Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Rugsėjo 23 d. Čikagoje įvyko Kunigų Vienybės seimas, kuriuo paminėta šios organizacijos 50 metų jubiliejus. Lietuvių kunigų telkimu į bendrą pastoracinį ir lietuvišką darbą jau sielojosi kun. A. Burba 1895 m. Tačiau Kunigų Vienybės organizacija buvo formaliai įsteigta kiek vėliau — 1909 m. gegužės mėnesį Niujorke. Iniciatorių eilėse matome žymius ano meto veikėjus kunigus: Stasiukyną, Kaupą, Kriaučiūną, Saurusaitį ir kt. Šios lietuvių dvasiškių organizacijos reikšmė emigracijoje yra labai žymi. Tai vadovaujančių jėgų sambūris lietuvių katalikų gyvenime. Besikuriančios Lietuvos rėmimas, jos palaikymas, atgavus laisvę, spauda, šalpa, mokyklos yra Kunigų Vienybės pagrindiniai darbo laukai. Šiai organizacijai vadovauti seime perrinktas kun. J. Ce-pukaitis iš Filadelfijos, šiuo metu Kunigų Vienybė leidžia dvasinio pobūdžio žurnalą Lux Christi.
•    Lietuvių pranciškonų provinciolas Tėv. Viktoras Gidžiūnas mokslo reikalais Ordino centrinės vadovybės pakviestas į Romą. Jo vieton trimečiui užbaigti paskirtas provinciolu Tėv. J. Gailiušis, šias pareigas jau ėjęs šešerius metus. Tėv. Viktoras Gidžiūnas pasižymėjo istorijos mokslo šakoje, paskelbdamas kelias studijas lietuvių ir lotynų kalbomis. Italijon jis išvyko  rugpjūčio 26 d.

•    Lietuviai krepšininkai lankėsi Pietų Amerikoje — Kolumbijoje, Argentinoje, Uragvajuje, Brazilijoje ir Venecueloje. Ten jie sužaidė 17 rungtynių, pralaimėjo tik 4. Kelionės tikslas buvo išgarsinti Lietuvos vardą. Sportininkai išskrido iš Čikagos liepos pradžioj, grįžo į Niujorką rugpiūčio 13 d. Komandą treniravo Vytautas Grybauskas, kelionėje grupei vadovavo V. Adamkevi-čius. Išlaidoms iš visuomenės surinkta 3000 dol, gauta stambi auka iš J. Bachuno, užsitraukta paskola.
•    Laisvosios Eltos biuletenis leidžiamas jau šešti metai italų kalba. Jis išeina metuose šešis kartus. Redaguoja kun. V. Mincevičius. Biuletenis siunčiamas Italijos parlamento nariams, užsienio atstovybėms Romoje, italų žymesnioms mokslo įstaigoms, žymesniems asmenims ir organizacijoms.
•    Vasario 16 gimnazijai per paskutiniuosius dvejus metus Amerikoje surinkta. 48, 027 dol.
•    "Aidų" platintoja Regina Siniū-tė šį pavasarį Montrealyje gavo anglų kalbos bei literatūros bakalaurato laipsnį ir aukso medalį.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai