Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Sausio 3 d. Vilniuje mirė vysk. Kazimieras Paltarokas, sulaukęs 83 metų amžiaus. Velionis buvo gimęs 1875 m. spalio 22 d. dabartinėje Linkuvos parapijoje. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, Kauno Kunigų Seminarijoje ir Petrapilio Dvasinėje Akademijoje. 1902 m. įšventintas kunigu ir netrukus paskirtas Kauno Kunigų Seminarijos profesoriumi. 1926 m. konsekruotas Panevėžio vyskupu, 1949 m. kapitulos išrinktas Vilniaus arkivyskupijos valdytoju. Vysk. K. Paltarokas yra parašęs knygų socialiniais ir religiniais klausimais ("Socialinis klausimas", "Šventoji istorija" — Naujas ir Senas testamentas, pamokslų rinkinį, tikybos vadovėlių, ganytojiškų laiškų ir straipsnių). Jo vaidmuo buvo žymus Lietuvos katalikų akcijos dirvoje. Nuo 1946 iki 1956 m. velionis buvo vienintelis vyskupas Lietuvoje. Tais metais jam šv. Sostas buvo pavedęs konsekruoti vyskupais kunigus Maželį ir Steponavičių. Apie vysk. Paltaroką daugiau bus kituose žurnalo numeriuose.

•    Niujorko didžiojoje geležinkelių stotyje (Grand Central) sausio 20 d. atidaryta antikomunistinė paroda, nuotraukomis bei dokumentais vaizduojanti bolševizmo 40 m. kruviną istoriją. Parodą suorganizavo Pavergtos Jungtinės Tautos. Atidaryme kalbėjo senatorius J. Jawits, prel. J. Balkūnas ir rašytojo Leono Tolstojaus duktė. Dalyvavo spaudos ir televizijos atstovai. Parodą kasdien aplanko tūkstančiai žmonių.

•    Balfo reikalų vedėju pakviestas kun. L. Jankus iš Kalifornijos.

•    Niujorke Audubon dailininkų draugijos parodoje dalyvavo lietuviai dailininkai K. Žoromskis, P. Puzinas, V. K. Jonynas ir R. Viesulas. V. K. Jonynas gavo grafikos pirmąją premiją už darbą "Penktoji Alėja" ir piniginę dovaną. Panašaus įvertinimo jis susilaukė ir praėjusiais metais.

•    Kanados Kultūros Fondo vaikų literatūros konkurse pirmąją premiją 200 dol. gavo S. Tomarienė už veikalėlį "Devyngalvis", o antrąją — 100 dol. — P. Pilkelis iš Australijos. Premijos įteikimas įvyko Toronte rugsėjo 29 d. Su ja jungtas ir koncertas, kurio visą programą išpildė op. sol. Vincė Jonuškaitė.

•    Praėjusį rudenį Sao Paulo mieste mokslo ir technikos muziejaus rūmuose atidaryta apžvalginė Lietuvos architektūros paroda. Eksponatai supažindina su mūsų architektūros istorija ir dabartim. Parodą suorganizavo inž. M. Ivanauskas. Ji tęsis iki lapkričio 5 d.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai