Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MADALENOS BIRUTĖS STANKŪNIENĖS PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulė Jautokaitė   
Šių metų rugsėjo 28 — spalio 17d "Galerijoje", 744 N. WelL St.,Chi-cagoje, vyko dailininkės Madalenos B. Stankūnienės dailės darbų paroda. Šioje parodoje dailininkė išstatė septyniolika aliejaus darbų ir dvidešimt tris spalvotos grafikos darbus.

Dail. Madalena B. Stankūnienė jau seniai meno parodų lankytojams gerai pažįstama kaip darbšti ir produktyvi menininkė tiek aliejaus, tiek grafikos darbais. Nuo pirmojo pasirodymo savo meno paroda Chi-cagoje 1968 m. ji yra rengusi parodas ne tik Amerikos miestuose, bet taip pat ir Australijoje.

Vėliausioje savo parodoje dailininkė Madalena B. Stankūnienė išsako vieną pagrindinę temą — Lietuvos sodžiaus gyvenimą. Šio gyvenimo svarbiausios veikėjos yra moterys, — darbščios moterys. Jos yra šeimos bei ūkio prižiūrėtojos. Jas matome dirbančias pagrindinius sodžiaus darbus, kurie yra būtini kasdieniniam žmogaus gyvenimui. Jos sėja grūdą, kasa bulves, melžia karves, renka linus, plauna skalbinius, renka grybus, kepa duoną, verpia, neša vandenį ir po sunkių darbų poilsiauja. Nors šie buitinio gyvenimo darbai yra sunkūs, ne viena su-linksta nuo jų naštos, bet dailininkė jas vaizduoja ramias ir net džiaugsmingas. Šių moterų darbai yra neatskiriama gyvenimo dalis, su jomis suaugusi. Autorė moterų galvas piešia be detalių, jų veiduose nematome jas vieną nuo kitos skiriančių bruožų, bet matome, bendrą figūros išraišką. Tos figūros yra siluetinio pobūdžio, apvestos ruda ar juoda plačia linija. Šios visos laukų darbininkės labai panašiai apsirengusios: su sijonu, bliuskele, žiurstuku. Visur jaučiama kaimo buities nuotaika ir paprastumas.

Kadangi šių moterų darbai vyksta ūkio   laukuose,   Stankūnienės   paveiksluose vyrauja pagrindinės gamtos spalvos — žalia, geltona, ruda, mėlyna. Ryški, stora juoda linija atskiria pievą nuo jūros, medį nuo žolės, dangų nuo žemės. Gamtos augmeniją, kaip ir jos darbuotojas, autorė vaizduoja be detalių. Matome bendrą medžių, bulvių, linų pundelių, grybų pavidalus. Gamta, kaip
ir jos darbininkės, yra rami, duodanti daug gėrybių jos prižiūrėtojoms.

Šios parodos įdomiausias aspektas yra tas, kad dailininkė Stankūnienė tas pačias ar panašias temas pavaizduoja dviejuose skirtingose technikose. Tos pačios temos paveikslą ji nupiešia aliejumi ir paskui tą patį perkelia į spalvotos grafikos atspaudą. Grafikos darbuose autorė padaro mažus pakeitimus. Kai kur skiriasi spalvos, žmonių skaičius, to paties daikto detalus pavaizdavimas. Tą pati ar panaši tema skirtingose technikose   įgyja  ir  skirtingą  išraišką.

Aliejaus darbai, būdami stambesni, aiškesni, ir didesni, kažkaip praranda tų vaizduojamų darbų gyvumo judesį. Tuo tarpu grafiko darbuose jaučiamas daug gyvesnis tų pačių darbų judesys.  Aliejaus  darbuose, rodos, jau visos moterys yra pasiruošusios darbui ir lyg sulaikytos veiksme, o grafikos kūriniuose jos, pilnai įsigilinusios į veiksmą, triūsiasi laukuose.

Dailininkė Madalena B. Stankūnienė savo stora, lanksčia, banguota linija ir aiškiomis grynomis spalvomis pateikia tokius mūsų lietuvių buitinio gyvenimo vaizdus, kuriuose matome mūsų sodžiaus paprastą, bet kartu kilnią, pagarbą ir turtingą žmogaus bei gamtos santykiavimo harmoniją.    Saulė Jautokaitė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai