Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuviškų parapijų metais šiuos metus paskelbė, vadovaujant vysk. V. Brizgiui, JAV Lietuvių Bendruomenė ir žymiosios katalikų organizacijos. Paskelbime rašoma: "Lietuviškoji parapija, ypač išeivijoje, turėtų būti kiekvieno lietuvio antrieji namai . . . Visais įmanomais būdais išlaikykime dabartines lietuvių parapijas, o kur tai neįmanoma, perkelkime jas į lietuviams patogesnę vietą". Parapijų išlaikymo darbams planuoti bus sudarytas centrinis iniciatyvos židinys ir parapijose įsteigti jo skyriai.
—    Lietuvos nepriklausomybės minėjimas JAV Atstovų rūmuose buvo vasario 17 d. Iniciatorius — Altas. Minėjimu rūpinosi Illinois kongresmanas Frank Annun-zio. Minėjime maldą kalbėjo marijonų provinciolas kun. dr. V. Rimšelis.
—    Nuo Maironio mirties birželio 28 d. sueina 50 metų, o nuo gimimo spalio 21 d. — 120 metų. Abi šios sukaktys bus paminėtos išeivijoje. Lietuvių rašytojų draugija gegužės 22-23 d. Clevelan-de rengia Maironiui pagerbti šventę — pamaldas, suvažiavimą, literatūrinę akademiją. Maironiui taip pat skiriama Chicagoje vykstančių Poezijos dienų visa pirmoji diena (V.28).
—    Aštuntoji pabaltiečių studijų konferencija įvyks birželio 17 - 18 d. Minneso-tos universitete St. Paul mieste. Pagrindinė studijų tema — Pabaltijo ir Skandinavijos tautų santykiai. Konferencijos rengėjai — Pabaltiečių studijų sąjunga ir Minnesotos universiteto Skandinavijos departamentas. Dalyvaus Nobelio premijos laureatas Czeslavv Milosz ir skaitys savo poeziją. Registracijos adresas: Lori Graven, Nolte center for Continuing Education, 315 Pillsbury Dr., S. E., University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455.
—    Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio 23-30 d. Lituanikos sodyboje Brazilijoje. Suvažiavimą padėjo organizuoti Ramunė Kemėžaitė, ten specialiai nuvykusi iš JAV.

—    Premijos. — Draugo romano 2000 dol. premija paskirta Birutei Pū-kelevičiūtei už romaną "Devintasis lapas"; JAV LB Kultūros tarybos 1000 dol. teatro premija — "Antram kaimui" (mecenatas — Lietuvių Fondas); Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos 500 dol. visuomenininko premija — Tėviškė žiburių redaktoriui kun. dr. Pr. Gaidai (mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis); Kanados Lietuvių Bendruomenės kultūrininko - visuomenininko 500 dol. premija — Hamiltono Lietuvių dramos teatro vadovei ir režisierei Elenai Kudabienei. Vėliausiai paskirta LB Kultūros tarybos 1000 dol. dailės premija Adolfui Valeškai (mecenatas — Lietuvių Fondas).
—    Dievo Motinos lietuvių parapija Cle-velande sausio 24 d. savo auditorijoje surengė koncertą, kurio programą atliko Clevelando Filharmonijos orkestras, diriguojant VVilliam B. Slecum, pianistas Roman Rudinsky ir smuikininkas Mi-chael Kornel. Grota Bacho, Rachmanino-vo, Coplando ir Juliaus Gaidelio kūriniai. JAV prez. A. Lincolno kalbų ištraukas, palydint orkestrui, skaitė Stasys Santvaras. Koncerto klausėsi 600 žmonių.
—    Australijos Lietuvių katalikų federacijos suvažiavimas (1981.XI1.29-30) dėl draudimo vartoti lietuvių kalbą Suvalkų krašto bažnyčioje pasiuntė memorandumą Lenkijos primatui arkivysk. Glempui ir Lomžos vyskupui M. Sasinovskiui. Suvažiavimo proga Melbourne įvyko ir sol. Jono Vaznelio koncertas. Solistas taip pat koncertavo Sydnėjuje ir Adelaidėje.
—    Los Angeles Dramos sambūris, kuriam vadovauja Dalila Mackialienė, Antano Škėmos mirties 20-mečiui paminėti suvaidino jo legendą "Živilę"; Los Angeles mieste — 1981 m. birželio 28 d., Toronte, Kanadoje, — rugsėjo 20 d., Chicagoje — spalio 25 d. ir St. Petersburge, Floridoje, — šiais metais sausio 20 d. Veikalą režisavo Dalila Mackialienė, dekoracijos buvo Algio Žaliūno, kostiumai — Emos Dovydaitienės. Vaidino S. Mi-kutaitytė, A. Pečiulis, V. Dovydaitis, A. Kiškis. Vaidinimą matė daugiau kaip 2000 žmonių.
—    Poetui Stasiui Santvarui gegužės 27 d. sueina 80 metų amžiaus. Tiek pat ir rašytojui Vytautui Alantui — birželio 18 d.
—    Ginos Čapkauskienės dainų ir operų arijų koncertas sausio 24 d. įvyko Jaunimo centre Chicagoje. Akompaniavo Alvydas Vasaitis. Koncerto pajamos skiriamos jos antrai plokštelei išleisti.
—    Lietuvių Bendruomenės apylinkė įsteigta Saudi Arabijos sostinėje Riyadh mieste. Pirmininku išrinktas inž. Albertas Vaitaitis. Ten gyvena būrelis mūsų tautiečių, dirbančių Amerikos bendrovių įmonėse. Gražus jų patriotizmo pavyzdys!
—    Elena Gimbutienė, agronome, lietuvių moterų ir skautų veikėja, (gim. 1894.1.13) mirė sausio 13 d. Los Angeles, Cal.
—    Lietuvių moterų dailininkių paroda
mitologine tematika, vykusi Jaunimo centre IV Simpoziumo metu, buvo perkelta į "Galeriją" (Chicagoje). Lankymo dienos — sausio 5 — 24.
—    Lietuvių Fronto Bičiulių valdybos pirmininku išrinktas Balys Raugas.
—    Lietuvos pasiuntinybės pastatui VVashingtone reikalinga skubi pagalba. Paskiri asmenys ir organizacijos prašomi siųsti aukas šiuo adresu: Lithuanian Legation, 2622 16th St., N.W.. VVashing-ton, DC 20009.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai