Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Šių metų Katalikų Eažnyčios statistiniame leidinyje "Annuario Pontificio" Lietuvos Pasiuntinybė prie Vatikano įrašyta taip: LIETUVA — nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris. Dr. Stasys Girdvainis, Pasiuntinybės Reikalų Vedėjas . Pa-tinybės sąstatas nepažymėtas. Tokiu pat būdu įrašyta ir Lenkijos pasiuntinybė.
•    Jau aštunti metai, kai gegužės 13-ta parenkama pasaulio lietuvių Maldos ir Atgailos Diena už Lietuvos laisvę. Ta proga vysk. V. Pa-dolskis išleido atsišaukimą. Maldos Dienos pasisekimu sielojasi Mėlynosios Armijos Lietuvių Sąjūdis.
e Altas kreipėsi į naująjį JAV sekretorių H. Herterį, raštu primindamas Lietuvos reikalus sudėtingose tarptautinės politikos painiavose. Naujasis sekretorius, būdamas Mas-sachusetts valstybės gubernatoriumi, yra parodęs lietuviams dėmesio bei palankumo, priimdamas jų delegacijas, skelbdamas Vasario 16-tą valstybine švente. Altas savo rašte H. Herteriui  pateikia  šias  sugestijas:
1.    apkaltinti Sovietus sulaužius daugybę sutarčių ir pavergus kaimynus.
2.    reikalauti, kad Sovietų armija ir policija pasitrauktų iš satelitinių kraštų ir Baltijos valstybių — Lietuvos, Latvijos, Estijos, kurios vo smurtu įjungtos į Sovietų Sąjunga
3.    spausti didžiąsias valstybes ateinančioje konferencijoje paskelbti dekliaraciją, derinantis su Atlanto chartos principais, kad suvereninės teisės turi būti atstatytos Baltijos valstybėms ir kitoms tautoms, iš kurių jos buvo pagrobtos.

•    Brazilijoje valdžios pinigais bus statomi Lietuvos pasiuntinybės rūmai naujai kuriamoje sostinėje — Bra-silia. Lietuvos įgaliotas ministeris dr. F. Meieris kreipėsi į Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungą, kad paruoštų tiems rūmams statyti projektą. Smulkias informacijas ir sąlygas galima gauti rašant adresu: A. A. Didžiulis, 1824 S. 61 Ct. Cicero, 111.
•    Birželio trėmimų 1940 metais minėjimai yra daromi Alto iniciatyva. Dabar kan. J. B. Končius skatina tose vietose, kur nėra Alto skyrių ar jie nesiima iniciatyvos, birželio trėmimų minėjimus daryti Balfo skyriams. Tokiais atvejais surinktos aukos eina šalpos reikalams.
•    Čikagoje įvykstančioje tarptautinėje parodoje ir Lietuvai ruošiamas paviljonas. Juo rūpintis sudarytas komitetas iš A. Varno, St. Dirman-to, J. Muloko ir V. K. Jonyno. Paviljone norima pavaizduoti Lietuvos įnašas pasauliui, ypatingai Amerikai, jai padarytos kaimynų neteisybės ir tt. Jo projektą jau yra paruošęs V. K. Jonynas.
•    Gegužės mėnesį gen. konsulas Jonas Budrys susilaukė 70 m. amžiaus, šiose pareigose Niujorke jis išbuvo 23 metus ir įsigijo miesto garbės piliečio teises. Jonas Budrys yra gimęs Kaune. Ten baigė ir gimnaziją. Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje. Lietuvon grįžo 1921 m. ir veikė žvalgybos organizavime. Buvo politinės policijos ir kariuomenės kontražvalgy-bos viršininkas. Vėliau dalyvavo Klaipėdos krašto gyvenime. Vadovavo sukilimui, buvo gubernatorius. Nuo 1933 iki 1936 ėjo Lietuvos konsulo pareigas Karaliaučiuje. Po to buvo paskirtas gen. konsulu į Niujorką.
•    Tėvai marijonai šiemet mini savo vienuolijos atsisteigimo 50 metų jubiliejų. Ją išgelbėjo arkivysk. Jurgis Matulevičius, įstodamas ir vadovaudamas.
o Pas Pranciškonus Kennebunk-porte, Maine, ir šiemet veiks lietuvių berniukų vasarinė stovykla. Ji iki šiol pasižymėjo berniukų gausumu. Lietuviai siunčia savo vaikus ir iš tolimų vietų, šiemet stovykla veiks visą liepos mėnesį.
•    Jau devintą kartą Draugo dienraštis skelbia romano konkursą. Geriausiam romanui skiriama 1000 dol. premija.
Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romano formato puslapių. Įteikti reikia iki šių metų gruodžio 31 d. šiuo adresu: Romano Konkurso Komisijai, Draugas, 4545 W. 63 St., Chicago 29, 111.
Sprendimo bešališkumui garantuoti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano pavadinimą ir pasirinktą slapyvardę. Ju-ry komisijai išrinkus premijuotą romaną, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos nelaimėjusių autorių vokai komisijos ir Draugo atstovo akivaizdoje sudeginami.
Jury komisijos vieta ir sąstatas bus paskelbtas vėliau.
Draugo dienraštis, kasmet skirdamas premiją už romaną, yra sukėlęs nemažą literatūrinį judėjimą. Iki šiol konkursą laimėjo 7 autoriai. (Vienas laimėjo dvejus metus iš eilės). šalia jų dar buvo parašyta vertingų knygų, kurias Draugo dienraštis išleido atkarpoje ir atspaude atskira knyga. Būtų gera, kad ir į šį konkursą įsijungtų kuo daugiau rašytojų, ypač laukiama naujų vardų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai