Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KNYGA APIE LENINIZMO INTELEKTUALINES ŠAKNIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Romas Gintalas   
Lietuvių pogrindžio spauda kartais apibūdina marksizmą - leninizmą kaip pseudo-religiją ar religijos pakaitalą. Panašios išvados prieina ir prancūzų istorikas bei sociologas Alain Besancon savo naujoje knygoje: "Gulago susidarymas: Leninizmo Intelektualinė Kilmė" (N.Y., Conti-nuum, 1980).

"Sovietinė ideologija", rašo Besancon, "yra neįtikėtinai paprasta. Ji susideda iš dviejų glaudžiai susietų dalių: ji yra tikėjimas ir, drauge, teorija — racionaliai dėstoma ir neva, įrodyta teorija". Taigi, sovietinė ideologija jungia religinius ir nereliginius elementus.

"Religinį" sovietinės ideologijos pobūdį Besancon taip aprašo: "Ji yra uždara enciklopedinė sistema, kuri aiškina visatą ir žada išganymą tikintiesiems". Ideologiniai kriterijai, moralė — viskas išvedama iš doktrinos. Asmuo toje ideologijoje vertas tiek, kiek jis prisideda prie marksistinio - lenininio žmonijos "išganymo". Nuo masių atskirtas ir nuo kasdienybės rutinos išlaisvintas, "karingasis elitas" yra "išminties" sargas. Pasaulį ir istoriją sovietinė ideologija padalina į pražūčiai pasmerktųjų ir išganymui atrinktųjų zonas. Kai kurie sovietinės ideologijos religiniai elementai pasiskolinti iš Rytų krikščionybės: ceremonijos svarbiau už etiką; tikėjimas dogma svarbiau už intelektą; pabrėžiami visuotiniai tikslai ir kraštutinės priemonės.

Pasaulietinių leninizmo elementų sąraše Besancon išskiria vokiečių intelektualinę tradiciją, ypač Hėgelio filosofiją, ir prancūziškąjį ideologo modelį. Toksai ideologas visur mato spąstus ir sąmokslus, sugeba manevruoti, yra neasmeniškas ir abstraktus. Robespjeras yra Lenino pirmtakas.

Leninizmas radikaliai atsiriboja nuo tradicinės politinės filosofijos, pagal kurią politinių varžybų ir net karo tikslas yra derybos, kompromisas, įtakos ar teritorijos pasidalijimas. Leninui ir leninistams, ideologiniai varžovai ar priešai neturi teisės egzistuoti. Karo tikslas jiems — visuotinė pergalė ir priešo sunaikinimas. Todėl neapykanta užima tokią svarbią vietą tarybinėje ideologijoje.
Kas šiandien beliko iš lenininės ideologijos? Pasak knygos autoriaus Tarybų Sąjungoje beveik nebėra tikros ideologinės diskusijos. Politinė doktrina tesidomima tik kaip propagandiniu įrankiu — ji paranki, nes teoriniu orumu pridengia vyriausybės elgesį ir politiką. Filosofiniai klausimai leninistų nedomina: "Kai lenininė ideologija atsiduria valdžioj, jos esmę sudaro valdymas".

Anot Besancono, agresyvūs ekspansiniai sąjūdžiai ir jų vadai dažniausiai slepia savo tikruosius tikslus. Leninistai to nedaro. Kaip ir naciai, jie labai atviri. Tie, kurie nekreipia dėmesio į jų viešai skelbiamus kėslus, stato save pavojun.
Romas Gintalas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai