Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KONKURSAS KANTATA! PARAŠYTI PDF Spausdinti El. paštas
Pirmosios Dainų šventės Komitetas ir Lietuvių Muzikos Komisija yra paskelbę konkursą kantatai arba kitokiam tokios pat apimties kūriniui parašyti šiomis sąlygomis:
1.    Muzikos kūrinys rašomas paties kompozitoriaus pasirinktu tekstu (pageidaujama patriotinio turinio) mišriam chorui su solistais ir akompaniamentu, išpildant trunkąs 10-15 minučių.
Konkurse dalyvauti kviečiami lietuviai kompozitoriai, bet kiekvieno kompozitoriaus prašome konkurse dalyvauti tik su vienu kūriniu.
2.    Ne kompozitoriaus ranka perpaišytas rankraštis - klavyras, pasirašytas slapyvardžiu, pristatomas ligi 1959.XII.31 šiuo adresu: Mrs. Alice Stephens, 64 East Van Buren Street, Room 514, Chicago 4, 111. Atskirame užklijuotame voke pridedamas kompozitoriaus adresas ir slapyvaržio paaiškinimas pavarde.
4.Gautus rankraščius apsvarstys jury komisija, kuri pirmoj eilėj įvertins kūrinių meninį lygį, antroj eilėj — tinkamumą mūsų sąlygoms ir išrinks kūrinį, kuris galės būti išpildomas 1961 m. II Dainų šventėj Čikagoje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad atrinktas kūrinys galės būti išpildomas Dainų šventės programoje, pageidaujama akompaniamento, kuris, reikalui esant, galėtų būti atliktas vargonų ir fortepijono arba ir orkestruo-tas. vokalinės dalies pageidaujama tokios, kad būtų pajėgiama paruošti vidutinio pajėgumo chorams.
6.Jury komisija gali nutarti, kad ip atsiųstųjų neatsiranda atrinktino kūrinio.
7.  Atrinktojo  kūrinio  kompozitoriui įteikiama 1,000 dol. premija. Premiją skyrė I Dainų šventės Komitetas ir ji įteikiama II Dainų šventės metu.
8.    Lietuvių muzikos komisijos teisės premijuoto kūrinio atžvilgiu;
a.    leidžia premijuoto kūrinio pirmąją laidą.
b.    spausdina ar kitaip multiplikuoja premijuoto kūrinio balsus, tą kūrinį rengiant II Dainų šventei.
c.    premijuotas kūrinys niekur negali būti pildomas viešai pirm, negu jis bus išpildytas II Dainų šventės programoje.
9.    Su nepremijutoų kūrinių autoriais tų kūrinių išleidimo ar panaudojimo reikalu galės būti tariamasi atskirai.
10.    Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai