Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LRD PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
Gegužės 16 d. Rašytojų Draugijos premija buvo paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Morenų ugnys". Įteikimas įvyko Niujorke gegužės 24 d. Baltų Namuose. Juo rūpinosi Rašytojų  Draugijos  valdyba.

Premijos įteikimas buvo sujungtas su literatūros vakaru, į kurį pakviesta svečiai rašytojai — Faustas Kirša jjš Bostono ir Birutė Pūkelevičiūtė iš Montrealio. šią literatūros popietę pradėjo LRD vicepirmininkas Pranas Naujokaitis, iškeldamas kūrybos reikšmę tautai ir kviesdamas tyla pagerbti mirusį rašytoją Igną šeinių. Į prezidiumą pakviesta laureatas Kazys Bradūnas, jury komisijos atstovai, prof. Juozas Brazaitis, Leonardas Andriekus, draugijos iždininkas Stepas Zobarskas ir viešnia Birutė Pūkelevičiūtė. Perskaičius skyrimo aktą, 500 dol. čekį įteikė ižd. Stepas Zobarskas. Laureato kūrybą apibūdino prof. Juozas Brazaitis, atskleisdamas jos pagrindinius bruožus — prisirišimą prie savo žemes, mistinę dvasią, ryšį su tautosaka, ypač vėliausiame tarpsnyje. Padėkos žodį tarė Kazys Bradūnas, prisimindamas savo kartos rašytojų pastangas jieš-koti naujų kelių. Literatūrinės šventės pirmoji dalis baigta Prano Naujokaičio pranešimu, kad, LRD valdybai nutarus, Faustas Kirpa keliamas garbės nariu.

Antrajai — literatūrinei daliai vadovavo Paulius Jurkus, kuris pakvietė savo kūrybos paskaityti Kazį Bra-dūną. Skaitė iš premijuotos knygos ir dar niekur neskelbtų eilėraščių. Faustas Kirša negalėjo atvykti. Jo kūrybos paskaitė Birutė Pūkelevičiū-tė. Su eilėraščiais dar pasirodė Kotryna Grigaitytė ir Leonardas Žitkevičius. Birutė Pūkelevičiūtė skaitė savo beletristinį fragmentą.

Po literatūrinės dalies svečiai susirinko kiton salėn vaišių. Ten vėl jaukioje nuotaikoje praėjo kelios valandos.    L. A.


Viršuje: Kazys Bradūnas skaito savo kūrybą, apačioje — prie garbės stalo. Iš dešines pirmoje eilėje: Leonardas Andriekus, Nelė Mazalaitė, Birutė Pūkelevičiūtė, Kazys Bradūnas, Kotryna Grigaitytė, Pranas Naujokaitis. Antroje eilėje iš kairės: Leonardas Žitkevičius, Paulius Jurkus, Algirdas Landsbergis, Stepas Zobarskas, Juozas Brazaitis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai