Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI PDF Spausdinti El. paštas


KETURIASDESIMT METŲ PRABĖGO, KAI SENOJOJE LIETUVOS SOSTINĖJE, VILNIAUS MIESTE, BUVO ATSTATYTA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA IR SUVERENI  LIETUVOS VALSTYBĖ.

GARBINGI IR ŠVIESUS LIETUVOS VYRAI SU DAKTARU JONU BASANAVIČIUM PRIEŠAKYJE PADĖJO SAVO PARAŠUS PO ISTORINIU DOKUMENTU, KURIS SUTRAUKĖ RUSŲ PRIMESTOS VERGIJOS GRANDIS IR LIETUVĄ (RIKIAVO Į  LAISVŲ TAUTŲ SEIMĄ.

NUO ŠIŲ DIDŽIŲ NUOSPRENDŽIŲ VALANDOS JAU PRASLINKO KETURIASDEŠIMT METŲ.

PRO LIETUVIO AKIS ŠIANDIEN PRABĖGA NUEITASIS TAUTOS IR VALSTYBĖS KELIAS: LAISVĖS KOVŲ METAI, SAVANORIAI, STOJĘ TĖVYNĖS GINTŲ, NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPIO AUGIMAS IR KLESTĖJIMAS, ŽIAURIOS OKUPACIJOS IR KARŽYGIŠKAS PARTIZANŲ PASIPRIEŠINIMAS BEI TAUTOS ATSPARUMAS.

NEPALŪŽO LIETUVIŲ TAUTOS TIKĖJIMAS SAVO ŠALIES LAISVU IR NEPRIKLAUSOMU RYTOJUMI.

KUR ŠIANDIEN LIETUVIS BEBOTŲ — AR ŽILOJOJE TĖVŲ ŽEMELĖJE, AR ŽIAURIUOSE IŠTRĖMIMO SPEIGUOSE, AR LAISVOJO PASAULIO PRIEGLOBSTYJE — JISAI SAVO ŠIRDYJE NEŠIOJASI NEGĘSTAMĄ VILTIES ŽIBURĮ: PATEKĖS LAISVĖS ŠVIESA LIETUVAI, O JOSIOS VAIKAI, SUSIRINKĘ PO MOTINOS TĖVYNĖS SPARNU, DIDINGU BALSU GIEDOS LAISVĖS GIESMĘ:

"LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ! TU ESI MŪSŲ MEILĖ, PASIDIDŽIAVIMAS IR DŽIAUGSMAS.

"LIETUVA — TU ESI MŪSŲ GARBĖ, PRIEGLOBSTIS IR RAMYBĖ.

"TAVO VARDAN MES STOJAMĖS IR EINAM.

"VEDA MUS TIKĖJIMAS TAVIMI — LAISVA IR SKAISČIA TAVO ATEITIES ŽVAIGŽDE."
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai