Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Leidėjai ir skelbimas PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Meninė   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvni Pranciškonai
Administracijos   adresas   —  Aidai 630 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd. S E., Washington 19, D. C.
 
Lietuviai pranciškonai, prieš trejus metus atidarę Kennebunkport, Maine, savo gimnaziją (High School), kviečia į ją stoti pradžios mokyklą baigusius jaunuolius. Šiais metais pranciškonų gimnazijoje jau veikia trys klasės. Gabūs mokiniai, pristatę savo mokslo pažymėjimus, gali persikelti ir iš kitų gimnazijų. Vietos bendrabutyje yra 100 mokinių.
Nuo praėjusio rudens mokykla veikia naujose moderniškose patalpose, kuriose yra bendrabutis, klasės, žaidimų salė, biblioteka ir laboratorija.
Į mokyklą priimami tik lietuviai ir lietuvių kilmės berniukai. Mokyklai ir bendrabučiui vadovauja patys lietuviai pranciškonai. Gimnazija turi visas valdžios mokyklų teises, ir joje išeinamas visas vidurinėms mokykloms nustatytas kursas su lotynų kalba, ir lituanistika.
Už mokslą ir bendrabutį atlyginimas tik 400 dol. metams. Neturtingi gabūs mokiniai gali būti dalinai arba ir iiisiškai nuo mokesčio už mokslą atleidžiami.
Pirmenybė teikiama norintiems stoti į lietuvių prcnciškcnų vienuoliją jaunuoliams- Vėliau jie vienuolijos lėšomis bus mokomi ir ruošiami misijonieriais, kad, tarnautų lietuviams išeiviams ir išlaisvintai Lietuvai.
Visi lietuviai tėvai, kurie sielojasi savo vaikų auklėjimu krikščioniškoje ir lietuviškoje dvasioje, prašomi atkreipti dėmesį į šią gimnaziją. Įstojimo reikalais rašyti rektoriui šiuo adresu:
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. Franciscan Monastery Kennebunkport, Maine
 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai