Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BENDRUOMENĖ PASISAKO PDF Spausdinti El. paštas
JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių bei apygardų atstovų ir centrinių organų visuotinis suvažiavimas, įvykęs 1959 m. rugsėjo 5-6 dienomis Detroite, išklausęs pranešimų ir dalyvių pasisakymų įvairiais bendruomeninės veiklos klausimais, priėmė eilę rezoliucijų.

1.    Lietuvių Bendruomenė, būdama prigimtinė institucija, demokratiniais pagrindais tejungia visus lietuvius ir jų organizacijas bendriesiems tautiniams tikslams siekti.

2.    Tegul visos Lietuvių Bendruomenės institucijos ko aktyviausiai siekia lietuvybės ugdymo tikslų. Ypatingą dėmesį teskiria toms Lietuvos laisvinimo, kultūrinės ir socialinės veiklos sritims, kuriomis šiuo metu niekas nesirūpina arba nepatenkinamai rūpinasi. Tebus ateinama į talką visoms lietuvių institucijoms, kurios
vaisingai dirba reikšmingus darbus lietuvių tautos gyvybei ir klestėjimui.

3.    Gyvybingai būtinas Lietuvos laisvinimo veiksnių planų ir darbų derinimas. LB Centro Valdyba, susitarusi su PLB Valdyba, tesiima visų įmanomų žygių bei pastangų tų veiksnių veiklos darnai įgyvendinti.

4.    JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba teatkreips dėmesį į suvažiavimo dalyvių pareikštus pageidavimus JAV LB Tarybos rinkimų tvarkos keitimo klausimu ir tepadarys savo nutarimų.

5.    LB Centro Valdyba, apygardos ir apylinkės, tegul jiejškos ryšių su čia gimusių - augusių lietuvių organizacijomis lietuvybės ugdymui ir tautinei  veiklai  svarstyti  bei  vykdyti.

6.    Didžiausios reikšmės turi kiekvieno lietuvio mokamas nuolatinis tautinio solidarumo įnašas kaip Lietuvių Bendruomenes plėtimo, tautinės vienybės ugdymo ir lėšų telkimo veiksnys. Todėl visi Bendruomenės veikėjai, o ypačiai apylinkių valdybos į šią reikšmingą darbo sritį tegul atkreipia ypatingą dėmesį ir tesutelkia visą organizacinį patyrimą tautinio solidarumo įnašams išrinkti.

7.    Lėšų trūkumas lėtina ir stabdo LB Centro Valdybos centrinių organų, apygardų ir aplinkių darbo planų vykdymą, Centro Valdyba, naudodamosi suvažiavimo pranešėjų ir dalyvių duotais patarimais, tejieško šaltinių ir kelių papildomoms pajamoms telkti.

8.    LB Centro Valdyba iki 1959 m. lapkričio 1 d. tesudaro JAV LB Ekonominę Tarybą ir tepaveda jai, išstudijavus padėtį, iki 1959 m. pabaigos paruošti įgyvendinamus planus Bendruomenės papildomoms pajamoms organizuoti.

9.    LB apylinkės, rinkdamos tautinio solidarumo įnašus, tekviečia visus lietuvius mokėti daugiau negu nustatytą tautinio solidarumo įnašo dviejų dol. minimumą. Sumokėjusiųjų pavardės ir įnašo dydis tebus skelbiami  lietuvių  spaudoje.

10.    LB Centro Valdyba spalio mėnesį, tepaskelbia Lietuvių Bendruomenės lėšų telkimo mėnesiu.

11 Lituanistinėms mokykloms lietuvybės ugdymo srity pripažintina išskirtinė reikšmė. Pritartina Lietuvių Bendruomenės sėkmingai pradėtiems ir vykdomiems švietimo darbams. Visi Bendruomenės organai tepadeda lituanistinėms mokykloms išsilaikyti, augti ir stiprėti.

12.    JAV LB Kultūros fondas tedaro žygių suvažiavime iškeltai ir pritartai kultūros kooperatyvo idėjai realizuoti.

13.    Suvažiavimas pritaria Spaudos Dienos idėjai, pripažįsta jos išskirtinę reikšmę tautinei sąmonei išlaikyti, kūrybinėms nuotaikoms kelti ir kovos už laisvę žygiams paremti. Bendruomenės organai tegul deda pastangų j* įgyvendinti, naudodami visas įmanomas propagandos priemones ir platinimo galimybes.

14.    Išeivijos buičiai ir laisvės kovai reikšmingos įtakos turėtų deramas mūsų kultūros ir jos kūrėjų pristatymas laisvojo pasaulio šviesuomenei. Bendruomenė jieškos priemonių ir galimybių supažindinti svetimuosius su iškiliaisiais mūsų mokslo ir meno laimėjimais.

15.    Bendruomenė kreips ypatingą dėmesį į neorganizuotą jaunimą, skatindama jį jungtis į veikiančias jaunimo organizacijas, sudarydama jam sąlygas ugdyti lietuviškumą. Organizuos jaunimo tautinio meno ansamblius.
Skleis Bendruomenes idėją ir mintį jaunimo tarpe, eidama "į jaunimą per jaunimą".
Rems, ugdys ir glaudžiai bendradarbiaus su veikiančiomis jaunimo ir sporto organizacijomis, kreipdama dėmesį į jų veiklą, suvažiavimus ir stovyklas.

Rems jaunimui skiriamą lietuvišką spaudą ir Lietuvių Studentų Sąjungos leidžiamą žurnalą "Lituanus".
Prašys tėvus ir visus lietuvius supažindinti jaunimą su Lietuvių Bendruomenės idėja ir remti jaunimo veiklą.

16. Pripažindami pranešime ir pasisakymuose siūlytų tradicijų reikšmę Bendruomenės gyvenime, Bendruomenės organai tesiima iniciatyvos joms įgyvendinti.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai