Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Balfo direktorių metinis suvažiavimas įvyko spalio 7 - 10 d. St. Peters-burge. Balfui vadovauja Marija Rudienė.
—    Kanados Lietuvių dienos vyko Mont-realyje spalio 8 - 10. Programa: pamaldos, Kanados lietuvių dailininkų paroda, jungtinis chorų koncertas, literatūros vakaras, krepšinio žaidynės, vaišės. Literatūros vakaras buvo skirtas poetams žemininkams.
Paskaitą apie juos skaitė dr. Juozas Gir nius. Savo kūrybos pateikė Kazys Bradū nas ir Henrikas Nagys. Skaityta ir kitų poetų žemininkų eilėraščiai. Šiai šventei rengti iš Quebeco provincinės valdžios gauta 10,000 dol.
—    Dr. Antanas Butkus JAV LB Tarybos suvažiavime St. Petersburge, Floridoje, (spalio 22 - 23 d.) išrinktas valdybos pirmininku. Kiek vėliau jis sudarė valdybą: Juozas Urbonas — vykd. vicepirm.; Nijolė Maželienė — sekr.; Kazys Žiedonis — ižd.; Ingrida Bublienė — Kult. tarybos pirm. Be to, į valdybą įeina šie vicepirmininkai: Danguolė Valentinaitė — soc. reikalams; Jonas Kavaliūnas — švietimui; dr. Algirdas Budreckis — visuom. reikalams; Andrius Mackevičius — finansams; kun. Kazimieras Pygevičius — religijai; Algirdas Bielskus — sportui; dr. Henrikas Brazaitis — administr. reikalams; dr. Viktoras Stankus — spec. reikalams. Praėjusį trimetį JAV Lietuvių Bendruomenei sėkmingai vadovavo Vytautas Kutkus, labai veiklus bendruome-nininkas.

—    Amerikos lietuvių tarybos suvažiavimas buvo Chicagoje spalio 30 d. Suvažiavime dalyvavo 52 tarybos ir valdybos nariai, 12 skyrių atstovų, 10 organizacijų atstovų ir 39 svečiai. Vadovavo pirm. dr. Kazys Šidlauskas.
—    Vliko seimas vyko lapkričio 6-7 Los Angeles, Cal. Programoje — sveikinimai, pranešimai, diskusijos. Išsamus pranešimas buvo pirm. dr. Kazio Bobelio apie Vliko kontaktus su kitataučiais ir kitus veiklos reikalus, kaip Eltos biuletenių penkiom kalbom leidimą, dalyvavimą Madrido konferencijoje, kelionę į Australiją ir t.t.
—    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas buvo surengtas lapkričio 24 - 28 d. St. Petersburge, Floridoje. Jis bus išsamiai apibūdintas ateinančiame Aidų numeryje.
—    Čiurlionio galerijai Jaunimo centre Chicagoje šiemet sueina 25 metai. Ji įsteigta 1957 m. spalio 20 d.
—    Alkos muziejaus, esančio LKM Akademijos žinioje, darbai varomi pirmyn. Šiais metais įsigytos spintos bei lentynos ir einama prie eksponatų katalogavimo. Jų yra apie  100,000.

Premijos. Dienraščio Draugo romano konkurso premija paskirta Anatolijui Kairiui už romaną rankraštyje "Kelionė į Vilnių"; Montrealio Lietuvių akademinio sambūrio 500 dol. Vinco Krėvės premija — Eduardui Cinzui; Ohio Lietuvių gydytojų draugijos kultūrinė premija (1000 dol.) — dail. Nijolei Palu-binskienei; Broniaus Jonušo stipendijinė 1000 dol. premija — Livijai Lipaitei.

Taip pat kasmet skelbiama metinė Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dol. premija lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais ir veikla. Premiją gali gauti taip pat jaunimo meniniai, vokaliniai ir sportiniai vienetai.

Jubiliatai. — 90 metų: kun. Pijus Dambrauskas, kun. sem. prof, gimnaz. dir., — rugsėjo 13 d. — 80 metų: Domas Jurkus, visuomenininkas, finansininkas, — balandžio 4 d.; prel. Jonas Bal-kūnas, visuomenininkas, JAV LB organizatorius ir garbės pirm., — spalio 21 d. — 75 metų: Vytautas Kaz. Jonynas, dailininkas, visuomenininkas. — kovo 10 d.; kun. dr. Juozas Prunskis, žurnalistas, visuomenininkas, redaktorius. Įvairių knygų autorius, daugelio laikraščių bendradarbis, — gruodžio 22 d.; Kazimieras Ba-rėnas, rašytojas, redaktorius. — gruodžio 30 d.
— Domas Jurkus, minėdamas savo amžiaus 80 metų sukaktį, Aidams atsiuntė 100 dol. Už tai jam nuoširdi padėka.

Mirtys. Antanas Petrikonis, dailininkas (g. 1923.VII. 18), — spalio 17 d. Floridoje; Jonas Miškinis (g. 1895.VI. 30), pedagogas, visuomenininkas, žurnalistas, — lapkričio 19 d. Rochesteryje, N.Y.; Izidorius Vasyliūnas (g. 1906.IV.3), smuikininkas, konservatorijų profesorius, spaudos bendradarbis muzikos klausimais, — gruodžio 14 d. Bostone.

Dailės parodos. — Arbit Blato: VII. 17 - IX.5 Venecijoje; Giedrės Žum-bakienės: X.8 - 24 Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre Chicagoje; Kęstučio Zap-kaus: X.9 - 30 Weber galerijoje New Yorke; Alfonso Dargio: X. 16 - 17 Prisikėlimo par. salėje Toronte; Anastazijos Tamošaitienės (gobelenai): X.19 - 30 "Galerijoje" Chicagoje; Danguolės Kuolienės: X.30 Taut. namuose Bostone; Viktoro Petravičiaus: XI.2-28 "Galerijoje" Chicagoje.

PATIKSLINIMAS
Šių metų Nr. 4 J. Girniaus straipsnyje atitaisytina:l. įvadinių pastabų (p. 248) 5 eilutėj iš viršaus turi būti: La mė-taphysique; 2. po įvadinėmis pastabomis praleista data: 1980.V.23; 3. p. 252 antroje skiltyje 9 eil. iš viršaus turi būti: Būties; 4. p. 253 I skiltyje 5 eil. iš apačios turi būti: begalime.
Š. m. Aidų Nr. 5 Antano Dundzilos straipsnio "Su Fulbrighto stipendija Lietuvoje", 350 p. I-oje skiltyje, 25 eilutėje turi būti prorektorius (ne rektorius).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai