjo organizuoti 1952 m gruodžio mėn. Tačiau kol buvo sudarytas centro komitetas, paruošta provizorinis šalpos fondo statutas, praėjo kiek laiko, ir tik 1953 m. vasario 22 d. buvo pirmas centro komiteto posėdis, kuriame pareigomis pasiskirstyta šitaip: L. Tamošauskas — pirmininkas, dr. E. Norvaišienė — I vice-pirm., V. Anysienė — II vicepirm.. B.S. Barcevičius — sekretorius, O. Indrelienė — iždininkė, M.F. Joku-bynienė — informacijos reikalų vadovė, V. šadreika — ūkio vadovas ir kun. dr. J. Gutauskas ir E. Ga-putytė — nariai. Metų bėgyje M. P. Jokubynienei dėl nesveikatos, V. šadreikai ir E. Gaputytei dėl studijų pasitraukus, jų vieton buvo pakviesti inform. vadovais A. Gurevičius ir inž. P. Lelis, ūkio vadovu — V.  Sonda.

šalpos fondo tikslas yra šelpti į vargą patekusius Kanados lietuvius bei jų šeimas, už Kanados ribų varge gyvenančius lietuvius (daugiausia turėta galvoj Vokietijoje likę tautiečiai) ir šelpti besimokantį, materialinės paramos reikalingą jaunimą ir švietimo institucijas.

Vyriausias šalpos fondo organas — centro komitetas KLB krašto valdybos sudaromos vieneriems metams. Kiekvienoj apylinkėj sudaryti   apylinkių   šalpos   komitetai.

Suorganizuotas fondo centro komitetas ėmėsi darbo, ir labai energingai. Jau tų pat metų gegužės mėn. pabaigoje komitetas nusistatė bent už 1,000 dolerių pasiųsti į Vokietiją lietuviams cukraus. Užsibrėžtoji suma buvo surinkta ir rugpjūčio mėn. pradžioje, Kanados lietuvių vardu, per BALF-ą į Vokietiją buvo pasiųsta už 1,000 dol. 13,158 svarai cukraus.
Per pirmuosius savo gyvavimo metus šalpos fondas, uoliai remiamas aukomis iš apylinkių ir kitų organizacijų, gavo pajamų $3258.11. Buvo išleista, be 1,000 dol. cukrui, $812.00 vargo mokykloms, $275.00 labiausiai šalpos reikalingiems Vokietijoje ir $100.00 vienam studentui Vokietijoje.

Be to, tuo pat laiku pasiruošta už stambią sumą pasiųsti taukų Vokietijon. Be viso šito, tuojau buvo padaryta rūbų ir avalynės rinkliava ir pasiųsta į Vokietiją 4700   svarų   rūbų   bei   apavo.
Tai pradinė šalpos fondo veikla. Ligi šiol toji veikla labai smarkiai paplatėjo, ir darbas įėjo į įprastas vėžes. KLB šalpos fondas savo ranka siekia vargstančius lietuvius visur — ne tik Kanadoj, Vokietijoj ir kitur, ber ir Sibiro tolumoj.
šalpos fondo centro valdybos buveinė yra Torontas.
Fondo darbas čia nesikryžiuoja su kitų šalpos organizacijų veikla. Pvz. Toronte yra gražiai veikianti lietuvių moterų šalpos grupė "Daina". Ji pasiėmė Vokietijoj prieglaudose esančių lietuvių senelių šelpimą, čia veikia ir šalpos organizacija "Caritas" — ir jai darbo užtenka.

Lietuviška  sportine  veikla Kanadoje
Pasirodžius mano minėtam rašiniui "Aiduose", žinomas mūsų sportinės veiklos veteranas Br. Keturakis "Naujienų" dienraštyje (1958.11.26)   parašė  šitaip;
"1957 m. Aidų nr. 10 "Visuomeninis gyvenimas" str. Kanados lietuviai, mūsų darbštusis žurnalistas p. Pr. Alšėnas, labai gražiai ir išsamiai aprašo Kanados lietuvių veiklą, su jos kultūrinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, bet pačiai sportinei veiklai vos 3-5 eilutės, kuriose pažymima, jog yra sp. kl. Vytis ir Vaitonio laimėjimas Kanados    šachmatų    meisterystėj.    O
kurgi Aušros sp. klubas, Montrea-lio Tauras, kur jų aktyvo balansas sportiniame lietuvių gyvenime, dalinai ir už jo sienų, kur Kanados Pabaltiečių Sporto Fed-jos kasmetiniai pasirodymai, pati Kanados Sporto Apygarda ir, sakysime, toji minima Vytis, kuri jau perlipo 100 narių ir Toronto lietuviškoje plotmėje  yra  viena  iš  pirmaujančių?"
Taigi dabar noriu atsiteisti ir parašyti šiek tiek plačiau. Tiesa, jau šiek tiek šviesos įneša ir Br. Keturakis savo mintimis. O dabar — štai mano priedas.

Stengiantis atsekti Kanadoje lietuviškosios sportinės veiklos suaktyvėjimą, reikia grįžti maždaug, dešimtmetį atgal, t.y. į 1948 m. vasarą, kada, į Torontą atvykus pirmiesiems pokario lietuviams, kurie užbaigė sutartis miškuose, aukso kasyklose ir ūkiuose, kilo mintis susitelkti į būrelį, kuris planingai galėtų kultyvuoti žaidimus naujame krašte, šios minties sumanytojas A. Kernius 1948 m. rugpjūčio 9 d. sušaukė pirmąjį susirinkimą, kuriame ir užsimezgė sporto klubo Vyties branduolys.
1949 m. viduryje, klubo valdyboje esant K. Sapočkinui, B. Gra-bėnaitei ir J. Gaižučiui, klubas išsiplėtė į šias gausingas sekcijas: krepšinio, vyrų ir jaunių futbolo, vyrų ir moterų tinklinio, vyrų ir jaunių stalo teniso ir šachmatininkų.
šios sekcijos ir likusios klubo sportinės veiklos pagrindu, išsiplės-damos ar susiaurėdamos savo apimtimi.

Persiritęs per dešimtmetį, klubas jau drąsiai gali pasidžiaugti savo veikla. Per tuos metus jo eilėse glaudėsi gausus Toronto lietuvių jaunuomenės būrys, kuris, be fizinio lavinimosi idėjos, atidavė savo duoklę ir lietuviškumo išlaikymui Kanadoje. Savo sportinėmis varžybomis tarp lietuviškų klubų šiaurės Amerikoje ir ypatingai aktyviai dalyvaudamas vietinėj sporto veikloj, jis pajėgė išpopuliarinti lietuvių vardą ir išskirti jį teigiamai iš daugelio svetimtaučių grupių, susispietusių  Toronte.

Atskirose sporto šakose, pasirodant tarp svetimtaučių, pasiekta svarių laimėjimų, kurių tarpe iš-keltina: šachmatų kanadinio meisterio vardas, kurį laimėjo P. Vaitonis.

1951 ir 1952 m. Toronto stalo teniso komandinių pirmenybių nugalėtojas, geriausias lietuvių žaidėjas Pr. Gvildys, ilgametis Toronto bei Ontario provincijos individualinis nugalėtojas; 3-čioji vieta 1950 m. Toronto futbolo pirmenybėse ir taip pat tais metais Cambel taurės finalistas; 1951 m. jaunių futbolo I-mojo rato nugalėtojas; Bathurst College Community krepšinio finalistai.

Toronto vytiečiams    teko    būti pionieriais, suorganizuojant 1951 m. pirmąsias Šiaurės Amerikos lietuvių sportinink;; varžybas, kurios vėliau įėjo į kasmetinę tradiciją. Iš eilės rengėjais buvo develando ir Čikagos lietuviai.
Tokia, maždaug, Kanados lietuvių sporto klubo Vyties maža "istorija". Čia veikia ir daugiau sportininkų vienetų, štai apie Aušros sportinę veiklą "Draugo" skyriuj "Sporto Apžvalgoj" rašoma:
Kai kitos lietuviškos organizacijos pamažu lėtina savo veiklą, Kanados sporto klubai paskutinių trejų metų laikotarpyje parodė nepaprastą aktyvumą.

Sporto klubai šiandieną yra patraukliausios jaunimo organizacijos ir daugiausia prisideda prie lietuvių vardo populiarinimo kitataučių tarpe didžiuosiuose angliškuose laikraščiuose apie lietuvius rasdavome žinučių tik porą ar trejetą kartų per metus, Vasario 16 ar kito kokio minėjimo proga. Paskutiniais metais, dėka lietuviškųjų sporto klubų veiklos, ilgesnę ar trumpesnę žinutę, aprašančią lietuvių komandų rungtynes ir jų laimėjimus, randame beveik kiekvieną savaitę, o kartais — net keletą kartų savaitėj.

Kanadoj  šiuo  metu  veikia  keturi sporto klubai: Montrealyje — Tauras, Hamiltone — Kovas, Toronte — Vytis ir Aušra. Visi jie aktyviai dalyvauja lietuvių ir kitataučių sportinėje veikloje. Ypač veiklus yra Toronto sporto klubas Aušra, kuris per nepilnus ketverius savo gyvavimo metus subūrė daugiau kaip 200 lietuvių jaunuolių ir kiekvieną narį įjungė | aktyvią sportinę veiklą, kuri šiuo metu jau pasiekia itin gražių rezultatų.

Š. m. sausio 3-4 d.d. Toronte buvo pravestos Kanados sporto apygardos vyrų ir moterų krepšinio pirmenybės. Pirmenybių nugalėtojais vėl liko Aušra. Dalyvavo Ro-chesterio Sakalas, Hamiltono Kovas, Toronto Vytis ir Aušra.
Kitataučių sportinėj veikloj Aušra šiais metais dalyvauja su 8 krepšinio ir dviems stalo teniso komandomis. Komandos laikosi gerai ir keletas jų turi vilties išsikovoti čempijonatus. šaltiniai:
1)    Metraštis  "Kanados Lietuvių II
Diena,
2)    Kanados     Lietuvių     Mokyklų
Programa,
3)    Dienr. "Draugas" skyrius "Spor-
to Apžvalga".
Pranys Alšėnas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai