Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Marius Katiliškis: MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Romanas. Išleido Terra. Chicago, 1957. 514 p.

Kazimieras Barėnas: KARALIŠKA DIENA. Novelės, 1957. 254 p.

Stasė Prapuolenytė: MIELI ŽODŽIAI. Lyrika. Išleido Venta, 1956. 83 p. Įsigyti galima šiuo adresu: Spaudos Bendrovė žiburiai, 941 Dundas St., W. Toronto, Ont., Canada.

Elena Tumienė: KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilės. Išleido Lietuvių Dienos, Los Angeles, 1957. 80 p. Kaina $2.50.

Petras Babickas: DRAMBLIO KOJOS. Eilėraščiai. Išleido Tėviškėlė, Chicasro, 1957. 118 p.

LIETUVOS JĖZUITAI. Praeitis ir dabartis. Tėvų Jėzuitų leidinys. 1957 m. 79 p.

AMŽINYBEI IR TĖVŲ ŽEMEI. TT. Marijonų darbai. Chicago, 1957.

KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis. Nr. 1-3 (92-94), 1956. Red. A. J. Ružancovas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai