Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAV LB ATŠVENTĖ 30-METĮ IR PAGERBĖ LAUREATUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alf. Nakas   


JAV LB jubiliejinis suvažiavimas Detroite pradedamas Lietuvos himnu. Prie mikrofono JAV LB valdybos pirm. V. Kutkus, prie stalo garbės prezidiumas: V. Izbickas, JAV LB Tarybos pirm., V. Kamantas, PLB valdybos pirm., prel. J. Balkūnas, JAV LB garbės pirm., J. Kuraitė, J. Gaila.
Nuotr. J. Garlos
 
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių Bendruomenė buvo formaliai įsteigta 1952 m. vasario 14. Tą dieną ji inkorporuota Hartford, Conn., mieste. Jos trijų dešimtmečių gyvavimo sukaktis iškilmingai atšvęsta š.m. balandžio 16, 17 ir 18 d. Iškilmės įvyko Detroito pašonėje — Southfielde, lietuvių Dievo Apvaizdos parapijos kultūriniame centre. Kodėl minėjimas ne New Yorke, kur tuometinis LOKas porą metų LB formavo? Kodėl ne Naujojoje Anglijoje, kur ji buvo inkorporuota? Atsakymas paprastas: todėl, kad dabartinė JAV LB krašto valdyba yra sudaryta iš Detroito apylinkėse gyvenančių veikėjų.

Užsimota labai plačiai, tik pamiršta, kad tokiam renginiui reikia daug daugiau laiko. Programa atlikta per 3 dienas (45 vai.), įskaitant ir dviejų naktų poilsį.

Išvakarėse — dail. B. Rauckienės dailės debiutas Penktadienį, balandžio 16 d. vakarą, apie 8 vai. Kultūros centro parodų saliukėje atidaryta Birutės Dra-gūnevičiūtės - Rauckienės dailės darbų paroda. Susirinko apie 100 meno gerbėjų, tarp kurių nemažiau kaip trečdalis, o veikiau arti pusės, buvo LB delegatai iš kitų miestų. Liuda Rugienienė supažindino publiką su dailininkės asmeniu. Jos kūrybą aptarė Dalia Augūnienė. JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytautas Kutkus pasidžiaugė senos mūsų kolonijos gyventojos pasiekimais, pasveikino suvažiavusius iš kelių JAV bei kelių Kanados miestų LB veikėjus, paskelbė oficialiai atidarąs šią parodą ir LB 30-mečio sukaktuvių dienas. B. Rauckienė visiems trumpai padėkojo. Parodą apžiūrėjus, svečiai buvo pakviesti į Kultūros centro kavinę, kur dailininkės vyras, in-dustrialistas Viktoras Rauckis, kartu su kitais šeimos nariais surengė vaišes.

Kalbant apie parodą, ji nustebino ypač mus, detroitiečius. Žinojome, kad Birutė Rauckienė kuria, girdėjome apie jos studijas, spaudoje skaitėme žinelę, kad ji gavo skulptorės diplomą, bet jos kūrinių niekada nebuvome matę. Parodoje gi išvydome 20 paveikslų ir 22 skulptūras — realistinius darbus ir abstraktus. Įvairi technika ir įvairi medžiaga. Nežinau, kaip ją įvertins dailės kritikai, bet eiliniam žiūrovui buvo aišku, kad dailininkė nors debiutante, jokiu būdu nebe naujokė ir ne diletante. Paroda tęsėsi nepilnas dvi paras.

Veiklos svarstybos ir akademija
Šeštadienį, balandžio 17 d., daugelis suvažiavusių bendruomeni-ninkų ir, žinoma, korespondentų, Kultūros centre turėjo išbūti po 16- 17 valandų, gal tik kokiai valandai išbėgdami persirengti. Aprašydamas dienos įvykius, juos atskirsiu nuo naktinės programos.

8 vai. ryto pradėta delegatų registracija. Suvažiavimo sesija prasidėjusi lygiai devintą (sakau prasidėjusi, ne prasidėjo, nes pats tuo laiku nebuvau — pavėlavau tik dvi valandas). Atvykęs patyriau, kad sveikinimo žodį rengėjų vardu buvo taręs Jonas Urbonas, JAV LB Krašto valdybos vykdomasis vicepirmininkas ir LB Detroito apylinkės valdybos pirmininkas. Po sveikinimo žodį dar tarė JAV LB Tarybos pirm. Vytautas Izbickas ir krašto valdybos pirm. Vytautas Kutkus. Pastarasis buvęs paskelbęs darbo prezidiumą, sudarytą iš dviejų svarstybų pirmininkų — Algio Rugieniaus bei Jono Urbono — sekretorės Danguolės Jurgutienės, rezoliucijų komisijos pirmininkės Mildos Lenkauskienės bei narių — Stasio Baro, dr. Adolfo Damušio, Antano Juodvalkio, dr. Juozo Kriaučiūno ir Kazio Laukaičio. Paskelbta ir taisyklės: kiekvieno pranešimo referentui skiriama 5 minutės, o diskusijoms — 25. tad kiekvienai temai — pusvalandis.

Pirmasis pranešėjas buvo stambaus trisdešimtmečio leidinio redaktorius Balys Raugas. Jis papasakojo, kokios kliūtys pasitaikė leidinį rengiant ir kaip jos buvo įveiktos. Leidinys suvažiavime buvo platinamas. Romo Bublio referatą "Lietuviškų parapijų metai ir jų vykdymas" perskaitė Ingrida Bublienė. Apie JAV LB santykius su kitais veiksniais referavo Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr. Su PLB, LLK ir kitais veiksniais santykiai esą geri, tik su Vliku ir Altu — blogesni. Socialinių reikalų tarybos narė dr. Regina Kulienė kalbėjo apie lietuviškų sodybų seneliams kūrimo būtinybę. V. Izbickas pranešė apie Lietuvos atstovybės Washingtone rūmų padėtį bei reikalą skubiai juos remontuoti; taip pat apie sėkmingai telkiamas lėšas ir jau vykstančius remonto darbus.

Programoje buvo įrašyta, kad apie "Spaudos mėnesį" kalbės Kultūros tarybos narė Rita Balytė. Paaiškėjo, kad ne ji pranešimą parengė, o Kultūros tarybos vicepirm. Viktoras Mariūnas. Bet šiame posėdy nė jis nedalyvavo. Pranešimą perskaitė Juozas Stempužis.

Švietimo tarybos pirm. Juozo Pla-čo referatą "Mokinių skaičiaus padidinimas šeštadieninėse mokyklose" skaitė Tadas Klimas. Šiame referate iškeltas nepaprastas moksleivių mažėjimas, nurodytos svarbiausios mažėjimo priežastys, suvažiavimo dalyviai kviesti ieškoti būdų padėčiai gelbėti.

Dr. Antanas Razma, PL Dienų rengimo komiteto pirm., paaiškino, kokia numatoma programa ir kiek reikės lėšų. PL Dienos rengiamos 1983 metais.
Naujasis Lietuvių Fondo tarybos pirm. Stasys Baras nušvietė LF padėtį — koks pagrindinis kapitalas, kiek išdalyta pinigų, kiek LF narių ir t.t.

Po šių pagrindinių pranešimų atliko beveik pusvalandis. Diskusijoms, kurioms taip pat buvo skirtas pusvalandis, susidarė beveik valanda. O tų diskusijų buvo šešios temos: Jaunimo kongresas ir jo rengimas (referavo Gintaras Aukštuolis); sportas šeštadieninėse mokyklose (Bronius Keturakis); lituanistikos katedros klausimas (Vytautas Kamantas); minėjimų ruošimas ir laisvo apsisprendimo valios įgyvendinimas (Bronius Nainys); solidarumo įnašo svarba (V. Kutkus); apylinkių pirmininkų dalyvavimas JAV LB tarybos sesijose (Kazys Barzdukas). Po šių pranešimų Ingrida Bublienė priminė, kad LE papildomu tomu per-mažai rūpinasi LB apylinkės ir ragino daryti viską, kad tas LE tomas išeitų. Jos kalbą papildė dr. J. Kriaučiūnas.

Po penkių valandų sesijos, susirinkta užkandžiams. Jų metu dr. Algis Barauskas ir Algis Zaparackas atvedė Michigano vicegubernatorių ir šio rudens kandidatą į gubernatoriaus postą James Brickley. A. Zaparacko pristatytas, jis trumpai pakalbėjo ir perskaitė gub. William Milliken proklamaciją, skelbiančią balandžio 16, 17 ir 18, lietuvių dienomis.

Popietinė sesija, kuri programoje pavadinta akademine minėjimo dalimi, užtruko 85 minutes. Ją pradėjęs, V. Kutkus į garbės prezidiumą pakvietė vysk. Vincentą Brizgį, prel. Joną Balkūną, PLB valdybos pirm. Vyt. Kamantą, PLJS pirm. Gintą Aukštuolį, KLB valdybos pirm. ir KLJS atstovę Joaną Kuraitę, JAV LB Tarybos pirm. Vytautą Izbicką ir buvusius JAV LB Krašto valdybos pirmininkus Juozą Gailą bei Bronių Nainį.

Įnešus JAV bei Lietuvos vėliavas, Danutė Petronienė sugiedojo JAV himną. Po to sugiedotas Lietuvos himnas. Kun. dr. Kornelijus Bučinys, O.F.M., sukalbėjo invokaciją. Sveikinimo kalbeles pasakė prel. J. Balkūnas, J. Kuraitė (ji V. Kutkui įteikė Kanados Baltų Federacijos medalį) ir vysk. V. Brizgys. Ilgą sveikintojų raštu sąrašą perskaitė Aušra Zer.    ,
Pagrindiniu kalbėtoju buvo PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas, kuris mūsų patriotinius veiksmus gretino su tautos didvyrių bei kankinių žygiais tėvynėje. Didžiavosi vienais ir kitais. Skatino būti vieningais, dirbti pozityvų ir Lietuvai naudingą darbą. Didžiavosi esąs lietuviu ir JAV LB nariu. Kalbos vidury pirmąjį tik ką išleistos Vincento Liulevičiaus knygos Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe egzempliorių įteikė V. Izbickui, o antrąjį — V. Kutkui. Tai buvo simbolinis JAV LB didžiųjų veikėjų apdovanojimas.

Po V. Kamanto kalbos buvo įteikti žymenys. Juos gavo 119 asmenų, pasižymėjusių Lietuvių Bendruomenės darbe.

Politika, poezija ir daina pokylyje
Rengėjai informavo, kad registruotų atstovų būta arti 100 ir dar keliolika garbės  svečių.
Tarp posėdžių ir pokylio buvo pustrečios valandos. Po žymenų įteikimo salėje dar ilgai tęsėsi diskusijos.
Šeštadienį, balandžio 17 d. vakaro programa pradėta 8 vai. Susirinko apie 300 žmonių.

Vytautui Kutkui tarus įžanginį žodį, Aušra Zerr supažindino publiką su iš Washingtono atkviestu kal bėtoju — Amerikos Balso radijo žinių skyriaus direktorium Ernestu E. Pell. Jis gerą pusvalandį kalbėjo apie savo išgyvenimus Sovietų Sąjungoje, ypač Maskvoje, kur jam teko būti amerikiečių korespondentu. Palietė ir įspūdžius iš apsilankymų Vilniuje bei Kaune. Klausytojai buvo nustebinti jo taisyklingai ištartais keliais lietuviškais sakiniais. Svečias kalbėjo patriotiškai ir optimistiškai. Jo kalba kelis kartus buvo pertraukta publikos plojimais.

Meninei programai vadovavo JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė. Ji taip pat tarė žodį apie poetą Bernardą Brazdžionį ir solistę Giną Čapkauskienę.

Bernardas Brazdžionis prie mikrofono išbuvo gerą valandą. Prieš kiekvieną eilėraštį jis pirma publikai pasakojo, kaip tie eilėraščiai buvo kuriami, kartais su jumoru atskleisdamas ir vieną kitą savo ankstesnių gastrolių nuotykį. Iš visų mūsų atmintinai išmoktųjų padeklamavo "Paskutinį pasmerktojo miriop žodį", "Neregio elegiją" ir "Per pasaulį keliauja žmogus". Labai įspūdingai skambėjo ilgesnė poemos "Vaidila Valiūnas" ištrauka "Baimės kultas".


 Premijų įteikimas. Iš kairės: dr. A. Razma, LF atstovas; R. Stakauskas, priėmęs Antro kaimo premiją: E. Butėnas, priėmęs Teatro premiją; P. Petrutis, Radijo premijos laureatas; dr. R. Šilbajoris, Lituanistinės tematikos anglų kalba straipsnių premijos laureatas; dr. L. Sabaliūnas, priėmęs V. Kavolio premiją: A. Valeška, Dailės premijos laureatas; Jurgis Jankus, Literatūros premijos laureatas; V. Mariūnas. JAV LB Kultūros tarybos vicepirm.; V. Kutkus, JAV LB Krašto valdybos pirm.; Stasys Baras, LF Tarybos pirm.: I. Bublienė, JAV LB Kultūros tarybos pirm.; J. Stempužis, programos vadovas.

B. Brazdžioniui sceną paliekant, atsistojusi publika ilgai plojo.

Gina Čapkauskienė dainavo taip pat apie valandą, atlikdama S. Sodeikos, J. Gaidelio, A. Stankevičiaus, B. Budriūno ir B. Jonušo kūrinius. Be to, ji dainavo A. Campros, G. Rossinio, A. Scarlatti ir J. Strausso pasaulinio garso arijas. Solistei akompanavo Lietuvių operos dirigentas Alvydas Vasaitis. Nors repertuaras publikai buvo mažai girdėtas, tačiau labai meniškai atliktas, visus kėlė beveik ekstazėn.
Programa baigėsi 10:30 vai., ir prasidėjo vakarienė.

Pamaldos

Sekmadienį, balandžio 18 d. rytą, 10:30 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje prasidėjo iškilmingos pamaldos. Mišias atnašavo vysk. Vincentas Brizgys su prel. Jonu Balkūnu ir kunigais — Jonu Borevičium, S.J., Kornelijum Bučmiu, O.F.M., klebonu Viktorų Kriščiūnevičium ir Kazimieru Kuzminskiu. Pakaitom giedojo Gina Čapkauskienė, vargonais palydint Vidui Neverauskui, ir jaunimo choras, diriguojamas Rimo Kaspučio. Aplinka (lietuviškų temų vitražai) ir gera akustika, pamaldų dalyvius nuteikė giliai maldai.
Pamokslą pasakė prel. J. Balkū-nas. Jis priminė Lietuviškų parapijų metus ir tų parapijų nepaprastą reikšmę lietuvybei. Taipgi priminė, kad JAV Lietuvių Bendruomenę steigiant, jis siūlęs kiekvieną lietuvišką parapiją laikyti ir LB apylinke. Jo pasiūlymas tuomet pralaimėjęs tik vienu balsu. Tą siūlymą jis pakartojo ir šiame pamoksle, pažymėdamas, kad nors ir labai pavėluota, bet dar ne per vėlu. Jo žodžius palydėjo spontaniški maldininkų plojimai.

Po pamokslo, D. Jurgutienei aiškinant, buvo iškilmingai atneštos aukai dovanos: "Vargo mokyklos" reprodukcija ir sąsiuvinis, rankšluostis iš Lietuvos su įaustu Tautos himnu, Lietuvių charta ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos tomas. Dovanas atnešė jaunimas. Po to, dviejų jaunuolių lydimas, senelis savanoris kūrėjas mjr. Kazimieras Daugvy-das atnešė Lietuvos žemės žiupsnelį. Pabaigoje   du buvę JAV LB Krašto valdybos pirmininkai (J. Gaila, Br. Nainys) ir dabartinis pirmininkas V. Kutkus įteikė duoną bei vyną ir iš rugių nupintą vainiką. Ši apeiga daugelį labai sujaudino.

Premijų įteikimo iškilmės Gražų ir saulėtą balandžio 18 dienos sekmadienį po pamaldų žmonės susirinko į didžiąją Kultūros centro salę. Programos vadovas Juozas Stempužis paskelbė, kad ateina laureatai. Publikai sustojus ir plojant, baltais gvazdikais papuoštom krūtinėm, žengė Jurgis Jankus, Adolfas Valeška, Leonas Sabaliūnas, Rimvydas Šilbajoris, Petras Petrutis, Eugenijus Būtėnas ir Romas Stakauskas.

J. Stempužis priminė, jog tai jau antroji premijų šventė (pirmoji įvyko pernai Clevelande) ir jog ši vyksta LB 30-mečio sukakties džiaugsme.

Šventę keliais pakiliais žodžiais bei poezijos posmu atidarė Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė.
Vienuolikos minučių kalbą pasakė premijų iškilmių sumanytojas, Kultūros tarybos vicepirm. Viktoras Ma-riūnas. Tema — "Kultūrinės veiklos dirva". Jis pabrėžė Lietuvių Fondo, teikiančio Kultūros tarybai moralinę ir materialinę pagalbą, reikšmę; reiškė dėkingumą JAV LB Krašto valdybai; priminė, kad materialinė premijų reikšmė esanti antraeilė. Moralinis poveikis yra reikšmingiausias ne tik įvertinamam kūrėjui, išeivijai, bet gal ir visai tautai.

Pirmąja, trijų tūkstančių premija, buvo apdovanotas Jurgis Jankus už nespausdintą beletristikos knygą — apysakų rinkinį "Paparčio žiedas". Šią premiją paskyrė JAV LB Krašto valdyba. Į sceną iškvietus I. Bublienę, St. Barą ir V. Kutkų, J. Stempužis trumpai apibūdino laureato asmenį ir paskelbė kitus premijų laimėtojus. I. Bublienė, publikai smarkiai plojant, Jurgį Jankų atvedė į sceną. V. Kutkus įteikė jam čekį, J. Stempužis perskaitė adresą, o po kelių V. Kutkaus sveikinimo sakinių laureatas Jurgis Jankus pats prabilo, džiaugdamasis, kad jo "kuklius darbelius" išskyrė ir rado vertais dėti į kultūrinių kraičių skrynią. Jis apgailėjo, kad Dievo duoto talento iki šiol pilnai nenaudojęs, rasdamas ir kitų darbų, kuriuos laikęs svarbesniais. Už tai jaučiąs sunkumą. Dėkojo ir žadėjo ateities kūryba visuomenės neapvilti. Taip pat priminė ir savo žmoną Kotryną — nuolatinę visų jo raštų perrašytoją mašinėle.

Jurgiui Jankui baigus kalbėti, programos vedėjas paskelbė, kad gautas sveikinimo laiškas ir iš vertintojų komisijos pirmininko Česlovo Grincevičiaus. Paskelbtos ir kitų komisijos narių pavardės. Taip pat priminta, jog premijuotas rankraštis buvęs išskirtas iš 24 atsiųstų kūrinių.

Kitos penkios premijos, suteiktos JAV LB Kultūros tarybos, buvo po 1000 dol. Visų premijų mecenatas — Lietuvių Fondas.
Pirmuoju buvo pakviestas dailės premijos laureatas Adolfas Valeška. Premijos čekį turėjęs įteikti dabartinis LF tarybos pirm. Stasys Baras padarė gražų gestą: jis premijos čekiui įteikti į sceną pakvietė buvusį LF tarybos pirmininką, pagrindinį LF steigėją dr. Antaną Razmą. Kitas premijas įteikė St. Baras. A. Va-leškos padėkos žodis buvo trumpas.

Kultūros darbuotojo premijos laureatas dr. Vytautas Kavolis į iškilmes neatvyko. Laureato kultūrinius darbus, ypač leidžiant bei redaguojant žurnalą Metmenis, apibūdino J. Stempužis. Premijos čekį priėmė ir keletą žodžių tarė jo bičiulis dr. Leonas Sabaliūnas.
Premija už lituanistinę publicistiką anglų kalba įteikta dr. Rimvydui Šilbajoriui. Jis apie savo lituanistinius darbus pakalbėjo labai suglaustai ir kukliai, primindamas, kad visų mūsų darbai čia esą mėgėjiški, ir talentus išugdyti galėtume tik tėvynėje. Jis dėkojo ne tik Kultūros tarybai bei Lietuvių Fondui, bet ir jį suprantančiai savo šeimai.

Nedalyvavo nė muzikos premijos laureatas, prof. Juozas Žilevičius. Jis atsiuntė jausmingą ir pagarbos bei dėkingumo kupiną laišką, kurį perskaitęs J. Stempužis patarė padėti į Lietuvių Muzikologijos archyvą. Žilevičius laiške pažymėjo, kad muzikos ir kitose kultūros srityse dirbęs ne dėl garbės, o iš įsitikinimo, kad tuos darbus reikia atlikti.

Radijo transliacijų premiją laimėjo Margučio radijo programų vedėjas Petras Petrutis. Priėmęs premiją, jis priminė LB 30-metį ir Margučio 50-metį. Be to, paminėjo Margučio steigėją ir visus buvusius vedėjus bei darbuotojus, prisipažindamas kad jam Margutis — beveik visas gyvenimas ir kad ši premija jo sieloj sukėlusi šventišką nuotaiką.

Teatro premijos laimėtojui sambūriui Antram kaimui atstovavo ir čekį priėmė Eugenijos Būtėnas ir Romas Stakauskas. Pats sambūrio vadovas Algirdas Titus Antanaitis atvykti negalėjo. R. Stakausko keturių minučių kalba buvo ištisai jumoristinė. Tik pabaigoje jis rimtai padėkojo ir pažadėjo, kad premiją naudos programoms tobulinti.

Po premijų įteikimo dar kalbėjo LF tarybos pirmininkas Stasys Baras, iškeldamas LF nuopelnus mūsų kultūrai. Pabaigoje perskaityti sveikinimai raštu. Po ilgokos pertraukos su jumoristine programa pasirodė pats "Antras kaimas". Vaidino E. Būtėnas, Jūratė Jakštytė, Juozas Ka-pačinskas, Dana Nolte-Mikužienė, Romas Stakauskas, Klausytojai atrodė patenkinti juokais paverstais gyvenimo fragmentais.

Pabaiga
Premijų įteikime dalyvavo apie 250 žmonių. Prasidėjus Antro kaimo programai, kelios dešimtys nubyrėjo, o JAV LB 30-mečio bafgia-majame posėdyje žmonių liko dar mažiau. Pats posėdis truko tik pusvalandį.

Svarbiausia baigiamojo posėdžio dalis buvo rezoliucijų skaitymas bei priėmimas. Jas skaitė Milda Lenkauskienė. Visos rezoliucijos (14) be diskusijų ir pataisų buvo vienbalsiai priimtos. Trumpas užbaigiamąsias kalbas pasakė JAV LB tarybos pirm. V. Izbickas ir krašto valdybos pirm. V. Kutkus. Pirmasis paragino gausiai dalyvauti LB tarybos suvažiavime, kuris bus š.m. spalio 23-24 d. St. Petersburge, Floridoje. V. Kutkus savo kalboje dėkojo JAV LB 30-mečio minėjimo rengėjams ir džiaugėsi minėjimo pasisekimu. Po jo kalbos sugiedotas Lietuvos himnas, ir po trumpos pertraukos pradėta pietauti.

Šio pranešimo pabaigoje dar verta paminėti, jog scena buvo gražiai papuošta. Patraukliai atrodė ir D. Jur-gutienės pieštas programos viršelis. Rengėjai gi LB 30-mečio minėjimą ruošė labai kruopščiai ir atliko daug sunkaus darbo. Turi reikšmės ir Balio Raugo suredaguotas storas jubiliejinis leidinys. Tai istorinis dokumentas, kuris rodo JAV LB pradžią, raidą ir jos plačią bei įvairią veiklą per 30 metų.
Alf. Nakas
1982.V.2-6


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai