Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Išvykstant į Paryžių Nato kon-ferencijon prez. D. Eisenhovveriui ir Valstybės sekretoriui J. P. Dulles, Altas įteikė raštą, kuriame prašoma palankaus dėmesio ir pavergtosioms tautoms.

•    Lietuvių politinių veiksnių atstovai lapkričio 17 d. buvo suvažiavę pasitarti į Vašingtoną. Dalyvavo Alto Vykdomojo Komiteto nariai: L. šimutis, dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla; Vliko prezidiumo nariai; A. Trimakas, J. Stikliorius ir H. Blazas; Lietuvos Laisvės Komiteto nariai: V. Sidzikauskas ir J. Audėnas; Informacijos Centro direktorė M. Kižytė, K. Škirpa, J. Kajeckas ir kan. dr. J. B. Končius. Suvažiavime buvo apžvelgta tarptautinė politinė padėtis bei jos įtaka mūsų laisvinimo darbui. Palikta kiekvienam veiksniui dirbti laisvinimo darbą savo srities ribose. Sudaryta informacijų bei spaudos komisija, į kurią įeina M. Kižytė, Alto atstovė, H. Blazas, Vliko atstovas ir dr. M. Brakas, Liet. Laisvės Komiteto atstovas. Jų uždavinys informuoti visuomenę apie Lietuvos laisvinimo eigą. Iš rezoliucijų labiausiai pažymėtinos šios, kuriose Altas.

1.    "kviečia visus laisvajame pasaulyje gyvenančius lietuvius laikytis solidarumo, nebesiskaldyti, o burtis aplink vieningą laisvės kovos vadovybę;

2.    prašo visus Amerikos lietuvius dar didesniu pasiryžimu ir aukomis remti Alto darbą ir pastangas Lietuvos laisvinime šventam žygyje;

3.    ragina visus laisvinimo veiksnius dirbti sutartinai ir koordinuotai su kitų pavergtųjų tautų egzilinėmis organizacijomis, siekiant bendro tikslo — laisvės savo tautoms, laisvės ir taikos žmonijai".

Vasario Šešioliktos minėjimo reikalu prašoma: "tuojau sudaryti komitetus, suorganizuoti menines jėgas, parūpinti reikalingos publikacijai literatūros, iš anksto pakviesti žymesnius kalbėtojus iš veiklesnių politikų, valdžios žmonių ir Lietuvai draugingų kultūrininkų".

• Lapkričio 29-gruodžio 1 d.d. Niujorke įvyko Lietuvių Studentų Sąjungos septintasis suvažiavimas. Susilaukta 240 atstovų. Posėdžiauta Stat-leric viešbutyje. Suvažiavime padaryti platūs pranešimai iš studentų veiklos ir išklausyta Kosto Ostrausko paskaitos apie pasiruošimą savo specialybei ir bendrąjį išsilavinimą. Suvažiavimo dalyviai turėjo pamaldas Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Vaišėse Statlerio viešbutyje dalyvavo 410 asmenų. Tarp jų buvo labai žymių svečių iš lietuviškų ir amerikietiškų sluogsnių. Gauta sveikinimo telegrama iš Baltųjų Rūmų, kurioje užtikrinta Amerikos vyriausybės pagalba mums kovoje už tautos laisvę. Suvažiavimui rengti komitetui pirmininkavo Romas Kezis.

Suvažiavime priimtos šios rezoliucijom:

1.    Lietuvybės pagrindo sustiprinimui ir gilesniam tautinės kultūros supratimui, suvažiavimas ragina visą lietuviškąjį jaunimą stoti į augštąsias mokyklas, o studentiją skatina siekti kiek galima pilnesnio išsilavinimo ir lituanistinių dalykų studijavime.

2.    Koordinuojant Sąjungos užsienio skyriui, per "Lituanus" puslapius ir skyrių bei privačia iniciatyva visa lietuviška studentija stengsis atkreipti pasaulio tautų akis į Lietuvos padėtį.

3.    Suvažiavimas, suprasdamas Lietuvių Bendruomenės reikalingumą ir įvertindamas Amerikos Lietuvių Bendruomenės darbą bei pastangas, skatina visus studentus individualiai jungtis Amerikos Lietuvių Bendruomenės darban.

4.    Suvažiavimas dėkoja Lietuvių Studentų Šalpos Fondo administratoriams, lėšų teikėjams bei aukotojams, kurie savo darbais palengvina lietuviams studentams nugalėti finansines kliūtis siekiant augštojo mokslo ir tuo pačiu prašo jų bei visos studentijos ir toliau šiame reikale bendradarbiauti.

5.    Giliai išdiskutavęs "Lituanus" reikalus, suvažiavimas pasisako už šio žurnalo tęstinumą Lietuvių Studentų Sąjungos jurisdikcijoje praplečiant administracinį kolektyvą ir kviečiant Sąjungos alumnus į aktyvų darbą.

•    Ateinančiais metais sueina 500 m., kai gimė šv. Kazimieras. Lietuviai laisvajame pasaulyje ruošiasi šią sukaktį kuo iškilmingiausiai paminėti. "Aidai" šv. Kazimierui skirs kovo mėnesio numerį.

•    Lietuvių Bendruomenės Seimui ruošti komitetas rūpinasi, kad šis pasirodymas būtų naudingas tautybės stiprinimui ir kovos už laisvę ugdymui. Daromi dažni posėdžiai. Lapkričio 11 d. posėdyje, įvykusiame Maspethe pas prel. Joną Balkūną, dalyvavo ir LB centro valdybos pirm. St. Barzdukas. Susirinko 20 asmenų, turinčių pareigas organizaciniame komitete ir įvairiose komisijose.

•    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga gruodžio 7 d. Lietuvių Piliečių klubo salėje Brooklyne suruošė parodą, kuri užtruko savaitę. Savo kūrinius išstatė šie dailininkai: A. Elskis (4), A. Galdikas (5), R. Ingelevičienė (4), V. K. Jonynas (4 ir 4 vitražų projektai),  A. Kašubienė   (1), Pr. Lapė (4), A. Merker-Vitkauskaitė (4), E. Paškevičius (5), O. Paškevičienė (4), T. Petraitis (2), R. Viesulas (3).

•    Vokietijoje mirė kalbininkas prof. Ernestas Fraenkelis. Jis tyrinėjo ir lietuvių kalbą. Daug rašė ją liečiančiais klausimais.

•    Lapkričio 30 d. Niujorke mirė kan. Juozas Meškauskas, eidamas 69 metus amžiaus. Jo gyvenimo veikla glaudžiai siejasi su Kauno Kunigų Seminarija, Lietuvos kariuomene ir daugeliu organizacijų. Baigęs Petrapilio Dvasinę Akademiją ir 1918 m. grįžęs į lietuvą, buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos profesoriumi, kur išbuvo iki pasitraukė iš Lietuvos. Caro galybei griuvus, padėjo Rusijoje organizuoti lietuvių karių dalinius. Lietuvoje buvo karo kapelionas ir kurį laiką Įgulos bažnyčios rektorius. Velionis labai pasižymėjo visuomeninėje veikloje.

• Kun. Jonas Petrėnas staigiai mirė lapkričio 17 d. Brooklyne. Buvo gimęs 1911 m., studijavęs Kaune, Romoje ir Vašingtone. Velionis nuolat reiškėsi spaudoje. Buvo žurnalo "Ateities" redaktorius. Paskui jam buvo pavestas kunigų žurnalas Lux Christi, kurį redagavo iki mirties.

Patikslinimai
Š. m. "Aidų" 9 nr. 431 p. (pirma eilutė iš viršaus)  išspausdinta:

"Vinco Krėvės septyniasdešimtąjį gimtadienį minėjo ..."

Turi būti:

"Vinco Krėvės septyniasdešimt penktąjį  gimtadienį minėjo ..."

To paties nr. St. Pilkos straipsnyje 391 p. dešinėje 13-ta eilutė iš apačios turi būti tokia: "Krėvė atiduos duoklę romantikai, per ją atskleidžiamas" ir t.t.; 395 p. 28 eilutės dešinėje sakinys turi būti toks: "šią aplinkybę gal dar neryškiai pabrėžia" ir t.t.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai