Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Tikėjimas priešais neviltį ..................................................................... 233
Vytautas   Mačernis — Sonetai ......................................................................................... 243
Stasys   Pilka — Aktorius  Aleksandras Vitkauskas,  užmirštas teatro pradininkas ..... 245
Jonas Matusas — Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo ir lietuviškumo .............................. 252
Antanas  Gustaitis — Bendrai, Teatras, Laiškas, "Karalių ir šventųjų" autorei (eil.) .. 258
Kan.   M.Vaitkus — Europietė Žemaitė ........................................................................... 259

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Andrius  Sietynas — Ignas Šeinius .................................................................................... 266
Vacys   Kavaliūnas — Visatos psalmė .............................................................................. 267
L. A. — LRD premija ......................................................................................................... 268

MENAS
Jadvyga Paukštienė —  Dail. .Vytauto  Igno paroda Čikagoje ........................................ 270
V.V. — Dail. Petro Kiaulėno monografija ......................................................................... 270

MOKSLAS
"Aidų" premija  už  mokslo  veikalą .................................................................................. 271
P. Maldeikis — Dėl Antano Šerkšno recenzijos ............................................................... 271

Įvykiai .................................................................................................................................. 272

ILIUSTRACIJOS šis numeris iliustruotas Vytauto Igno kūriniais:
Libera me, Domine           viršelių    1 p.
Šv. Veronika         235
Peisažas su juodu mėnuliu         238
Pak:yc"«3 laivas (lino raižinys)          243
Batų valytojas         251
Atsisveikinimas         254
Rytas         261
Dailininko nuotrauka               265
Aleksandro Vitkausko nuotraukos      246 -247
Nuotraukos iš LRD premijos įteikimo ..    263

JUNE, 1959
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers,  Kennebunkport,  Maine. Subscription $6.00, single  copy 60c. Second-class
postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai