Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KUNIGAIKŠTIS LEONAS SAPIEGA KALBA KROKUVOS SEIME PDF Spausdinti El. paštas
Parašė F. ŠILERIS   
(Iš Demetrijaus)

Tai štai prie ko priėjom! Ir jei niekas
Teisybės gint nestoja, ginsiu aš.
Aš tos klastos audimą suardysiu
Ir atidengsiu viską, ką žinau.
Garbingas Prime! Ką gi? Ar rimtai
Sutinkate su tuo, ar tik vaidinat?
Lengvai tuo tikite, senatoriai? Karaliau,
Nejau toks silpnas esate! Nežinote, nenorit
Žinot, kad žaislas esate gudraus vaivados
Iš Sendomiro, kurs išstatė carą šį,
Kurio garbėtroška beribė mintimis
Gėrybių pilną Maskvą ima jau?
Nejau turiu jums pasakyt, kad sandora
Tarp jųdviejų jau sutarta ir prisiekta?
Kad jis jauniausią dukrą duoda jam?
Ir taip kilni Respublika aklai
Tur pulti į pavojus šito naujo karo,
Kad tik išaugštintų vaivadą, kad jo dukrą
Tiktai cariene, karaliene padarytų?
Papirko jus visus, nupirko,

Ir seimą nor, gerai žinau, valdyti;
Matau jo milžinišką fakciją
Šioj  salėj, ir  dar negana,  kad jis
Kilmingame seime laimėjo daugumą,
Jis dar trim tūkstančiais arklių atvyko
Į jį ir visą Krokuvą užplūdo
Jis savo leno žmonėmis. Nūn pat
Jie veržte veržias į sales šio namo.
Jie suvaržyt balsavimo mūs laisvę nori...
Bet man nė jokia baimė nepalies drąsios širdies;
Kol kraujas teka mano gyslose,
Tol savo žodžio laisvę ginsiu aš.
Kiekvienas su šita mintim teateinie čionai.
Kol gyvas aš esu, tol nepraeis prieš tiesą, išmintį
Joks nuosprendis.

Vertė A. Tyruolis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai