Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Prezidentas D. Eisenhoweris liepos trečią savaitę paskelbė "Pavergtų Tautų Savaite" Tai padarė prašomas senato ir atstovų rūmų. Šio sumanymo autorus yra sen. P. Douglas iš Illinois valstybės.
*    Rytų ir Vidurio Europos Kilmės Amerikiečių Konferencija rugsėjo 12 svarstė Chruščiovo lankymąsi Niujorke ir nutarė: 1. Pasiųsti prez. Eisenhoweriui apgailestavimo telegramą dėl kvietimo ir raginti savo narius rašyti jam laiškus. 2. Dalyvauti delegacijoje pas prezidentą ir įteikti peticiją. 3. Peticiją paskelbti New York Times dienraštyje, paimant visą puslapį 4. Rugsėjo 20 d. šaukti Niujorke susirinkimą ir kviesti  į  jį  žymius  amerikiečius.

5.    Piketuoti prie Jungtinių Tautų pastato, Chruščiovui kalbant viduje.
6.    Gedulo ženklui nešioti ant rankovių juodus raiščius. 7. Rugsėjo 20d ruošti pamaldas bažnyčiose už pavergtų tautų aukas ir vidudienį skambinti varpais už mirusius. 9. Eisenų nedaryti ir vengti išsišokimų. 10. Aukoti laisvinimo žygiui. Telegrama prezidentui jau pasiųsta, išdėstant joje tokio vizito nesiderinimą su paskelbta "Pavergtųjų Tautų Savaite".
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai