Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Pavergtųjų Tautų atstovai kreipėsi į Jungtines Tautas atsišaukimu, kuriame primenama, kad pastovią taiką įgyvendinti kliudo Sovietų Sąjunga, pavergusi vidurinės bei rytinės Europos šalis, pavergtuosius pajungusi karinei pramonei ir nuolat grasinanti atominiu karu. Rašte siūloma kelti Rusijai bylą už agresiją vidurio ir rytų Europoje, spausti, kad atitrauktų kariuomenę iš okupuotų kraštų ir leisti ten laisvus rinkimus.

•    Spalio 2 - 4 d. Romoje įvyko lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas. Be Italijoje gyvenančių paskaitininkų, kalbėjo prof. J. Eretas iš Šveicarijos, dr. E. Turauskas ir dr. S. Bačkis iš Prancūzijos.

•    LB garbės pirm. prel. Jonas Balkūnas pareiškė, kad tarp kitų tikslų Pasaulio Lietuvių Seimas "suteiks stiprių impulsų, bendruomenės organizacijos tolimesniam plitimui bei stiprėjimui, nes kai kuriuose kraštuose ji tik labai pamažu bręsta ir tvirtinasi". Prel. J. Balkūnas yra ir seimo organizacine komiteto pirmininkas.

•    develando LB apygardos dramos konkurse 1000 dol. premiją gavo Algirdas Landsbergis už dramą "Penki stulpai". Premija įteikta spalio 13 d. Įteikimo proga Clevelande suvaidinta Vydūno "Ne sau žmonės". Algirdas  Landsbergis  anksčiau  yra laimėjęs "Draugo" premiją už romaną "Kelionė".

•    Spalio 20 d. Čikagoje, lietuvių jėzuitų naujuosiuose namuose atidaryta Čiurlionio Meno Galerija ir pirmoji paroda. Iškilmė pradėta koncertu, kurio programą išpildė smuik. A. Paukštis, akompanuojant VI. Jakubėnui. Kalbėjo kons. P. Daužvar-dis, dail. A. Rūkštelė, dail. Z. Kolba, prof. A. Varnas ir kt. Galerijos steigėjų tikslas yra telkti geriausius lietuvių dailininkų darbus ir juos išsaugoti Lietuvai, šiuo metu galerija turi įsigijusi tik 17 paveikslų. Bet mecenatų būrys auga ir ji pasipildo naujais darbais. Galerijos atidarymo proga buvo nupirkti jai keli nauji paveikslai. Parodoje, kuri yra laikinė, iškabinta 104 darbai. Gaila tik, kad tarp jų nėra daugelio žymių lietuvių dailininkų. Iš šios parodos taip pat bus atrinkta galerijai naujų paveikslų. Čiurlionio Meno Galerijai vadovauti išrinkti dailininkai M. Šileikis ir A. Skupas.

•    Lietuvių Kunigų Vienybės metinis suvažiavimas šį rudenį įvyko rugsėjo 26 d. Philadelphijoje. Svarstyta su pastoracija bei lietuvybe susiję reikalai. Dalyvavo apie 50 kunigų. Kunigų Vienybės pirmininku perrinktas kun. J. Cepukaitis.

•    Spalio 26 d. Bostone tautininkų namuose atidaryta Viktoro Vizgirdos kūrinių paroda. Dailininkas išstatė aliejinės tapybos ir iš vitražinės srities darbų. Parodą suruošė studentai nantariečiai.
•    "Aidų" redakcijos pesėdis įvyko spalio 13 d. Brooklyne. Dalyvavo A. Vaičiulaitis, J. Girnius, A. Nyka Niliūnas ir L. Andriekus. Numatyta medžiaga ateinančiam pusmečiui ir pasiskirstyta darbais.

•    Vincui Krėvei pagerbti leidžiamas specialus "Aidų" numeris. Jame bus įdomios medžiagos apie rašytoją, daug nuotraukų iš jo gyvenimo ir rinktinės kūrybos iš jo neskelbtų raštų. Numeris išeis šiemet lapkričio mėnesį, šiemet suėjo 75 m. nuo rašytojo gimimo.

"Aidų" redakcija visades kreipia dėmesį į skaitytojų nuomones, išreikštas laiškuose. Ji ir toliau, didžiai brangindama skaitytojų žodį, kviečia atvirai pasidalyti mintimis visais iš žurnalo medžiagos išplaukiančiais klausimais bei įspūdžiais. Svarbesni pasisakymai bus skelbiami "Pastabų" skyriuje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai