Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DIENRAŠČIUI DRAUGUI 50 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Pr.   
Čikagoje iš Lietuvos gautas ypatingas laiškas. Rašo kan. dr. Vincentas Vizgirda, 6-rius metus iškentęs Sibiro tremty, dabar grįžęs ligonis. Kelintas mėnuo nekeldamas iš lovos, tas senelis kultūrininkas rado jėgos atsiųsti savo sveikinimą dienraščiui Draugui, kurio vienu redaktorių ir steigėjų jam teko būti. Tas Sibiro tremtinys, prisiminęs, kaip prieš 50 metų teko parengti pirmąjį numerį ir jį ekspedijuoti, rašė: "Dienom ir naktim rašėm jo prenumeratorių adresus. Nors tada mūs išvargimas buvo didis, bet, prisimenu, džiūgavom su ašara akyse, kad pagaliau galėsim plačiau prabilti į savo tautiečius, kad su savo mintimis pasieksim jų namus ir širdis".

Tada tie pasišventėliai gal net nei nenumatė, kad tas laikraštis į tautiečius bylos ištisą pusę šimto metų, net ir daugiau, kad jis pasieks "namus ir širdis" nebe tik JAV lietuvių, bet visų 5 pasaulio kontinentų mūsiškių išveivių, kur tik gali pasiekti laisvas   spausdintas   žodis.   Draugas bus vienintelis iš visų lietuviškų katalikiškų laikraščių, sulaukęs 50 metų ir išaugęs, sustiprėjęs, išplėtęs tiražą ir įtaką, tapdamas didžiausiu laisvųjų lietuvių dienraščiu.

Jo pradžia buvo kukli Wilkes Barre, Pa., mieste. Pirmas numeris pasirodė 1909 m. liepos mėn. 12 d. Pradėtas J. K(mito-Urbanavičiaus) eilėraščiu, kur be kitko sakoma;
Jau leisti pradedame Draugą, Tą sūnų mūsų rūpesčių. Tegul jis didis mums užauga, Nors  gimęs  žemėje  svečių.
Tegul kiekvieno grįčią lanko, Ramybę nešdamas visiems: Jis draugas didelio ir menko, Kiekvieną linksmins, stiprins, rems.
Įžanginiame pirmojo numerio žodyje pasisakoma, kad išleidžiant Draugą trokštama lietuviams "gerovės, meilės ir sutikimo". Draugas toks ir pasiliko — pozityvus, vieningumą   ugdąs.

Toliau tame pirmajame Draugo numeryje skaitome:
— Mūsų noru yra padaryti Draugą tikru ir įtekmingu vadovu Amerikos lietuviams katalikams jų viešuose reikaluose, o tų reikalų juk yra daugybė: organizacijos, apšvieta, mokyklos, emigracija, medžiagiška gerovė, blaivybė, politika ir šimtai kitų...—
Šiems uždaviniams Draugas ir stengėsi tarnauti per visą savo 50 metų gyvenimo laikotarpį. Iš pradžių vadovaujamas rašytojo, poeto kun. K. Urbanavičiaus, vėliau — šviesaus lietuvio kun. Ant Kaupo. 1912 m. liepos 4 d. Draugas perkeltas į Čikagą, o nuo 1916 m. kovo 31 d. — tapo dienraščiu. Didysis karas ir susidomėjimas to laiko įvykiais eilei lietuvių savaitraščių buvo akstinas tapti dienraščiais. Iš pradžių Draugą leido bendrovė, kurios branduolį sudarė Čikagos lietuviai kunigai: A. Ežerskis, P. Serafimas, A. Staniuky-nas, M. Krušas, I. Albavičius, A. Skripkus, J. Vaičiūnas, A. Baltutis ir kt. Iš jų dar gyvas, energingas išlikęs (šalia kun. Ežerskio) prel. Ign. Albavičius kalba: "Mums daugiausia tekdavo rūpintis medžiagine parama. Atsiras, žiūrėk, kokia bėda, kokia neatidedama skola, sušaukia mus ir — klok šimtinę".

Tų šimtinių jau perdaug pradėjo reikėti, ir 1920 metais Draugo leidimą perėmė sava auganti vienuolija — tėvai marijonai, kurie jį leidžia ir iki šiolei, gražiai išauginę. Draugo redakcijoje yra dirbę P. Tumasonis, kun F. Kemėšis, J. Kaupas, P. šivickis, kun. dr. A. Ma-liauskis (daug prisidėjęs Draugą paverčiant dienraščiu), dr. K. Pakštas, kun. I. česaitis, kun. dr. K. Matulaitis, kun. B. Bumša, K Gineitis, inž. M. Žaldokas, J. Karosas, kun. A. Linkus, dr. A. Rakauskas, kun. V. Kulikauskas, kun. dr. K. Rėklaitis, P. Jurgėla, dr. A. Račkus, J. Pili-pauskas, L. Labanauskas, J. Savaitis, dr. O. Labanauskaitė ir kt.

Iš dabartinių redaktorių seniausiai redakcijoje dirba Ignas Sakalas: jau 41 metai prie to pat laikraščio (dabar technikinis redaktorius). Dabartinis vyriausias redaktorius Leonardas šimutis jau 32 metai redakcijos štabe. Pirmąjį puslapį redaguoja kun. Kaz. Barauskas, buvęs Liet. Kat. Spaudos biuro vedėjas ir Mūsų Laikraščio red. Kaune. Korespondencijas, žinias iš lietuvių gyvenimo Čikagoje ir kolonijose redaguoja rašytojas Aloyzas Baronas, šeštadie-dienių kultūrini priedą ir Čikagos žinias redaguoja kun. dr. Juozas Prunskis, buvęs XX Amžiaus redaktorius. Visam laikraščiui vadovauja leidėjų atstovas prie dienraščio moderatorius kun. Pranas Garšva, MIC, buvęs Laiko (Argentinoje) redaktorius. Pirmame puslapy talkina ir straipsnius rašo kun. Vytautas Bag-danavičius, MIC, buvęs religinio laikraščio Naujo Gyvenimo redaktorius  Vokietijoje.

Draugas stengiasi visose pasaulio dalyse, kur tik yra didesnės lietuvių kolonijos, turėti savo korespondentus, bendradarbius. Iš viso yra sutelkęs apie 1000 bendradarbių, korespondentų, informuotojų. Gausiai duoda politinių informacijų; vienintelis iš lietuvių laikraščių turi savo specialią korespondentę prie Jungt. Tautų — S. Narkeliūnaitę. Kasmet pasirūpina, kad kas iš redaktorių ar artimų bendradarbių išvyktų į platesnę kelionę po pasaulį ir rašytų reportažus. Plačiai informuoja apie lietuvių gyvenimą įvairiausiose kolonijose, šalia žinių, skiriamas reikiamas dėmesys dailiajai literatūrai. Draugas — vienintelis lietuvių laikraštis visoje mūsų žurnalistikos istorijoje, įvedęs pastovų romano kasmetinį konkursą su $1,000 premija. Ruošiamos premijos poezijos, novelės, ryškios asmenybės aprašymo ir t.t.

Kultūros priede kas šeštadienį duodama mūsų poetų ar beletristų naujos kūrybos, mūsų dailininkų paveikslų. Plati kultūrinio gyvenimo kronika. Kultūros priede antrą ir ketvirtą mėnesio šeštadienį yra specialus Moterų Gyvenimo skyrius, redaguojamas Stasės Semėnienės; humoro skyrius — Spygliai ir Dygliai, redaguojamos dr. S. Aliūno, (A. Barono); Lietuviškos Mokyklos skyrius, redaguojamas Jer. Ignato-nio, J. Kreivėno ir A.P. Bagdono; studentų styrius Akademinės Prošvaistės — būna trečią mėnesio šeštadienį ir yra redaguojamoas Jūros Gailiušytės, Skirmunto Radvilos ir Šarūno Užgirio. Kalbos kultūra puoselėjama dr. Pr. Skardžiaus redaguojamame skyriuje "Mūsų Kalba". Kultūros priede stengiamasi apžvelgti kiekvieną lietuvišką knygą ir kitus  mūsų kultūros  reiškinius.

Kas pirmadienį yra Socialinio Draudimo ir Darbo skyrius (su teisiniais patarimais), redaguojamas Prano šulo (buvusio Darbo Rūmų pirm.) ir J. šoliūno, dabar nuolat dirbančio šioje srityje. Antradieniais — Sveikatos skyrius, redaguojamas dr. A Račkaus, trečiadieniais — Skau-tybės Kelias, redaguojamas skaut. P. Nedzinsko ir fil. K. Ječiaus. Ketvirtadieniais — Iš Ateitininkų Gyvenimo, redaguojamas Dalios Noreikaitės ir Saulės Liūlevičiūtės. Penktadieniais — Sportas, redaguojamas Edv. Šulaičio. Šeštadieniais — Vyčių Veikla, redaguoja E. šulaitis ir A. Yuknis. Kas šeštadienį duodama religinių minčių skyriuj "Šventadienio
Rimčiai"; jį dabar užpildo tėv. dr. T. Žiūraitis. Be to — kiekviena didesnė kolonija turi savo korespondentus, savus tos kolonijos žinių redaktorius

Drauge bendradarbiauja įvairių specialybių, įvairių profesijų ir įvairių pažiūrų žmonės, ir čia yra stipri publicistinė pusė. Specialiems uždaviniams turimi specialūs bendradarbiai, pvz. yra žmonių, kurie seka Lietuvos laikraščius, Lietuvoj išeinančias knygas, Lietuvos radiją ir, kas įdomesnio, duoda Drauge. Nenuostabu, kad Draugas pasidarė plačiausiai skaitomas dienraštis; administracijos, kuriai šiuo metu vadovauja kun. Alb. Spurgis ir J. Valaitis, pastangomis Draugas taipgi yra pigiausias iš lietuviškų dienraščių.

Neseniai įsikūręs nuosavuose moderniausiuose spaustuvės rūmuose, Draugas plečia savo veiklą ir kitose srityse. Yra tapęs didžiausia lietuviška leidykla Amerikoje ir di-didžiausiu lietuviškų knygų platinimo centru, kur savo leidinius nukreipia ne tik pavieniai leidėjai, bet ir kitos leidyklos.

Į dienraščio nuolatinius bendradarbius stengiamasi telkti kiek galima daugiau naujų jėgų Visa tai leidžia viltingai žiūrėti į auksinio jubiliejaus susilaukusio dienraščio Draugo ateitį.    J. Pr.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai