Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas

"Aidų" žurnalo mokslo premijos komisija, susidedanti iš pirm. dr. Pr. Skardžiaus, sekr. V. Trumpos, narių: dr. L. Andriekaus, O.F.M., dr. VI. Viliamo ir dr. R. Zalubo, susirinkusi 1959 m. birželio 11 d. Vašingtone, svarstė pateiktus veikalus ir vienbalsiai sutarė 500 dol. premiją, paskirti LEONARDUI DAMBRIŪNUI už jo studiją "Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai".

Komisija Leonardui Dambriūnui premiją paskyrė už tai, kad jis savo veikale pasirinko spręsti svarbią ir didžiai aktualią lietuvių kalbos mokslo problemą ir, tą problemą moksliškai spręsdamas, jis tiriamąją sritį gerokai išplečia ir daug ko naujo įneša, tuo būdu pataisydamas ir papildydamas ankstyvesnius užsieniečių mokslininkų tyrinėjimus. Komisija mano, kad šis premijuotasis veikalas, būdamas stambus indėlis ne tik į lietuvių kalbos, bet ir į bendrąjį kalbų mokslą, pirmiausia turėtų būti išspausdintas lietuvių, o vėliau išverstas ir išleistas kuria svetima (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalba.
Plačiau apie laureatą ir premijuotą veikalą bus ateinančiame "Aidų" numeryje.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai