Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Aistis: KRISTALINIAM KARSTE. Eilės. MCMLVII. Išleista prel. Pr. M. Juro lėšomis. 45 p.

Gražina Tulauskaitė: RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS. Lyrika. Išleido Terra. Chicago, 1957. 62 p.

Paulius Jurkus: SMILGAIČIŲ AKVARELĖ. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1957. 522 p. Kaina $5.00.

Aloyzas Baronas: MĖNESIENA. Romanas, 202 p. Išleido J. Karvelio Knygynas, 1957 m. Kaina $2.50.

DERLIAUS SAUJA, skaitymai augantiems ir suaugusiems. Paruošė K. Barėnas. Išleido Nidos Knygų Klubas, (1/2, Ladbroke Gardens, London W. 11. Gt. Britain) 1957 m., 558 p.

Irena Joerg: TAIKA ATEINA ] SLĖNĮ. Romanas. Išleido Nida. Londonas, 1957. 138 p.

DIENOS TARP DANGORAIŽIŲ. Studentijos jubiliejinis leidinys. Redagavo I. Čepėnaitė, P. Remeikis, J. Šapkus, J. Šorūnas. Viršelis J. Šapkaus. 112 p., spausdino M. Morkūno spaustuvė Čikagoje 1957 m.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai