Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Šį rudenį suėjo 10 metų, kai "Aidai" leidžiami Amerikoje. Lietuviai pranciškonai kultūros žurnalą perėmė iš tremties 1949 m. rudenį. Sukaktį ruošiamasi paminėti specialiu numeriu, o gal ir dviem numeriais.
•    Liet. Romos Katalikų Federacijos kongresas lapkričio 27-28 d.d. į-vyko Niujorke. Pasižymėjo aktualių klausimų gvildymu ir atstovų bei svečių gausa.
•    Spalio 17-18 posėdžiavo Niujorke Vliką. sudarančių grupių atstovai. Susirinko 25. Pradžioje padaryta pranešimai iš įvairių veiklos sričių. Kalbėjo dr. A. Trimakas, V. Sidzikauskas, prel. J. Balkūnas, dr. M. Brakas ir kt. Svarstyta finansų padėtis, kultūrinių ryjšių užmezgimo su Lietuva ir pasišalinusių politinių grupių grįžimo reikalai. Atsistačius Vykdomajai Tarybai, naują palikta sudaryti Vliko prezidiumui.
•    šiemet suėjo 50 metų, kai leidžiamas dienraštis "Draugas". Sukaktis paminėta padidintu lapkričio 14 d. numeriu ir koncertu. Koncertas suruoštas lapkričio 15 d. Čikagoje. Jo programą išpildė "Čiurlionio" ansamblis.
•    Laikraščio "Darbininko" metinis koncertas ruošiamas sausio mėn. 21 d. Niujorke Webster salėje. Dainuos solistai Prudencija Bičkienė ir Arnoldas Vokietaitis.
•    Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybom sesija įvyko Montre-alyje lapkričio 28-29 d.d., į kurią suvažiavo visų vietovių atstovai. Suvažiavimas baigtas pasilinksminimu.

•    Kunigų Vienybės Seime čikagojs kan. J. B. Končius pasiūlė steigti Katalikų Informacijos Centrą Niujorke. Sumanymas priimtas ir jį vykdyti pavesta kan. J. B. Končiui ir vysk. V. Brizgiui.
•    Niujorko apylinkės Balfo metinės rinkliavos pirmininku yra gen. konsulas Jonas Budrys, Iždininku — Brooklyno Apreiškimo parapijos klebonas kun. N. Pakalnis.
•    Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba savo posėdyje svarstė naujo rašytojų almanacho išleidimo klausimą. Prieita nuomonės tokį poezijos, prozos, dramos ir straipsnių rinkinį leisti ir (šiam leidiniui paruošti sudaryta redakcinė komisija iš Prano Naujokaičio, Algirdo Landsbergio ir Leonardo Žitkevičiaus.
•    Stasius Būdavas išleidžia romaną "Rūsti siena".
•    Šį rudenį Čiurlionio galerijoje Čikagoje įvyko grupinė lietuvių dailininkų paroda, kurioje dalyvavo: Jadvyga Paukštienė (20 aliejinių darbų), Povilas Kaupas (10 aliejinių darbų), Bronius Murinas (20 ak vardinių darbų), Eleonora Marčiulionienė (12 keramikos darbų), Aleksandras Marčiulionis (7 skulptūros darbai) ir Balys Milaknis (1 skulptūros darbas) — viso 70 darbų.
•    Lapkričio 14 d. Čikagoje Čiurlionio Galerijoje atidaryta dail. Adomo Varno darbų paroda. Iškabinta 45 paveikslai, daugiausia nauji. Paroda atidaryta dailininko 80 metų amžiaus sukakčiai atžymėti.
•    Dail. A. Galdiko trys paveikslai, abstraktūs gamtovaizdžiai, lapkričio mėn. išstatyti Feigl galerijoje, Niujorke kolektyvinėje parodoje su kūriniais šių dailininkų: Charles Dug-resne, Oskar Kokoschka, Koren der Harootian, Henry Moore, August Rodin.
•    Šiemet suėjo 50 metų amžiaus dailininkams Z. Kolbai, P. Augiui ir A. Dargiui.
•    Mūsų spaudoje prisiminta aktoriaus Stasio Pilkos 40 metų sceninio darbo sukaktis. Per tą laikotarpį sukaktuvininkas yra vaidinęs, režisavęs, rašęs teatro klausimais, suorganizavęs Lietuvos Teatro muziejų, kūręs eilėraščių, šiuo metu jis gyveni Čikagoje ir dalyvauja kultūriniame gyvenime. Stasys Pilka yra nuoširdus "Aidų" bendradarbis.
•    Dr. Marija Gimbutienė, išvykus į Europą, aplankė Angliją, kur kalbėjo archeologijos temomis, dalyvavo archeologų tarptautiniame suvažiavime Pragoję.
•    Spalio 2-17 d.d. Paryžiuje dviejose galerijose vienu laiku vyko dail. Vytauto Kasiulio kūrinių paroda. Aliejinės tapybos darbai buvo išstatyti STIEBEL galerijoje. Pastelinės tapybos ir litografijos kūriniai buvo išstatyti kitoje, LA GRAVURE galerijoje. Parodose Išstatyta 23 tapybos darbai, 20 pastelių ir 6 graviūros. Tai davė pilną vaizdą apie paskutiniojo laikotarpio menininko kūrybą. Meno ir kultūros savaitraštis "Arts" dviejuose numeriuose įdėjo dailininko kūrinių reprodukcijų, žurnalo dailės kritikas R. Moutard-Uldry ypatingai vertino Kasiulio natiurmortus ir pažymėjo, kad jo drobėse žėri gilus ir įvairus koloritas, tuo tarpu kai savo pastelėse, dažnai padarytuose juodame popieriuje, dailininkas išgauna švelnius tonų akordus. Toliau kritikas rašo, kad jo raižiniuose ("Šv. Petras" ir "Sūnus palaidūnas") stilizacija ir spinduliuojanti spalvų jėga primena vitražų meną.
•    Čikagoje įsteigtas Lietuviškos Operos Fondas, kurio pirmutinis tikslas išleisti V. K. Banaičio operą "Jūratė ir Kastytis". Fondo pirmininkė Marija Rudienė, vicepirmininkai: inž. J. Jurkūnas, muz. J. Kučiūnas ir dr. V. Tauras, sekretoriai: sol. P. Bičkienė ir Vyt. Radžius, ižd. sol. St. Baras, nariai: A. Stephens, N. Gugie-nė, VI. Stropus, Kučiūnienė ir J. Paš-tukas. Fondo pradžiai sudėta apie 500 dol. Operos autorių anksčiau yra parėmęs Čikagos vyrų choras "Vytis", surinkdamas 600 dol.
•    Šį rudenį (spalio 4 d.) pašventinta Čikagoje lietuvių jėzuitų pastatai — vienuolynas ir jaunimui auklėti skirtos patalpos.
•    Flamų tapytojo Rubenso paveikslas "Prakeiktųjų kritimas į pragarą", Alte Pinakothek galerijos Miunchene nuosavybė, šiemet buvo nevisai normalaus 53 metų amžiaus Walterio Menzlio iš Konstancos apipiltas ardančia rūgštimi ir sunkiai sužalotas. Dažai suardyti vietomis iki kreidos sluogsnio ir iki 20 cm pločio. Paveikslas yra 288x255 cm dydžio. Šis kūrinys, kurį Rubensas nutapė apie 1615 m. maždaug tuo pačiu laiku kaip ir jo vad. "Mažasis" ir "Didysis Paskutinis Teismas", buvo Miuncheno pinakotekos Rubenso darbų rinkinio pažiba. Padarytoji žala paveikslui apskaičiuojama 800,000 DM ir restauracija truks mažiausiai du metu. Atentatininkas po nusikaltimo kitą dieną pats prisistatė policijai ir buvo uždarytas į nervų kliniką, bet liepos mėnesį teismo medicinos ekspertai jam pripažino pilną at-sakomingumą ir teismas jį nubaudė tris metus kalėjimo, (žr. reprodukciją šio "Aidų" nr. 403 psl.).
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai