Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" ŽURNALO ISTORIJOS KLAUSIMAIS STRAIPSNIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aleksandras Ružaniec-Ružancovas   

(1944-1958 METŲ BIBLIOGRAFIJA)

93—99   ISTORIJA 93.1  Istorijos filosofija
Ivinskis, Zenonas: Lietuvių kultūros   problemos.   49:22,   17-23
Ivinskis, Zenonas: Lietuvių kultūros  tarpsniai,   49:23,   58-64.
Ivinskis, Zenonas, Lietuvių valstybinės sąmonės reikšmingiausie-ji   etapai.   47:1,   10-13;   47:2,   75-80
Ivinskis, Zenonas: Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui. 47:9, 389,392-398
Jakštas, J.: Religinę-filosofinė istorija.   56:10,   469-470.
Stanys, A. dr.: Mūsų praeities vertinimo klausimu. 47:6,  246-248
Stočkus, B.; Arnold J. Toynbee ir jo   kultūros   teorijos.   51:5,   216-116
Stočkus, B: Pasaulinis vyksmas. Istorijos filosofija. 55:4-5,145-151; 55: 6 223-230; 55:7,274-279

930.24    Chronologija
Normantas dr: Klaipėdos krašto įvykių chronologija. 48:18,385
930.25    Archyvistika
Ivinskis, Zenonas: Vatikano archyvas - aruodas lietuvių kultūros istorijai. 50:3,110-113
Ružancovas, Aleksandras: Kauno miesto archyvas. 51:1, 41-43
930.26    Archeologija, proistorė
Gimbutienė,   Marija   dr:    Gintaro
keliai priešistoriniais laikais. 53:6, 249-253
Gimbutienė, Marija dr: Konferencija ir leidinys Pabaltijo archeologijai. 53:10,475-476
Gimbutienė, Marija dr.: Paleolito menas. 53:10, 450-454
Lingis, Juozas: Priešistorinė Lietuva 50:7,300-309
Matusas, Jonas: Vikingai, krikščionybė Žemaičiuose apie 850 m. ir Kuršas.  58:9,421-424
Patirgas, Z; Kaip buvo laidojama priešistorinėje Lietuvoje 46:8,130-131
Puzinas, Jonas: Aisčiai istorinių šaltinių  šviesoje.  48:2,97-103
Puzinas, Jonas: Mažosios Lietuvos proistorės  bruožai.  48:18,340-346
Puzinas, Jonas: Vilniaus proistorė. 55:6,211-219
Žalalis, Klemensas dr., OFM: Archeologijos daviniai šv. Rašto studijose 53:4, 175-179
930.85   Kultūros   istorija
Ivinskis, Zenonas: Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime, žiupsnelis medžiagos iš Romos archyvų. 53:8,360-368; 53:9,408-417
Karys-Karevičius, Jonas: Lietuvos valiutos amžių bėgyje 52:1, 18-29
Matusas, Jonas: "Lietuviški peiliukai"  prieš 550 m.  58:5,235-236
Mažiulis
, A: "Lietuviškasis "War-dan Diewa Tewa". 55;3,103-110 940   Europos  istorija
Ivinskis, Zenonas: Europos kelias į dabartinę krizę. 50:8,337-343
Jakštas, J.: Tarp senovės ir viduramžių. 54:8,336-371
943.11   Mažoji  Lietuva
Ivinskis,   Zenonas:   Mažosios   Lietuvos lietuviai. 52:2,57-62 947   Rusija,   S.T.R.S.
Pakštas, K. prof: Geležinės uždangos kilmė  ir esmė.  55:6,245-246
Žukas, K: Komunizmas Rusijoje prieš 130 metų. 50:10,476-477
947.4    Pabaltijys
Gidžiūnas, Viktoras, OFM Inocento IV laiškų rinkinys apie Pabaltijo kraštus. 57:5,230-231
Ivinskis, Zenonas: Pabaltijos istorija (R. Wittram: Baltische Ge-schichte. Muenchen, 1954). 55:3, 137-138
Remeika, Jonas dr: Baltų audringa būklė būtovei brėkštant. 58:4, 157-161
947.5    LIETUVA
Kučas, Antanas dr: Aktualios mūsų istorijos problemos. 56:7-8, 317-320
Liulevičius, V: Istorijos sekcijos posėdis (Kultūros kongrese). 56:7-8, 79
Sužiedėlis, S.: Moterys po istorijos dulkėmis.  48:13,173-176
Šapoka, A.: Lietuvos ir Lenkijos santykiai lenkų akimis 48:21,499-504 Didžioji Lietuvos Kunigaikštija (iki 1917   m.)
Avižonis, Konstantinas dr: Vytautą Didįjį prisiminus. 48:16-17,303-307
Biržiška, Mykolas: XVI-sis amžius povytautinės Lietuvos tautinės kultūros raidoje. 50:5,204-214
Biržiška, Vaclovas: 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint. 54:4, 147-156;   54:5,251-262
Būtėnas, P.: Kunigaikštis Komo-tas ir jo žuvimo vieta. 58:8, 353-359
Gidžiūnas, Viktoras, OFM: Legen-dariški pranciškonų kankiniai Vilniuje. 54:3,105-110;54:4,175-180
Ivinskis, Zenonas: Merkelis Giedraitis arba Lietuva dviejų amžių sąvartoje. 51:3, 110-120;  51:4,163-170
Ivinskis, Zenonas: Mindaugas ir jo karūna. Kritiškos pastabos septynių šimtmečių (1253-1953) perspektyvoje. 54:1,1-8;  54:2,54-59
Ivinskis, Zenonas: Protestantizmo krizė Lietuvoje. 56:10,460-462
Ivinskis, Zenonas: žemaičių religinė padėtis prieš vyskupą Merkelį Giedraitį. 56:4, 265-269
Ivinskis, Zenonas: Žemaičių religinė padėtis vysk. Jurgio Petkūno-Petkevičiaus laikais (iš "Merkelio Giedraičio ir jo laikų Lietuvos"). 55:9.377-381
Juška, A. dr: Mindaugo krikštas. 51:9,385-389
Yla,  Stasys:   Šiluva  58;10,434-442
Matusas, Jonas: Apžvalga Lietuvos žemės ūkio iki XVI-to amžiaus pabaigos. 58:1,24-31; 58:2,50-54
Patirgas, Z: Vytautas Didysis ir jo vaidmuo Lietuvai. 46:11,179-181, 184-185
Puzinas, Jonas: Gediminas Vilniuje  56:9,381-387
Šapoka, A. dr; Vilnius Zigmanto Augusto laikais. 57:8,353-358
Vaišnora, J., MIC: Šv Onos Brolija Lietuvoje. 57:3, 137-138 šv. Kazimieras
Ivinskis, Zenonas: šv. Kazimiero žygis Vengrijon. 58:3,109-117
Rabikauskas, Paulius, S.J.: Didžiosios Šv Kazimiero šventes Vilniuje 1604 ir 1636 metais. 58:3, 118-128
Rabikauskas, Paulius, S.J.: Pastabos prie šv. Kazimiero garbinimo istorijos. 58:7, 305-311
Šapoka, A.: Šv. Kazimiero palaikų saugojimas 58:3, 140-144 Lietuvos Respublika  (nuo 1918 m.)
Ivinskis, Zenonas: Kelias į laisvę ir Vasario 16-toji. 48:11,49-56
Mažiulis, A.: J. Basanavičius ir Vasario 16-ji. 53:4, 190
Šapoka, A.: Klaipėdos krašto įsijungimas į Lietuvos Respubliką. 48:18, 383-384
Sirvydas, Vyt: Lietuvos reikalai G. Kennano knygoje "Russia Leaves The   War".   54:7,   329-331
947.6    Gudija
Pakštas, Kazys dr: Gudijos santykiai su Lietuva. 56:3,  114-124
947.7    Ukraina
Erdvilas,   E.:   Ukrainos   kova   už laisvę   54:9,   407-411;   54:10,460-464
Aleksandras   Ružaniec-Ružancovas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai