Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MAIRONIS TAUTOS ISTORIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS VAIČIULAITIS   
1. Istorija
Ant šios temos užbėgau nelauktai. Bernardas Brazdžionis paprašė, kad šiais Maironio metais žvilgtelėčiau į kitų kraštų enciklopedijas ir literatūros leksikonus, kas ten rašoma apie mūsų tautos poetą. Kaip įprasta tokiuose leidiniuose, tekstai panašūs: kada gimė, mokslas, svarbiausi veikalui, kūrybos pobūdis ir svoris. Maloniai nustebino viena ispanų enciklopedija. Žiūriu: Maironis! Net širdis šoktelėjo: pagalvokite, ir tenai, kur baigiasi Europa, žmonės žino apie mus. Tačiau pasirodė, kad tai buvo kitas Maironis: viduramžių filosofas, gimęs Provanse, Duns Scoto mokinys ir Sorbonos profesorius, dažniau sutinkamas kaip Francisco de Mayronis.

Kiek nusivylęs, verčiau kitus įvairių tautų tomus ir užkliuvau ties šiais žodžiais Alfredo Kroe-nerio 1963 metais Štutgarte išleistame pasaulio literatūros leksikone: "Jo įtaka buvo tokia didelė, kad lietuviškoji epocha tarp "Aušros" ir Lietuvos nepriklausomybės (1918) žymima kaip Maironio epocha" (Lexikon der Weltliteratur, p. 854).

Kitur Maironio vaidmuo aptariamas siauriau: savo kūryba jis "daug prisidėjo prie tautinės sąmonės sustiprinimo" (Dizionario universale della letteratura contemporanea. Arnoldo Mondadori Editore, 1961. Trečias tomas).

Ši antroji mintis kartojama įvairiuose leksikonuose ir enciklopedijose. Pagaliau turbūt mes visi nuo mokyklos suolo esame išsaugoję tiesą apie Maironį, kaip apie lietuvių tautos atgimimo poetą ir pranašą. Tokią sau misiją jis pasirinko savo jaunystės žydėjime, o savo amžiaus saulėleidyje "Skausmo skunde" apie savo meilę Lietuvai rašė: "... kaip pranašas tau atgimimą skelbiau".

Bet kaip su Maironio epocha Lietuvos istorijoje apskritai, kaip su maironiniu laikotarpiu tos istorijos lapuose? — paklaus vienas kitas. Juk valstybių ir tautų istoriją, jos kelius kūrė ir ardė imperatoriai, karaliai, diktatoriai, generolai, sukilimai, karai, revoliucijos, ideologai, okupacijos, gamtos katastrofos. O dabar čia — poetas?

Tokiems vieta literatūros, o ne visos tautos ar valstybės istorijoje, — kas nors pagalvos. Lietuvių tautos istorija dar nė neparašyta.
Tačiau poetas Maironis Lietuvos istorijoj nebūtų naujiena: prieš jį buvo rašytojas vyskupas Valančius. Istorikas A. Alekna apie Valančių ir Daukantą rašo, kad tai "pirmieji tautos vadovai ir švietėjai iš valstiečių" (Lietuvos istorija, 1931, p. 94). Maironio jis nė neužsimena. Mūsų poetas tėra pabiromis įspraustas be jokio didesnio vaidmens tarp eilės pavardžių ir paskiausioje Prano Čepėno "Naujųjų laikų Lietuvos istorijoje" pirmame tome. Atsivertę ankstesnę "Lietuvos istoriją", kurią suredagavo A. Šapoka, apie "Pavasario balsų" autorių rasime tiek tepasakyta: "Kauno kunigų seminariją galutinai sulietuvino jos rektorius poetas pralotas Mačiulis Maironis" (p. 529).

O vis dėlto nuo pirmųjų Maironio poezijos knygų pasirodymo 1895 metais skaitytojams ir jauniesiems veikėjams buvo aišku, kad atėjo daugiau negu didelis poetas. Iškilo ir lietuvių tautos atgimimo šauklys bei vėliava. Įspūdingai šį poveikį jau tada užrašė J. Tumas Vaižgantas, perskaitęs Maironio poemą "Tarp skausmų į garbę": "Kas buvo pergalvota, kas neaiškiai jausta, staigiai ėmė tenėti, tvirtėti, valiai pritariant, be jokių samprotavimų ir svyravimų". (Jonas Maironis-Mačiulis, p. 110). Toliau šioje knygoje skaitome: "Teiravaus ir kitų, kokio jie įspūdžio yra prityrę, beskaitydami pirmąją Maironio poemą. Visi vienodai sakės buvę pagauti, patraukti, įkaitinti. Karšta tėvynės meilė, žėrinti kone iš kiekvieno puslapio, daugybė jausmo . . . visų širdis veikė gerai, minkštino jas ir graudino" (p. 111-112). Tarp tokių jaunų poemos skaitytojų buvo ir Šatrijos Raganos Viktutė, kuri taip išsakė savo jausmus to pat vardo kūrinyje: "... gražiausios poemos vietos skamba ir skamba man ausyse, lyg muzika, lyg daina". Tad pagrįstai Vaižgantas savo monografijoje padarė išvadą, kad Maironiui "priderėjo darbo vainikas už obalsius, kuriais vadovavomės kovoje su mūsų priešininkais" (p. 113).

Kaip Vaižgantui ir kitiems ano šimtmečio pabaigoje, taip ir vėliau literatūros istorikams buvo aiškus epochinis Maironio vaidmuo ir jo įtaka tautai.

Poeto mirties metais Juozas Ambrazevičius (Brazaitis) rašė "Židinyje", kad Maironio kūrybos vaisius pasklinda aplinkumoje ir ją pačią formuoja.

Tuo pat laiku rašytojas Julijonas Dobilas taip kalbėjo "Naujosios Romuvos" skiltyse:
"Jei Basanavičiui ir Kudirkai priklauso garbė, kad jie atgimimo darbą yra pradėję, tai tas, kas žino, kokia buvo anais laikais Lietuva, turės pripažinti, kad labiausiai ją paveikti galėjo toks asmuo, kaip Maironis" . . .

O jau arčiau į mūsų laikus Pranas Naujokaitis savo "Lietuvių literatūros istorijoje" štai kaip nusako "Pavasario balsų" autoriaus nuopelnus lietuvių tautai: "Maironis tampa ne tik epochos idealų reiškėju, bet ir pats kuria epochą" (t. I, p. 589).

Tarptautinėse enciklopedijose ir leksikonuose, kur tik rašoma apie Maironį, visur pažymimas jo vaidmuo, kaip tautinio atgimimo poeto ir pranašo. "New Catholic Encyclopedia" mūsų poeto "Pavasario balsus" laiko "the most influential single book in the annals of Lithuania".

Maironis kaip tautinio atgimimo poetas pokario metais sudarė rakštį jo aiškintojams Lietuvoje, kad net prireikė paties A. Sniečkaus paramos. Anot jo, "Maironis idealizavo feodalinę Lietuvos praeitį, mėgino sutaikinti klasinius prieštaravimus Lietuvoje, kėlė į padanges buržuazinę nepriklausomybę". Visa tai, aiškinant Maironį, — sakė Sniečkus 1948 metais, — reikia atmesti (žr. kolektyvinį rinkinį: Maironis, Brooklynas, 1963 metai, p. 161-162).

Kaip caro žandarai iš Vinco Kudirkos kapo paminklo išgraužė Lietuvos himno žodžius, taip dabartiniai nuo Maironio antkapio išėdė įrašą "Didysis Lietuvos atgijimo dainius".

Šiaip Maironio vertinime padarytas milžiniškas šuolis nuo tos dienos, kai Petras Cvirka tvirtino, kad šio poeto palikimas yra "bereikšmis ir menkas", ligi paskesnių metų, kada apie Maironį skaitome: "Jo poezija atitiko plačiausių tautos sluoksnių poreikius, žavėdama, džiugindama, guosdama ... Jo poezija įėjo į pagrindinių, nuolatos aktualių dvasinių vertybių tarpą (Vanda Za-borskaitė: Maironis, Vilnius, 1968, p. 490).

2. Tautos atgimimo programa
Kaip atsitiko, kad Maironis taip perskverbė tautą, — kai kas ėmė šaukti apie jo hegemoniją? Naujosios kartos poetas Faustas Kirša net 1924 m. skundėsi: "Mūsų visuomenė dar maironinė". Nebus klaida tarus, kad ir mes esame maironiniai, kad mums savos ir brangios tos vertybės, kurias poetas skelbė ir dainavo.

O taip atsitiko todėl, kad Maironis anksti, dar mokslus eidamas, jau turėjo Lietuvos atgimimo gaires, o drauge ir priemonę joms skleisti: savo poeziją.

Pagrindiniai šios programos punktai jau glūdi nepaskelbtoj poemoj "Lietuvoj". Tai —
Tėvynės meilė: "Myliu aš tave, brangi šalelė". — "Lietuvą myliu, žiedais nuaustą".
Lietuvos istorija: "Atsimenat, rasit, Palemono žmones". — Ta praeitis (praeiga) "milžinus davė". — "Praeigos ieškai mislim sparnuota . . ./Kokių didvyrių čia nežingsniuota".

Istorija Maironiui buvo ne tiktai praeitis, ne tiktai Vytauto Didžiojo galybė, bet ir gyvoji versmė ateičiai. Čia jis skyrėsi nuo savo pamėgtojo Adomo Mickevičiaus, kuriam "Lietuva jau yra visiškai praeityje" ("Konrado Valenrodo" Pratarmė). Maironiui, kaip ir Vincui Kudirkai, Lietuvos praeitis, jos istorija yra stiprybė, kuri turi prikelti miegančią šalį: "Prikelkim Gedimino tėvynę!" — "Laisvė praeityje Maironiui tampa istorinės ateities laisvės laidas" (V. Zaborskaitė: Maironis, p. 120). Poeto žodžiai skambėjo kaip pranašystė, ištryškusi iš visos lietuvių tautos širdies" (t. p. 119).
Todėl "Lietuvoje" Maironis po savo posmo apie šalies praeitį įrašo šiuos viltingus žodžius:

Išilgai pereik Lietuvą didžią!
jauti jau kvepiant ten dvasią jauną,
jauti, lietuviui jau aušra žydžia,
Jog jau gyvybę kaskart atgauna!

Ir dar aiškiau kitoje vietoje:

Širdis man sako, nors protas tyli,
Jogei gadynė turi užstoti,
Kad diplomatų pasibaigs vyliai
Ir iš savųjų gaus tautos sotį.

Toj pat "Lietuvoj" randam ir vėliau poeto kartotus atgimimo šūkius:

Į darbą, broliai! Norint be kardo,
Sau iškariausme geresnį būvį!
Puikūs iš savo tėvynės vardo
Grąžinsime savo tėvų liežuvį.


Čia turime dar vieną Maironio vertybę — lietuvių kalbą. Jis gailisi, kad Mickevičius nesuprato, "jogei lietuvis/mylėti kalbą tur pranokėjų . . ." Mūsų poetas viliasi, kad kai jauni lietuviai "Lietuvai naują iškariaus kelią", tada "tėvų kalbą namams ir lyrai/Mūsų mergelių grąžins dainelė".

"Lietuvoj" užtinkam ir kitą svarbią Maironio temą — mūsų šalies gamtos grožį: "Gražios pakalnės kalnų Dubysos!".
Pagaliau jis "Lietuvoj aiškiai iškelia laisvės mintį:
 
Geriausis Dieve, atmink ant mūsų
Ir tarp tamsybių parodyk kelią!
Išgelbėk, Tėve, iš globos Rusų
ir duok išvysti šviesią saulelę!

Už kelių metų šias savo idėjas Maironis išleido į lietuvių tautą "Pavasario balsuos" ir poemoj "Tarp skausmų į garbę". Pirmoje knygoje tokie eilėraščiai kaip "Jaunimo giesmė" yra tiesiog programiniai. Prie minėtų temų pridėję asmeninę ir religinę lyriką, turėsime apytikrę Maironio poezijos idėjų skalę. Vėliau beveik visas jas, savo kovų vėliavą, jis sutraukė į keletą posmų "Raseinių Magdėje", tardamas — "Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę . . ." Toliau tautos atgimimo dainius liepia mylėti savo kalbą ir tradicijas ("Mylėk jos kalbą, senovės būdą"), gamtą ("jos girių kvapą, žaliąsias pievas") ir istoriją ("tuos amžius, vardais garsingus").

"Jaunojoj Lietuvoj" Maironis tiki, kad Lietuva amžių istorijai nepasakė "Dar savo minties paskutinės", kad "Užgims didvyriai laisvos gadynės" ir kad "Už laisvę kariauti padės Visagalis".

Čia kas nors paklaus: apie kokią laisvę Maironis dainavo?
"Maironiui visų pirma rūpi nacionalinė laisvė, konkrečiai nacionalinės kultūros vystymo laisvė, kurios taip stoka buvo carinėje imperijoje, tame "tautų kalėjime" (V. Zaborskaitė, t. p. 120-121).

Šioj vietoj ne pro šalį bus pakartoti, kaip šiandien Lietuvoje suprantama nacija. Tai "istorinė žmonių bendrija, susidaranti jų kalbos, teritorijos, ekonominio gyvenimo, kultūros ir kai kurių charakterio ypatybių bendrumo pagrindu; tauta" (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 1972). Tuo būdu nacionalinė laisvė apimtų tautos ir teritorijos laisvę, o tai jau būtų valstybė.

Valstybės idėja Maironio raštuose ryški nuo pat pradžios. Kaip jau matėme, "Lietuvoj" jis prašė: "Išgelbėk, Tėve, iš globos Rusų". "Tarp skausmų į garbę" poemoj jis svajojo apie garsų vaideliotą, kuris prikeltų "Gedimino laikus", "Pavasrio balsuos" skelbė, kad "Atgims jauna tėvynė", "Jaunojoje Lietuvoje" šaukė "Prikelkim darbais Gedimino tėvynę!" Šioj poemoj randame žodį autonomiją, o "Mūsų Varguose" — nepriklausomybę, kai poetas skundžiasi —

Kad mes, belaisviai be kovos,
Net nebedrįstam Lietuvos
Svajot laisvos, neprigulmingos!

3. Poetas

Visos šios idėjos ir vizijos būtų galėjusios virsti teorija ar pasilikti siaurame rate, jeigu Maironis nebūtų jų įvilkęs į savo poezijos rūbą. Juk ir Daukanto knygose turime didžią Lietuvos senovę, puikius girių aprašymus ir liuosybę (čia Daukanto žodis), bet jo mintys buvo išsakytos sunkoka kalba ir sudėtingais sakiniais, ir gražūs bei didingi vaizdai bei regėjimai gaivino tik tokius rinktinius, kaip Jonas Basanavičius ar Maironis.

Anais laikais buvo ir daugiau poetų, kurie rašė patriotinėmis temomis, bet jie nebuvo toki geri kaip Maironis. Ten, kur jis geras, jis yra kone tobulai geras. Tas iš paviršiaus toks santūrus, korektiškas ir mandagus vyras savo dvasioje buvo lyg koks žaizdras — su savo audromis, kentėjimais, nusivylimais, svajonėmis ir Lietuvos ateities viltimis. Kuo daugiau susipažįsti su jo gyvenimu, tuo labiau matai, kaip nuoširdžiai, tikrai ir drąsiai jis išliejo savo jausmus ir įsitikinimus "Pavasario balsuose" ir kituose raštuose. Tegul ne visi jo eilėraščiai yra šedevriniai, ten gali užeiti lėkštesnių ir prozaiškesnių, tačiau visi jie yra nemeluoti.

Antras dalykas, kuris ypač iškyla iš paskiausių Maironio kūrybos nagrinėjimų, yra šisai: tos poezijos, iš pirmo žvilgsnio tokios lengvos, skambios, aiškių aiškiausiai suprantamos ir tiesiogiai tave veikiančios, autorius yra savo meno meistras — formos, struktūros, niuansų, melodijos, spalvos, vaizdo. Visi tie dalykai dabar vaidenas toki paprasti ir savaime aiškūs todėl, kad jis nedemonstruoja savo meistriškumo, nerodo, kaip jo eilėraščiai "padaryti" — ten nematyti kaip, sakysime, sur-realizmo mokykloj, siūlių.

Kaip galima susivokti iš pirmųjų Maironio bandymų, tas meno ir kalbos apvaldymas jam nebuvo lengvas. Savo kūrinius jis su kiekviena laida taisė ir gerino, kai kuriuos ir kiaurai perdirbo: "Tarp skausmų į garbę" išaugo į "Jaunąją Lietuvą". Ir reikia tarti, kad šiame triūse Maironiui sekėsi — naujos versijos ar net smulkūs pakeitimai eilėraštį pakeldavo. Čia jam gelbėjo didelis jo lyrinis skonis ir jausmų tikrumas, nors tarpais ir nepataikydavo. Savo laiku Vaižgantas uždūko, kodėl "Mūsų vargų" antrojoj preliudijoje autorius vietoj žodžio tėvynė padėjo Danutė — "radikaliai pagadino visą neregėto kilnumo ir stiprumo vaizdą" (J. Tumas: Jonas Maironis - Mačiulis, p. 219). Vargšas poetas paskui rankraštyje vėl braukė Danutę ir viršuj įrašė tėvynę. Lygia dalia Bernardas Brazdžionis, redaguodamas septynioliktą "Pavasario Balsų" laidą (1952), grąžino pluoštą Maironio pakeistų žodžių, nes tos eilutės ne tik mums "širdyje prigiję, bet ir autoriui artimesnės, charakteringes-nės" (p. 280). Eilėraštyje "Vakaras ant Keturių Kantonų ežero" Brazdžionis vietoj Maironio paskutinės versijos "Ten, kur Dubysa mėlyna juosta" atstatė ankstesnį ir lankstesni tekstą "Ten, kur Dubysos mėlyna juosta". Tame pat posme, kur anksčiau buvo "Ko, ašarėle, ko tu per skruostą,/ Nužibus riedi:" atsirado "Kaip perlas, riedi?" —jau šabloniškesnis vaizdas. Seniau Maironis ten pat turėjo tokį savą suasmenintą saulės paveikslą — "Saulė už Alpių leidos sutingus". Vietoj "sutingus" įvestas ne toks gyvas įvaizdis — "sustingus".

Vienaip ar antraip tu į jį bežiūrėsi, "Vakaras ant Keturių Kantonų ežero" yra vienas iš gryniausių mūsų lyrikos kūrinių ir formos, ir išgyvenimo prasme. Su ežero bangavimu suderintas viso eilėraščio ritmas — jį skaitydami, pasijuntame, lyg patys liūliuotume ant vilnių. Ilgesingais mostais, padangių keliais poetas savo svajonėj veda mus į Lietuvą, ir kai jau mes gėrimės tėvynės upėmis ir jurginų pulkais, staiga meistriškas tono, vaizdo ir emocijos pakeitimas, lūžis: "Ko, ašarėle, ko tu per skruostą . . ."

Eilėraštis "Nuo Birutės kalno" yra pavyzdys, kaip poetas savo sielos audras taip didingai ir natūraliai sulieja su gamtos, Baltijos, audromis. Ne veltui Balys Sruoga, pats audringas žmogus, kėlė šį kūrinį į aukštybes, o Vaižgantui jis yra "Maironio kūrinių kūrinys" (t. p. 229).

"Trakų pilyje" Maironis kuria ir plečia vaizdus, juos įvairindamas savo jausmais ir praeities dvelkimu. Jonas Aistis sakė, kad visoje lietuvių lyrikoje jam gražiausia yra ši vieta iš "Trakų pilies":

Kai vėjas pakyla ir drumzdžias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn, —
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.

Gamtos ir asmeninėj lyrikoje Maironis yra nepalyginamas nuotaikų poetas. Iš jo ankstyvųjų "Užmigo žemė" yra nuostabus tokios lyrikos kūrinys, o iš vėlesnio periodo — "Ant Drūkšės ežero" ar "Vasaros naktys". Viena jo meno stiprybė yra tai, kad tokiuose gamtos eilėraščiuose, o taip pat daugiausia ir kitur, jis išsyk, pirma eilute duoda intonaciją, įveda į nuotaiką ir pagauna melodiją.
Įdomus jis ir tenai, kur gamtos vyksmas siejasi su žmogaus gyvenimo keliais. Štai eilėraštis "Uosis ir žmogus". Jį gal mažiau žinome, bet kai įsiskaitai, jis darosi vis gražesnis ir prasmingesnis. Tai, kaip sako Zaborskaitė, "be galo vientisos ir išbaigtos koncepcijos kūrinys" (t. p. 157).

Lygiai taip išbaigtos jo baladės "Jūratė ir Kastytis" ir "Čičinskas". Pastarojoje Maironis yra virtuozas, kaitaliodamas ritmus, nuotaikas, vaizdus ir intonacijas — "nors visus posmus šok", gyrė Vaižgantas (t. p. 244). Net ir moralinis intarpas puikiai
 
"Pavasario Balsų" viršelis, pieštas dail. A. Žmuidzinavičiaus (1913 m.)

įsiderina į visumą: Čičinsko, išdaviko ("Sako, Maskvai parsidavęs!"), žudiko, niekšo, darbus —

Ant svarstyklių jau pasvėrė
Dievo teisė amžina
Ir atrado, kad gana
Žemė ašarų prigėrė! . .
.

Dievo rykštė poetinę baladės struktūrą sustiprina ir paįvairina, suteikdama rūstesnę spalvą ir kitokį katarsį: toksai niekingas žmogus juk pagaliau turi būti nubaustas!

Dar vieną Maironio poezijos bruožą rastume "Jaunojoje Lietuvoje", kur garsėjo savo patriotinėmis vizijomis ir tokiais lyrikos perlais kaip "Baigės rugsėjis". Tačiau šalia pakelto tono patriotinių posmų, šalia gaivios lyrikos ten galime skaityti ir tokius kaimietiško šmaikštumo ir realizmo žodžius, kaip: "Be reikalo, Mauša, neaušink burnos". Savo esme betgi ši poema pasilieka tautos atgimimo idėjų knyga.

O kai sakome: tautos atgimimo poetas, mintyje ir turime kaip tik tai — pačią tautą, kiti dar tartų — liaudį. "Liaudis matė, kad šioje poezijoje išidealizuota, išaukštinta, apgaubta didžiausia pagarba visa, kas jai pačiai buvo brangu: gimtoji žemė, jos istorija, žmonių būdas ir papročiai . .(V. Zaborskaitė, t. p. 170).

4. Liudijimai
Matėme, kaip ano šimtmečio gale Maironis uždegė Vaižgantą, Šatrijos Raganą ir kitus. O jau vėliau Faustas Kirša liudijo apie savo kartą:
"Muzikas Stasys Šimkus . . . organizavo jaunimo chorą. Be kitų, mokėmės Maironio dainų. Pvz. "Kur bėga Šešupė". Suvalkiečiams tai jau beveik regioninio patriotizmo himnas. Aukštaičiai, kurie nežinojom nei kaip ji atrodo, nei kaip vingiuoja -bėga, "Šešupę" priėmėm, kaip lietuvišką budėjimą, himnišką dvasios pakilimą. Tai buvo pasididžiavimas Maironiu ir Lietuva".

Taip Šešupė, Dubysa, Nevėžis ir kitos vietos Lietuvoje iš po Maironio plunksnos išėjo, lyg stebuklingos upės, kurias norėjai pamatyti, lyg užburtus vandenis, ar žavinčius slėnius ir Šatrijos kalnus. Poetas atvėrė akis, kad Lietuva graži šalis, ir čia vėl ateina mintin Nobelio laureato Česlovo Milošo žodžiai, kad Lietuva šalia Airijos yra poetiškiausias Europos kraštas.

Faustas Kirša mus užveda ir ant kelio, kuriuo Maironis pasiekė ir gaivino tautą: tai daina. Esą tokių dainų, kurias klierikai grįžę atostogų paskleidė žmonėse, Maironis buvo rašęs dar seminarijoje, ir paskui patsai jų neatminė.

Dabar nusileiskime į kukliausią tautos sluoksnį, į anksčiausią jos darbininkėlį ir pasiteiraukime patys savęs: piemenukas — ar jis bus tautos ir liaudies narys?

Sakyčiau: taip — pats apatinis jos klodas.
Štai liudijimas apie Maironį pačiuose mažiausiuose tautos žmogučiuose.

Ir aš buvau piemenukas. Tą profesiją pradėjau gal šešių ar septynių metų vyrukas, dar prieš aną karą.
Kartais visas būrys mūsų, ganytojų, susibėg-davom į pievas ar pūdymus, ir taip atsitikdavo, kad mus pagaudavo lyg įkvėpimas — pradėdavom dainuoti. Kaip dabar atsimenu, lakstydavom narsūs ir greiti, šaukdami, kiek gerklės nešė:

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja,
Galanda kirvius . . .

Atbėgęs  šaukė  ir vokietukas  Otas  Šileris.
Mes tada nežinojom, kad tai Maironio daina, ir kad kur nors Kaune sėdi toksai poetas. Bet Maironis savo poezija jau buvo atėjęs į kaimą ligi apatinio liaudies nario — piemenuko.

Anaiptol tuo nenoriu, kad Maironis mane padarė patriotu. Aš praregėjau truputį anksčiau.
Mamytė kartą nusiuntė mane nupirkti degtukų krautuvėn už geležinkelio stoties, ir ant tos nupirktos dėžutės buvo rusiški užrašai. Nešdamas ir žiūrėdamas į tas svetimas raides, kurių nė įkirsti negalėjau (lietuviškai jau skaičiau), ėmiau ir pagalvojau: kodėl čia negali būti parašyta lietuviškai! Ir paskui, stovėdamas prie kaimenių, aš kentėjau: kodėl Lietuva maža, kodėl ji negarsi, kodėl ant degtukų dėžutės nėra lietuviško užrašo. Ir dar svajojau, jei galėčiau taip surikti, kad visas pasaulis išgrįstų apie Lietuvą, arba jei sparnus turėčiau, kaip paukštis, pakilčiau iki debesų ir išrašyčiau didžiulėmis raidėmis "Lietuva". Ir visi, nuo žemės krašto iki krašto, skaitytų tą nuostabų žodį — ir žinotų.

Antras liudijimas — kaimo mergaitės, ar jos yra liaudis?
Atrodytų, kad taip.

Taigi, seserys ir kitos mergaitės turėjo sąsiuvinius, į kuriuos rašydavo dainas, — mat knygų pirktis neturėjo iš ko. Tarp tų dainų buvo ir Maironio. Konkrečiai neatsimenu jo lyrikos tuose sąsiuviniuose mūsų kaime, Didžiuosiuose Šelviuose, tad prisišauksiu liudininką iš kito Lietuvos šono — Balį Sruogą. Jis "Aušrinėje" 1913 metais rašė:
"Dažnai atsimenu, ilgais rudens vakarais, prieš užžiebiant šviesą, kada kiekvienas skęsta savo vakaro svajonėse, užtrauks, būdavo, merginos tyliu, skausmingu, ilgėjimosi pilnu motyvu "Kur bėga Šešupė" arba "Miškas ūžia, verkia, gaudžia" . . . Ypatingas ūpas, būdavo, sukildavo kiekviename: kiekvienas nujausdavo kažkokį nerimavimą, kažkokį keistą sielos virpėjimą, keistą energijos ir jėgų pakėlimą.

"Kitaip sakant, kiekvienas nujausdavo savotišką įkvėpimą, kiek tai leidžia sveika, nesugadinta sodiečio prigimtis . . ."
Maironis tapo "priebėga ir stiprybė" tautos nelaimių laikais. Štai neseniai knygoje "Lietuviai Sibire" keliose vietose galėjome rasti, kaip į tolimą šiaurę bloškiami lietuviai giedojo Maironio "Marija, Marija" . . . Teisingai sako M. Biržiška savo knygoje "Lietuvių tautos keliu" (II tomas, p. 76): "Maironis lyrikas ėjo su tauta — ir dabar jos neapleidžia, toliau su ja žengia".
Ir štai trečias liudijimas.

Jau esu kalbėjęs, kaip Vilniuje neseniai Aušros Vartuose ir bažnyčioje didingai skambėjo Maironio giesmės. Tarp jų buvo ir "Apsaugok, Aukščiausias" — kaip galingas himnas, kaip malda, chorų ir vargonų balsais šaukianti ir besiplėšianti, norėtum tarti, ligi pat mėlyno dangaus.

Kaune būtinai turėjau užbėgti į baziliką, prie kurios palaidotas Maironis — netoli nuo vyskupo Valančiaus. Mane sugraudino, kai pamačiau, kad Maironio antkapis viršuj apdėtas smulkomis, žydromis, tokiomis mielomis gėlutėmis. Tai gal buvo tos neužmirštuolės, kurias jis taip mylėjo ir kurioms eilėraštį sudėjo. Aš tada galvojau: tauta myli savo poetą ir juo guodžiasi, ir kas yra ta gera ranka, kuri puošia jo kapą šiais žydrais žiedais.

Pačioje bazilikoje žiūrėjau į vietą, kur prieš penkiasdešimt metų stovėjau garbės sargyboje prie Maironio karsto, iškelto ant katafalko. Nors konkrečių įspūdžių neišliko, bet atsiminiau tas žvakes, vainikus, giedojimus, minias, valdžias, vyskupus ir kunigus, ir aną jausmą, kad štai kažko visi netekom, kad tautoje užgeso didelė šviesa: jos atgimimo dainius gulėjo grabe.

Ten pat nuo bazilikos, per aikštę, vieną iš gražiųjų bet kuriame mieste, stovėjo Maironio paminklas ir jo rūmai, dabar — literatūros muziejus.

Rodė ten mums ir tuos kambarius, kur poetas gyveno ir kūrė. Kambariai stovi, kaip buvo prie Maironio. Yra paveikslai, vazos, biblioteka, stalai, kėdės, net ir lazdos, kurias jis imdavo, eidamas pasivaikščioti.

O kai pasiekėme darbo kambarį, mums tarė: "Rytmečiais, saulei tekant. Maironis čia, prie
šio lango, rašydavo. Tai  šventa vieta".

Šventi yra ir poeto kūriniai, kuriais jis iš miego kėlė tautą, skelbė jai geresnių laikų viltį. įstatė į naujus istorijos kelius, stiprino ir guodė varguose, ir išpuošė ją savo poezijos menu.
 
Tik keli akmenys beliko iš Maironio gimtojo namo Pasandravyje (Šiluvos vis., Raseinių aps.). Tuose namuose Maironis augo tik dvejus metus, kol tėvai persikėlė į Bernotus. Nuotraukoje stovi Maironio sesers Kotrynos duktė Danutė Lipčiūtė-Augienė.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai