Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) kongresas įvyks 1983 m. vasarą.
—    Europos lietuviškųjų studijų savaitė (29-oji) šią vasarą bus Anglijoje, Londono priemiestyje rugpjūčio 15-21 d. Informacijos apie pragyvenimo sąlygas bei kainas gaunamos rašant šiuo adresu: Studijų savaitės komitetas, Lithuanian House, 2 Landbroke Gardens, London WII APT, England.
—    Birželio žiaurieji įvykiai — Lietuvos okupacija ir išvežimai — pamaldomis bei renginiais paminėti beveik visose didesnėse lietuvių vietovėse. Į minėjimus įjungtas ir Romo Kalantos susideginimo dešimtmetis. Lietuvos istorijoje birželio mėnuo liks su atšiauriais prisiminimais. 1940 m. birželio 15 į Lietuvą įsiveržė Sovietų kariuomenė, 1941 birželio naktį iš 13 į 14 įvykdyti masiniai išvežimai į Rusijos šalto klimato sritis vergų darbams.
—    JAV Lietuvių Bendruomenės X-osios tarybos narių ir PLB VI-ojo seimo rinkimai buvo nuo gegužės 8 iki 17 d. LB Krašto valdyba visaip rūpinosi, kad rinkimuose gausiai dalyvautų visuomenė.

—    Lietuvių Rašytojų draugijos suvažiavimas Clevelande gegužės 22-23 d. praėjo labai sėkmingai. Į suvažiavimą iš artimų ir tolimų vietų atvyko 30 rašytojų. Taip pat ir Clevelando lietuvių visuomenė parodė daug nuoširdaus dėmesio savo gausiu dalyvavimu. Pirmoji diena buvo skirta daugiau pačios draugijos organizaciniams reikalams. Diskutuota svarbiais klausimais, kaip grožinė literatūra periodikoje, vertimai išeivijos literatūroje, draugijos prieauglis, pogrindžio literatūra Lietuvoje, naujovės literatūroje ir t.t. Į tos dienos programą taip pat įėjo naujų narių priėmimas ir nusipelniusių asmenų pakėlimas garbės nariais. Literatūros vakare, kurio programą atliko Alė Rūta, Antanas Gustaitis, Pranas Visvydas, Liūnei Sutemai įteikta LRD $2000 premija (mecenatas Lietuvių Fondas) už poezijos rinkinį Vendeta ir Rūtai Klevai Vidžiūnienei — Barono vardo novelės 500 dol. premija Antrąją suvažiavimo dieną buvo pamaldos ir Maironio bei Vinco Krėvės jubiliejiniai minėjimai. Apie Maironį kalbėjo Bernardas Brazdžionis, apie Krėvę — Antanas Gustaitis. Visa suvažiavimo programa atlikta Dievo Motinos parapijos patalpose. Apie šį suvažiavimą platesnis aprašymas bus ateinančiame Aidų numeryje.
—    Poezijos dienos, organizuojamos Kazio Bradūno, ir šį pavasarį buvo po-lėkingos. Gegužės 28 d. programa buvo skirta Maironiui pagerbti. Paskaitininkas Bernardas Brazdžionis iškėlė visuomenei mažiau žinomų faktų. Skaudu buvo girdėti, kad okupuotoje Lietuvoje Maironio religinės-patriotinės poezijos posmai iškarpomi ir net iš antkapio pašalinti žodžiai "Tautos atgimimo poetas". Maironio poeziją dainavo ir deklamavo Elena Blandytė. Gegužės 29 dienos programoje gi pagerbtas Bernardas Brazdžionis, šiais metais minjs savo amžiaus 75-metį. Apie jubiliatą kalbėjo Kazys Bradūnas, ypač iškeldamas šio poeto populiarumą dabartinėje Lietuvoje. Literatūrinę programos dalį atliko pats Brazdžionis, skaitydamas bei aiškindamas savo eilėraščius ir pateikdamas įdomių atvejų iš praeito gyvenimo. Poezijos dienos, kurios ir šiemet vyko Jaunimo centre Chicagoje, bus aprašytos plačiau.
— Korp! Neo-Lituania iniciatyva gegužės 16 d. Maironio mirties 50-metis turiningai paminėtas Jaunimo centro didžiojoje salėje Chicagoje. Paskaitininkai — Stasys Santvaras ir kun. dr. Pranas Gaida. Koncertinę programą atliko Roma Mastienė ir Algirdas Brazis. Akompanavo Aloyzas Jurgutis.
—    Lituanistikos katedrai lėšoms telkti Chicagoje sudarytas komitetas, kuriam vadovauja Stanley Balzekas, jr. Vicepirmininkai: dr. Vytautas Vygantas ir Irena Baleišienė; Paulius Kilius — iždininkas, Vanda Aleknienė — sekretorė, Audronė Tamošiūnaitė — informacijos koordinatorė. Komitetas gegužės 15 Jaunimo centre painformavo spaudos atstovus apie lėšų telkimo žygį. Pinigais ir pasižadėjimais jau esą gauta 100,000 dol. Į šią sumą įeina Lietuvių Fondo 50,000 dol. įnašas. Pranešta, kad, telkiant Lituanistikos katedrai lėšas, ypač bus kreipiamasi į baigusius Illinois, Urbanos universitetus prašant stambesnių aukų, nes jie yra arti ir gerai įsikūrę. Nutarta jungti į darbą jaunesniąją kartą. Žygis — sunkus: Lituanistikos katedrai išlaikyti reikalinga 600,000 dol. suma. Illinois universitetas, kur bus katedra, skiria tik 150,000 dol. Katedra bus išlaikoma iš minėto kapitalo palūkanų.
—    Lietuvių Fondo metiniame suvažiavime gegužės 1 d. Chicagoje valdybos pirm. dr. Gediminas Balukas pranešė, kad 1981 m. gautas rekordinis pelnas — 215,000 dol. Lietuviškiems darbams paremti išdalyta 135,000 dol. Iš tos sumos lituanistiniam švietimui teko 30 proc, specialiems projektams — 25 proc, studentų stipendijoms — 15 proc. Lituanistikos katedrai numatyta 50,000 dol. Suvažiavime pasidžiaugta, kad pagrindinis kapitalas nuolat auga. 1986 m. tikimasi turėti tris milijonus dol. Lietuviškai veiklai tektų kasmet po 250, 000 dol. Šis Lietuvių Fondo suvažiavimas buvo 19-asis. Atvyko 134 nariai su 4697 balsais. Dabar LF tarybos pirmininkas yra Stasys Baras, valdybos pirmininkas — dr. Gediminas Balukas.
—    Simas Kašelionis, 20 metų Dirvos novelės konkurso 600 dol. mecenatas, paskyrė 2,500 dol. 1983 m. romano konkurso premijai. Tai padaryti jį paskatino dr. Jono Basanavičiaus redaguotos Aušros šimtmetis. 1983 m. Dirvos novelės konkurso nebus. Konkursinio romano rankraštis turės būti įteiktas iki tų metų gruodžio 1 d. Taisyklės dar nepaskelbtos.
—    Stasiui Santvarui 80 m. amžiaus sukakties minėjimas gegužės 30 surengtas Clevelande Lietuvių namuose. Apie sukaktuvininką kalbėjo Kazys Bradūnas. Savaitę anksčiau — Lietuvių Rašytojų Draugijos suvažiavime — jubiliatas buvo pakeltas draugijos garbės nariu.
—    Kun. Petras Butkus. Australijos lietuvių sielovados direktorius, pakelta^ prelatu. Prieš tai Anglijos karalienė jį apdovanojo garbingu atžymėjimu — Britanijos imperijos ordinu.
Jubiliatai. 95 metų: Jonas Glem-ža, visuomenininkas. — vasario 25: — S0 metų: Vincė Jonuškaitė. operos solistė, visuomenininke, — sausio 22 d.: Vincas Tamošiūnas, visuomenininkas. — vasario 21 d.; kun. Alfonsas Grauš lys. religinių knygų autorius, — balandžio 3 d.. Vincas Liulevičius, pedagogas visuomenininkas, knygų ir straipsnių autorius. — balandžio 24 d.; Stasys Santvaras, poetas, operos solistas, publicistas, visuomenininkas, — gegužės 27 d.: Vytautas Alantas, rašytojas, žurnalistas, — birželio 18 d. — 75 metų: Aleksandras Merkelis, rašytojas, publicistas, — sausio 11d.; Antanas Gustaitis, rašytojas, — kovo 12 d.; Valerijonas Šimkus, visuomenininkas, — balandžio 3 d.; Jeronimas Kačinskas, kompozitorius, — balandžio 17 d.; kun. dr. Juozas Prunskis, žurnalistas, kultūrinių užmojų mecenatas, — gruodžio 22 d. — 70 metų: prel. Paulius Jatulis, istorikas, — sausio 31 d.; Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., 20 metų lietuvių pranciškonų provinciolas, — kovo 20 d.; Klemensas Jūra, poetas, publicistas, žurnalistas, Brazilijos lietuvių veikėjas, — kovo 25 d.; prel. Ladas Tulaba, Šv. Rašto daktaras, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje įsteigėjas bei rektorius, visuomenininkas, žurnalistas, — balandžio 25 d.; Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M., savaitraščio Darbininko administratorius nuo 1958 metų, — rugsėjo 1 d.; Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., istorikas, visuomenininkas, — spalio 5 d.
Mirtys. — Vytautas A. Braziulis, kūrėjas savanoris, visuomenininkas, žurnalistas, — balandžio 6 d. Clevelande; Andrius Keturakis, teisininkas, sporto darbuotojas, — balandžio 12 Bostone; Daumantas Cibas, fotografas, tautodailininkas, — gegužės 15 d. Vista, Cal.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai