Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Bernardas Brazdžionis — Atlanto atolas ................................................................................... 1
Vacys Kavaliūnas — Dramatinis žmogaus kelias Brazdžionio poezijoje ................................  9
Pro f. St Šalkauskio 1935 metų laiškas prezidentui Antanui Smetonai ...................................13
Juozas Girnius — Pastabos dėl prof. Šalkauskio laiško prez. Smetonai ................................ 20
Vincas Maciūnas — Vaižgantas ir "Naujoji romuva" ............................................................ 24
Kaip buvo rengiamas Naujojo Testamento ir Psalmyno vertimas. Inter-
viu su kun. Vaclovu Aliuliu ........................................................................................................ 43

Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1981 metais ........................................................................ 50

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Justinas Pikūnas — Nuo piešinių urve iki grafoskopinės skalės ........................................... 55
L. Andriekus — Smarkus kultūrinis prasiveržimas (IV Mokslo ir kūrybos simpoziumas) ... 59
Juozas Pažemėmis — Ilga paskaitų pynė Europos lietuviškųjų studijų savaitėje .................. 64
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 67
Al. L. — Elias Canetti — 1981 m. Nobelio premijos laureatas ............................................... 68
Al. L. — Įspūdžiai apie "Zekus" ............................................................................................... 69
V. Kvietys — Negarbinga poeto išmonė .................................................................................. 70
A. Gand. — Giunterio Grasso apysaka "Susitikimas prie Telgtės" ...................................... 72

KNYGOS
Paulius Rabikauskas — Dokumentai iš Vilniaus universiteto istorijos .................................. 73

Šis Aidų numeris iliustruotas okupuotos Lietuvos skulptorių kūrybos
nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Regimantas Midvykis: Žemė kėlė. Viršelių
4 psl. — Mindaugas Navakas: Fantastinis jūros gyvūnas II. Taip pat Bern.
Brazdžionio, Vaižganto, J. Keliuočio, kun. Vac. Aliulio su popiežium, J.
Pikūno, IV simpoziumo, Elias Canetti ir kitos su tekstu susijusios nuo-
traukos. Bern. Brazdžionio ir Maino pajūrio (p. 3) nuotraukos — Vyt.
Maželio.       
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850Des Plaines A ve., Apt 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon A ve., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooldyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Okiahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
SAUSIS — VASARIS, 1982
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai