Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Julija Švabaitė — VILTIES LEDINĖ VALTIS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis Southfield, Mich., 1981. Aplankas Danguolės Stočiūtės. 104 psl. Kaina 7 dol. Leidyklos adresas: Ateitis, 16349 Addi-son, Southfield, MI 48075.
Liūne Sutema — VENDETA. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629), 1981, 62 psl. Aplankas ir apipavidalinimas Ritos Kavolienės.
Eduardas Cinzas — MONA. Romanas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, Chicaga, 1981. Aplankas Petro Mikalajūno. Kaina 8 dol.
Leonardas Kerulis — IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS. Stalino teroras 1940-1941. Redagavo Česlovas Grincevi-čius. Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo JAV LB Krašto valdyba. Chicaga, 1981. 520 psl.
MURINAS. Broniaus Murino dailės kūrinių monografija (1945-1980). Išleido Murino šeima. Chicaga, 1981. Įvadinis žodis A. Valeškos. 70 psl. 31 spalvota reprodukcija. Kaina 15 dol.
Antanas Maceina — ASMUO IR ISTORIJA. Mūsų idėjos dabarties šviesoje. Išleido Ateitis, Southfield, Mich., 1981. 92 psl. Kaina 4 dol.

Mikas Šileikis — LIUCIJA. Apsakymai. Autoriaus leidinys. Chicaga, 1981. 178 psl.
LIETUVIS ŽURNALISTAS. Lietuvių žurnalistų sąjungos neperiodinis leidinys, 1981, Nr. 10. Red. Klevą Vidžiūnienė ir Gintautas Juodgudis. Leidėjų adresas: 6601 Densmore Ave., Van Nuys, C A 91406.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. 1981, Nr. 47. 72 psl. Turinyje Jono Pauliaus II sveikinimas vysk. J. Steponavičiui, kratos ir apklausinėjimai, kaliniai, chuliganizmas sovietinėje spaudoje, religinių reikalų komisaro pamokymai parapijų ko-mitetems, Petro Cidziko persekiojimas, žinios iš vyskupijų ir kt.
V. Stanley Vardys — LITHUANIA'S CATHOLIC MOVEMENT REAP-RAISED. Atspaudas iš SURVEY, 1981, Nr. 3. 73 psl. London and Reading.
WORLD LITERATURE TODAY. Autumn 1981 Quarterly of the University of Oklahoma. 549 - 736 psl. Red. Ivar Ivask. Leidinys skirtas literatūrai vokiečių kalba.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai