Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DANTE ALIGHIER - Dieviškoji Komedija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DANTE ALIGHIER   
ROJUS, XI GIESMĖ, KURIOJE IŠAUKŠTINAMAS ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS
 
O, jūs, miruoliai, aistrose užtroškę!
Ko tie gudravimai yra verti,
Kurie sparnus prie žemės jum pribloškia?

Vieni teisyne kniausijos, kiti
Sutanos vaikėsi ar daktarystės,
Apgaulėm veržės prie valdžios treti;

Ką doras pelnas traukė, ką vagystės,
Kas lėbaudamas alino save
Ar snaudė sau ramiai iš tinginystės,

O aš drauge su sielos vadove
Laisvai skridau per dangų bekraštinį,
Grožėdamasis juo akim blaivia.

Tuo tarpu judanti vėlių grandinė
Aplinkui mus sustojo kaip pirma
Tarytum žvakės, degančios sietyne.

Ir ta, kuri, pašvaistės gaubiama,
Ką tik taip meiliai su manim kalbėjo,
Prabilo vėl, vaiskiau dar plieksdama:

"Dosnybė mūsų amžino globėjo
Suteikia mano dvasiai tiek šviesos,
Jog tavo abejas ji tuoj atspėja.

Aš pasakiau: 'Bus sotus visados',
Paskui šiek tiek toliau: 'Visus pranoko',
Tačiau neišryškėjo mintys tos,

Kurias atnarpliot tau vienam sunkoka,
Ir tavo protas laukia iš manęs
To, ką patsai jis padarvt nemoka.

Apvaizda, nuo kurios priklausom mes,
Pasaulį tvarko taip, kad negalėtų
Jokšai žmogus įžvelgt į jos gelmes.

Ir tam, kad prie sūnaus jos numylėto
Labiau dar linktų nuotaka šventa,
Kuriai tiek kraujo, nekaltai pralieto,

Jis atiduoti ryžos kažkada, —
Du padėjėjus ji pasivadino,
Kad ramstis būtų jai ir palyda.

Pirmasis degė meile Serafino,
Antrasis savo išmintim didžia
Aplinkui skleidė šviesą cherubino.

Tik apie vieną tau šnekėsiu čia,
Bet girsiu abiejų vieningą valią,
Nes kryptimi jie žengė ta pačia.

Tarp srauniojo Tupino ir upelio,
Kurs teka nuo Ubaldo kauburės,
Nusliaugia kalnas į pašlaitę žalią

Ir siunčia Saulės vartais daug drėgmės
Ir karščio į Perudžą; neišvengia
Nočeros, Gvaldo šonai jos grėsmės.

Tenai, kur skardis leidžias Į atvangią
Pakalnę, gimė saulė palaimi
Taip, kaip jinai užgimsta kartais Gange.

Nors ir vadinas ta vieta rami
Asyžius, bet kiti teisingai daro,
Saylėtekio jai vardą duodami.

Nespėjusi nė suspindėt kaip dera,
Jinai jau skleidė spindulius į mus,
Kurie pasauliui atnešė daug gero.

Dar jaunumėj šis vyras prakilnus
Prieš tėvą dėlei moteries sukyla,
Kurią mes bijom leistis į namus.

Jis pats prieš teismą gina savo bylą,
Viešai susižieduodamas su ja,
Ir ją visam gyvenimui pamyla.

Nors tūkstantmetį ir daugiau, deja,
Netekus mielo vyro, ji našlavo
Ir viltimi vien guodės bėdoje,

Bet nesudrebo ir nesusvyravo,
Kai pas Amiklą įžengė ūmai
Tas, kam pasaulis lenkė galvą savo.
 
O argi tai ne ji neregimai
Su Kristumi ant kryžiaus tyliai verkė
Ties Marija, raudojusia žemai?

Bet jei dar akys tau neatsimerkė,
Žinok, kad Bėdinystė vardas jos,
O jo — Pranciškus. Pats dabar pasverki,

Ką reiškia meilė šios poros puikios!
Kiek sklido laimės, kiek romumo reto
Vien tik iš jųjų povyzos taikios!

Garbus Bernardas pirmas susiprato
Mest visa, kuo didžiavos neseniai,
Ir basas bėgti paskui juos suskato.

O, lobių lobi! Gėrių slėpiniai!
Egidijus, Silvestras nusiavę
Šventom pėdom jau žengia paklusniai.

Kanapių virvę apsijuosti gavę,
Jie seka savo tėvu ir vadu,
Jo mylimai širdingai atsidavę.

O jam ne gėda, jam neapmaudu,
Kad jis — sūnus kažkokio Bernardonės
Ir kad žiūrėt kitiems į jį graudu.

Neprašo Inocento jis malonės,
Pateikia savo įstatus — ir tas
Juos tvirtina be didelės dvejonės.

Į negausias pavargėlių gretas
Nauji nariai vis plaukė paskui šitą
Žibintą šviesų, puošiantį dausas.

Tuomet Honorijus, kaip įsakyta
Pačios Apvaizdos, vainiku skaisčiu
Apvainikavo jų archimandritą,

Kursai netrukus, trokšdamas kančių,
Sultonui atšiauriajam Dievo žodį
Išdrįso skelbt, o kai iš jo vilčių

Neliko ničnieko, nes pasirodė,
Kad sėkla jo šioj dirvoj neprigis, —-
Gimtinio krašto derlium pasiguodė;

Dvejus metus, bevaikštant uolomis,
Tarp Tiberio ir Arno jo gyventa
Su Jėzaus Nukryžiuoto žymėmis,

Kai Viešpats atšaukė tą vyrą šventą,
Kurs taip ilgai, tarnaudamas žmonėms,
Aukojosi, palikęs visą mantą,

Jis liepė savo broliams jaunesniems
Mylėti sužadėtinę bekraitę,
Būt iki grabo jai ištikimiems:

Jo siela panorėjo mat išeiti
Švari iš josios glėbio, kai dangus
Visas dienas jo gyvasčio suskaitė.

Tad spręsk dabar, koks buvo tas žmogus,
Kurs Petro eldiją į saugų uostą
Vairuoti jam padėjo per rūkus.

Jis — mūsų patriarchas, nors be sosto,
Ir vis kaupinesni aruodai tų,
Kuriems klausyti jo nenusibosta.

Bet dosniai kitonišku maistu
Jo kaimenė ir atšakiau kas kartą
Ieškoti puola vaisių uždraustų.

Jinai ištrypia viską ir išvarto
Ir pagaliau tešmenimis tuščiais
Nušiupusi parkiūtina prie tvarto.

Yra tokių, kur glaustosi pečiais
Prie savo kerdžiaus, bet taip maža jųjų,
Kad jiems lengvai po abitą išeis.

Ir jeigu mano žodžiai iš tikrųjų
Tau aiškūs, jei klauseisi jų rimtai
Nuo pat pirmųjų lig paskutiniųjų,

Tai vaizdą apgailėtiną matai,
Blyškuojantį lyg pro medžius šakotus,
Ir mintį, mano mestą, supratai,

Jog vien tokie, kur seka juo, bus sotūs".
 
Vertė Aleksys Churginas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai