Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1957 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINE  LITERATŪRA
Aistis Jonas — Pavasio simfonija: Adagio, Menuetas, Andante, Scherzo, Finale (eil.) 351 p.
Andriekus Leonardas — Gegutė, Jėga, Pabudimas, Varpeliai (eil.) 159
Andriekus Leonardas — Bernelių mišios (eil.) 439
Augustaitytė - Vaičiūnienė Juzė — Lašas ant akmens, Laiškas šv. Antanui, žvaigždė, Po koncerto (eil.) 11
Bradūnas Kazys — Morenų ugnis: Vandens pagarbinimas, Sandoros skrynia, Girios, Namų įkūrimas, Medžioklė, Duona (eil.) 55
Bogutaitė Vitalija — Į savo žemę (eil.) 73
Brazdžionis Bernardas — Credo 108
Eliot Thomas Stern — Pelenų Diena. (Išvertė A. Tyruolis) 168
Jurgelionis Kleofas — Natsuko, Ksaverai (eil.) 272
Jurkus Paulius — Girių mergaitė (ištrauka iš "Juodvarnių" poemos) 206
Keblys Kęstutis — Prie kelio guli 124
Krėvė Vincas — Juozupo namuose 396
Krėvė Vincas — Hagaros kaimo vyresniojo pamokymai Jehudai iš Mahalos 407
Mazalaitė Nelė — Mėnulio kalnai 258
Mekas Jonas — Iš Reminiscenzijų 18
Mistral Gabriela — Motinos dulkės, Vaikams, Verkiu, Dievas, Pasaulis, Tavęs tebelaukiant (eil.). išvertė P. Stelingis 64
Nyka-Niliūnas Alf. — Mėlynos žolės gatvė, Balsas, Šventės elegija (eil.) 248
Radauskas Henrikas — Jūra, Po rudens medžiu, Sekmadienis, Tolima diena, Greitis (eil.) 446
Sito S. Jerzy — Pirmoji variacija (eil.) Iš lenkų k. išvertė J. Kėkštas 315
Stelingis Paulius — Susimąstymas (eil.) 269
Šlaitas Vladas — Ant saulėgrąžos vambzdžio, Po mėlynu dangum (eil.) 123
Šlaitas Vladas — Kaip vanduo pasroviui, Safo, Saulės šešėlis (eil.) 295
Tulys Antanas — Paskutinis pasimatymas 359
Vaičiulaitis Antanas — Trys trumpi pasakojimai 216
Vaičiulaitis Antanas — Pasakojimas apie Sirakūzų poetą Dionizą 314
Žitkevičius Leonardas — Saulėgrąža (eil.) 202

STRAIPSNIAI
Aistis Jonas — Brazdžionis s'impose 110
Alaušius J. — Dvasių išsiskyrimas ir susiskaldymo žaismas 145
Baltinis A. — Mūsų tautinių siekimų pagrindai 49
Baltinis A. — Jamrmo kongresas mūsų tautinių siekimų šviesoje 289
Barzdukas Stasys — Žvilgsnis į JAV Lietuvių Bendruomenę jos 5-rių metų gyvasties proga 1
Brazaitis Juozas — Maironis ir Lietuva 337
Budreckas Vladas, kun. — Kun. Teodoras Brazys kaip kompozitorius 316
Budzeika J., dr. — Ekonominė Europos integracija 297
Dambriūnas L. — Keletas pastabų dėl liberalizmo definicijos 250
Daugirdaitė-Sruogienė V., dr. — Profesorius Ignas Jonynas 127
Jucevičius Feliksas — Hėgelis ir Marksas arba idealizmo ir materializmo kryžkelė 113,154, 209
Jucevičius Feliksas — Įsikūnijimo tikrove 433
Gaidamavičius Pr. — Naujoji pagonybė 26
Girnius Juozas — Pora atsakymo pastabų 254
Grinius Jonas, dr. — Prof. dr. Juozas Eretas 21
Grinius J. — Vinco Krėvės istorinės dramos 408
Kolupaila Steponas, prof. — Medžiaga monografijai apie Nerį 307
Kolupaila Steponas — Narutis, Vilnius, Kaunas 1939 m. 461
Krėvės Vinco vertinimas dabar Lietuvoje 431
Maceina Antanas — Velnio arija (Dostojevskio mirties 75-sioms metinėms paminėti) 12,66
Malėnas Ignas — Pats naujausias metodas mokant vaikus skaityti 342
Matusas Jonas — Daukante kontraversiniai bruožai 241
Mažiulis Antanas — Nepriklausomos ir dabartinės Lietuvos tautosakos darbai 74
Mikšys Ž. — Pastabos dėl koplytėlių ir kryžių forminių elementų 370
Mykolaitis Vyt. — Fragmentai iš mano pašnekesių su Vincu Krėve 421
Nagys Henrikas — Kaip Telesforo Valiaus grafikon atėjo spalva 177
Ostrauskas Kostas — Vince Krėvės kūrybinis veržlumas  385
Ostrauskas Kostas — Jonas Biliūnas—poetas 440
Pakštas K. prof. — Lietuvių tautos plotai ir gyventojai 97
Pakštas K. — Filosofo Stasio Šalkauskio brangiam atminimui 193
Pauliukonis Pr. — 60 metų tėvynės sargyboje 160
Pilka Stasys — Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose 391, 452
Rėklaitis Povilas, dr. — Petras Danckersas de Rij Vilniaus meno istorijoje 261
Rugis Jonas — Mokslo ir proto kulto klausimu 448
Skardžius Pr. — Nauja lietuvių kalbos gramatika 270
Šapokas A., dr. — Vilnius Zigmanto Augusto laikais 353
Venckus P., J. S. — Šv. Ignas Lojolą 56
Žukas K. — Didysis dzūkas 403
Zalubas R., dr. — žvaigždės gyvenimas 218

KNYGOS IR ŽURNALAI
Auginas Balys: Paparčio vėduoklė — J. Aistis 228
Balys Jonas, dr.: Naujai praskleistas tautosakos lobynas — A. Mažiulis 135
Baranauskas Albinas: Sniego platumos — Aug. Raginis 227
Earėnas K.: Karališka diena — A. Š. 377
Biržiška Mykolas: Senasis Vilniaus universitetas ir L. Vladimirovas, K. Jablonskis, J. Jurginis, J. Bulovas: Vilniaus universitetas (dvi knygos apie Vilniaus universitetą) — A. Šapoka 278
Brizgys Vincentas, vysk.: Marija danguje ir žemėje — kan. M. Vaitkus 185
Daugirdaitė-Sruogienė V., dr.: Lietuvos istorija — V. Trumpa 326
Fraenkel Ernest: "Baltų kalbos" — dr. J. Remeika 228
Gruodis Eugenijus: Aguonos ir smėlis — Algirdas Vambra 326
Gustaitis Antanas: Anapus teisybės — Ben. Babrauskas 27
Kučas Antanas, dr.: šv. Petro lietuvių parapija South Bostone — Gidžiūnas Viktoras, O.F.M. 38 Markaitis Brune: širdies gelmė — Titas Narbutas 470
Mazalaitė Nelė: Pjūties metas — A. Tyrolis 275
Otrębski Jan: Gramatyka Języka Litewskiego — L. Dambriūnas 276
Ramojus Vladas: Lenktynės su šėtonu — J. V. 38
Senn Alfred: Handbuch der litauischen Sprache — L. Dambriūnas 377
Sužiedėlis Simas: Jonas nuo Kryžiaus — A. Kučas 279

LITERATŪRA
A. R. — Pio Baroja — 36. Paulius Stelingis — Gabriela Mistral, didžioji meilės poetė — 86. Algirdas Vambra — Dostojevskis sovietinio lietuvio kritiko akimis — 183. V. R. — Jose Echegaray — 226. Antanas Giedrius — Dar apie devynbrolės interpretaciją — 323.

MENAS
Ccppelius — "Kanarėlės" premija — 88. P. Jurkus — Dailininkas Paulius Puzinas — 139. L. Andriekus — Naujas posūkis A. Galdiko kūryboje — 231. Vladas Jokūbėnas — Tremties lietuvių operos temomis — 233. J. Grinius — Operos krizė ir atgimimas — 280. Paulius Jurkus — Dailės paroda Čikagoje — 328. L. Andriekus — Kūrybos ir veiklos metai — 378. V. K. Jonynas — Vytauto Maželio menas — 379. Jeronimas Kačinskas — Jean Sibelius — 472.

MOKSLAS
Jenas Rugis — Nauji logikos keliai — 89. Steponas Kolupaila — Lietuvos žemėlapis — 187. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Inocento IV laiškų rinkinys apie Pabaltijo kraštus — 230. Dr. Jonas Balys — Apie etnologines teorijas ir sroves — 471.

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Gendrutis — šv. Tėvo kalėdinis žodis — 40. J. Vaišnora, M. I. C. — Šv. Onos brolija Lietuvoje — 137.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Savoji enciklopedija — 41. Stasys Yla — Metodų klausimas svarstant mūsų liberalizmą — 42. Lietuvių tautos istorija beside mintiems — 47. Lietuvių tautinių šokių šventė — 47. Juozas Girnius — Atsakymas kun. St. Ylai. liberalizmo klausimu — 91. Pasaulio Liet. Bendruomenės seimas — 94. Jonas Aistis — Marginalija — 141. Pasaulio Lietuvių Archyvas mini dešimtmetį — 142. Lietuvių meno paroda — 143. Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija — 143. Vladas Mingė-la — Lietuvos plunksnos darbininkai — 188. Povilas Tautvaišas — Tarp dviejų pasaulių (A. Alechino mirties minėjimo proga) — 189. L. A. — "Aidų" premijos ir koncertas — 235. Juozas Alaušius — Vadai, pareiga, garbė — 282. J. Brazaitis — Vienas iš laikraštininkų
—    284. J. Gendr. — Povilas žadeikis — 285. L. A. — "Draugo" premija — 286. Tėv. Jurgis Gailiušis — Statoma nauja gimnazija — 287. Vyt. Sirvydas — Lietuvos reikalai G. Kennano knygoje "Russia Leaves the War"— 329. L. A. — Jaunimo kongresas ir šokių šventė — 331. J. Gendrutis — Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės — 332. J. G. — Seserų vienuolių lituanistiniai kursai — 333. Bb. — Mirė knygų leidėjas P. Abelkis — 334. St. Barzdukas — Kelios mintys apie Bendruomenę — 380. Pr. Alšėnas — Kanados lietuviai — 473. Skaitytojai rašo — 477.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai