Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1982 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
A.R. — Rašytojų malda (kalbėta LRD suvažiavimo mišiose Clevelande)        261
Baltrušaitis Jurgis — Vakaro varpas (eilėraštis, dedikuotas Maironiui)        331
Dante Alighieri — Dieviškoji Komedija, Rojus, XI giesmė        404
Brazdžionis Bernardas — Atlanto atolas           1
Jankus Jurgis — Tu, mirtie, ne tokia stipri        207
Juodvalkė Eglė — Eilėraščiai        267
Krėvė Vincas — Ilgesys       239
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos)        316
Maragall  Joan  —  Akloji  karvė,  Jūros  vaizdai, Kalnai, Dvasinė giesmė (eilėraščiai). Išvertė
P. Gaučys        121
Mazalaitė Nelė —Atšvaistąs        112
"Pastogės"  poetai:  Tomas  Kuršys,  Mykolas  Šilaitis, Algis Rudamina, Erazmas A.(ntakalnietis)   164
Prabils Maironio Lietuva (poezija iš okupuotos Lietuvos)        305
Šimkutė Lidija: Eilėraščiai          96
Šv. Pranciškaus Asyžiečio "Kūrinijos giesmė" ...   383


STRAIPSNIAI
Leonardas Andriekus — Visų laikų numylėtinis ...   381
Bernardas Brazdžionis — Nuo Zvalionio iki Maironio        346
Daugintis Petras, S.J. — Katalikai ir visuomeninė veikla       259
Deksnys Antanas, vysk. — Maironis mano atsiminimuose             338
Dundzila Antanas — Su Fulbrighto stipendija Lietuvoje             348
Gidžiūnas Viktoras, O.F.M. — Marijos kultas Lietuvoje iki protestantizmo atoslūgio        156
Gidžiūnas Viktoras, O.F.M. — Pranciškonai Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje        406
Girnius Juozas — Pastabos dėl prof. Šalkauskio laiško prez. Smetonai         20
Girnius Juozas — Jasperso filosofijos kaip "laisvo tikėjimo" samprata       248
Yla Stasys — "XX Amžius" — dienraštinė naujovė   268
Kaip buvo rengiamas Naujojo Testamento Psal-
myno    vertimas.    Interviu    su    kun.    Vaclovu Aliuliu         43
Kavaliūnas Vacys — Dramatinis žmogaus kelias Brazdžionio poezijoje           9
Kavaliūnas Vacys — Vincas Krėvė, jo gimtoji žemė ir žmogus        234
Krėvės Vinco žodis apie savo kūrybą       237
Krėvės Vinco laiškas F. Kiršai (faksimilė)        238
Lietuvių parapijos pavojuje (L.A.)        229
Lietuvių Rašytojų Draugijos suvažiavimo deklaracija        280
Liulevičius Vincentas — Lietuvių išeivija: tautai nuostolis ar pelnas?         77
Maceina Antanas — Kūrinijos giesmė        384
Maciūnas Vincas — Vaižgantas ir "Naujoji romuva"          24
Maciūnas Vincas — Vaclovo Biržiškos įnašas lituanistikon        170
Natkevičius Vincas — Skausmas ir kančia Maironiogyvenime ir patriotinėje lyrikoje        326
Orintaitė Petronėlė — Knyga apie Krėvę, sukaktys ir anekdotai        242
Rabikauskas Paulius — Konstantino Sirvydo asmuo ir reikšmė          98
Rėklaitis Povilas, dr. — Lietuvos pranciškonų - bernardinų meno istorijos programa XVIII amžiaus Provincia Lituana" žemėlapio perspektyvoje   429
Rėklaitienė K. Janina — Šiuolaikinė lietuvių kalbos reikšmė kalbotyroje        188
Rubšys Antanas — Išėjimas iš Egipto: likiminis Šv.Rašto įvykis        87,   194
Santvaras Stasys — Vincė Jonuškaitė teatre ir gyvenime         358
Stankus-Saulaitė Marija — Antologija "Žemė" po trisdešimt metų         254
Prof. St. Šalkauskio 1935 metų laiškas prezidentui Antanui Smetonai         13
Trumpa V. — Maironis: vieta ir laikas         341
Tyruolis A. — Ankstyvoji pranciškonų literatūra ...    399
Vaičiulaitis Antanas — Maironis tautos istorijoje ...    319
Vaitiekūnas Vytautas — Politika 1981 metais ...50,    123
Venclova Tomas — Laimei, Maironis         311
Vičinas Vincas, dr. — Baltų kilmė        115
Volertas Vytautas — Pesimizmui dirvos nėra ....    153

KNYGOS
Academia et Universitas Vilnensis. (Redagavo ko-
misija: J. Kubilius (pirm.) ir kt. — Paulius Rabikauskas          73
Biržiška Viktoras, prof.: Gyventų dienų prisiminimai — Aug. R       227
Bradūnas Kazys: Užeigoje prie Vilniaus vieškelio
—    Marija Stankus-Saulaitė        143
"Dešimtoji Pradalgė" literatūros lankose (red. K. Barėnas) — VI. Kulbokas       147
Landsbergis A.: Trys dramos — Marija Stankus-Saulaitė        298
Lietuviai Sibire. (Redagavo J. Prunskis) — Aug. R. 152 Liulevičius V.: Amerikos lietuvių ekonominė veikla
—    Juozas Pažemėnas        375
Pajaujis-Javis Joseph:  Soviet Genocide in Lithuania — J. A. Stiklorius        152
Savasis J.: Laisvos atostogos — Pr. R       302
Strimaitytė-Mėlienė: Kryželiai Arktikoje — J.Ž. ...   227
Tulys Antanas: Inteligentų stalas — Aug. R       226
Venclova Tomas: Lietuva pasaulyje — Kęstutis K. Girnius        380
Vengris E. Vitolis: Lithuanian Bookplates (Lietuvių ekslibriai) — Gintautas Vėžys        149
Vizbaras - Sūdavas Jonas: Alšėnų kunigaikštytė —Vl. Kulbokas        300
Volertas Vytautas: Greitkelis — Jurgis Gliaudą ...   144

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis - Vasaris Justinas Pikūnas — Nuo piešinių urve iki grafoskopi-nės skalės — 55. L. Andriekus — Smarkus kultūrinis prasiveržimas (IV Mokslo ir kūrybos simpoziumas) — 59. Juozas Pažemėnas — Ilga paskaitų pynė Europos lietuviškųjų studijų savaitėje — 64. Mūsų buityje — 67. Al. L. — Įspūdžiai apie "Zekus" — 69. V. Kvietys
—    Negarbinga poeto išmonė — 70. A. Gand, — Giunterio Grasso apysaka "Susitikimas prie Telgtės".
Kovas - Balandis
Antanas Maceina — Religija ir kalba — 128. Kun. Stasys Raila — Lietuvių katalikų religinė šalpa — 132. Mūsų buityje — 136. Vaidotas Užupis — Dail. Kęstučio Zapkaus meniniai laimėjimai — 138. P. Gaučys — Joan Maragall — kataloniečių poetas — 140. J. Liepinis — Rytų Europos tautos susigrąžina prarastą istoriją
—    141.
Gegužė  -   Birželis
V. Bagdanavičius — Žmogus, laikas ir istorija Maceinos svarstyme — 213. Alf. Nakas — JAV LB atšventė 30-metį ir pagerbė laureatus — 215. Birutė Ciplijauskaitė — Domo ir Sofijos Jasaičių atminimui — 219. Mūsų buityje
—    221. Saulius Pašilis — Nesėkminga ateizmo akcija okupuotoje Lietuvoje — 222. Isolda I. Poželaitė-Davis
—    Žvilgsnis į Ievos Pocienės skulptūrinę kūrybą — 223.
Liepa -  Rugpjūtis
K. T. — Ieškant pagrindų naujų laikų pasaulėvaizdžiui
—    281. Antanas Maceina — Asmens nemirtingumas — 283. Leonardas Andriekus — Lietuvių Rašytojų Draugijos visuotinis suvažiavimas — 284. Bernardo Brazdžionio žodis LRD visuotiniame suvažiavime — 285. Juozas Prunskis — Devintųjų Poezijos dienų įspūdžiai
—    292. Mūsų buityje — 294. A. Radžius — Saturno žiedų enigma — 295.
Rugsėjis  —  Spalis Kun. Vaclovas Aliulis — Sveikintinas rūpinimasis liturgijos kalba — 364. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika dešimtmečio proga apie save — 366. A. Lembergas
—    XXIX-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė — 368. Juozas Kojelis — Veiksniai, tariniai, pažyminiai — 370. A. Grauslys — Ką rašė apie mus lenkų žurnalas "Kultūra" 1981 metais — 372. Romas Gintalas — Knyga apie leninizmo intelektualines šaknis — 373. Mūsų buityje — 373.
Lapkritis  —  Gruodis
L. A. — Giorgio de Chirico, metafizinio meno kūrėjas — 443. J. Baužys — "Ateities" akademinio savaitgalio žvilgsnis į pogrindžio spaudą — 444. vs — Šv. * Kazimiero mirties sukaktis — 448. Mūsų buityje — 453. Jurgis Jankus — Dvi dienos pas Santvarą 454. Saulė Jautokaitė — Madalenos Birutės Stankūnienės paroda
—    458. V. V. — Dail. Povilo Puzino sukaktis — 459.
 
Aidų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams linkime šviesių, sėkmingų ir palaimiu

1983  METŲ

Aidų leidėjai, redakcija, administracija

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai