Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
ŠĮ "AIDŲ" NUMERĮ SKIRIAME PAMINĖTI DIDŽIAJAM LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKUI VINCUI KRĖVEI, NUO KURIO GIMIMO   DIENOS  SPALIO  DEVYNIOLIKTĄ   SUĖJO  75   METAI.

DĖKOJAME VISIEMS, PRIE ŠIO NUMERIO PRISIDĖJUSIEMS, YPAČ GI RAŠYTOJO ŽMONAI MARIJAI  KRĖVIENEI, KURI APRŪPINO DAUGELIU NUOTRAUKŲ IR LEIDO PASINAUDOTI ANTROSIOS "DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŲ" DALIES RANKRAŠČIU.

"AIDŲ" REDAKCIJA

TURINYS


Kostas Ostrauskas — Vinco Krėvės kūrybinis veržlumas ........................................ 385
Stasys Pilka — Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose ...................................... 391
Vincas Krėvė — Juozupo namuose ............................................................................. 396
K. Žukas — Didysis dzūkas ......................................................................................... 403
Vincas Krėvė — Hagaros kaimo vyresniojo pamokymai Jehudai iš Mahalos ......... 407
J. Grinius — Vinco Krėvės istorinės dramos .............................................................. 408
Vyt. Mykolaitis — Fragmentai  iš mano pašnekesių su Vincu Krėve ....................... 421
Vinco Krėvės raštų paskutinis puslapis (faksimilė) .................................................... 424
Vinco Krėvės vertinimas dabar Lietuvoje ................................................................... 431

ILIUSTRACIJOS
Visas numeris iliustruotas nuotraukomis iš Vinco Krėvės gyvenimo.

Pirmame viršelių puslapyje—Vinco Krėvės pomirtinė kaukė, daryta skulptoriaus Petro Vaškio. Ketvirtame viršelių puslapyje — T. Valiaus vinjetė. Teksto 432 p. R. Viesulo vinjetė.

NOVEMBER, 1957

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunkport. Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai