Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AUGŠTYN ŠIRDIS PDF Spausdinti El. paštas
Tokia antrašte praėjusių metų gale yra atspausdinta kun. dr. Juozo Prunskio religinio pobūdžio knyga, Tai neilgų pamokančių straipsnių (110) rinkinys, išdalytų į 6 skyrius. Tie straipsniai, nors rašyti įvairiomis progomis ir jau skelbti periodinėje spaudoje, dabar naujai autoriaus peržiūrėti, susiskamba į darnia, visumą.

Ši knyga yra 19-tas kun. dr. Juozo Prunskio leidinys. Autorius, pajutę savo uždavinį ne tiek gyvu žodžiu, kiek raštu kelti ir ginti religiją, žurnalistinėje dirvoje pluša jau nuo 1931 metų. Gausūs straipsniai periodinėje spaudoje, paskiri brošiūriniai leidiniai ir religinio turinio knygos padarė jį mūsų populiariausiu apologetu.

šį dvasininką yra didžiai paveikę komunizmo žiaurumai, ir jis žymią sivo straipsnių bei leidinių dalį skyrė tai žmonijos grėsmei nušviesti. Iš kitos pusės, autorių, kaip jis pažymi "Augštyn širdis" knygos įvade, yra sužavėję šventųjų ir šiaip kilniadvasių žmonių pavyzdžiai, kuriuos jis rūpestingai stengiasi pateikti skaitytojams.

Pavyzdys laikytinas kun. J. Prunskio stiprybė. Jis vengia ilgų ir gilių kalbėjimų, greičiausia bijodamas tapti nuobodus. Viską išsako jis atsiremelamas pavyzdžiai, iš kurių daro savas išvadas. Ir nors kartais pavyzdys būtų lengvesnio svorio, kun. J. Prunskis savo žurnalistiniu apsukrumu sugeba iš jo išvesti neretai skaitytoją nustebinančių dalykų.

Šituo keliu autorius eina ir savo naujausioje knygoje "Augštyn širdis". Tai bene storiausia jo išleista knyga, sudaranti 260 didelio formato puslapių. Į ją sudėta daug ilgo triūso, ir nėra abejonės, kad ši knyga geriausiai padeda pažinti autorių kaip populiarų religijos apologetą.

Pavyzdžių viename straipsnelyje, nors jų ilgiausi išsitenka 4 puslapiuose sutelkta po keletą. Galima sakyti, kiekvienam teigimui parenkama pavyzdinė iliustracija. Kitas gal iš jų darytų platesnes išvadas, iki dugno išsemdamas užgriebtą atsitikimą bei vaizdą. Kun. J. Prunskis pa4ma vien tai, kas, jo manymu, atrodo esminio, o tolesnį gvildydmą palieka  įžvalgesniam skaitytojui.

Šioje knygoje pavyzdys vejasi pavyzdį. Bet ir toje gausybėje skirtingų vaizdų autorius išlieka savo pasirinktoje plotmėje gana vientisas ir logiškas. Tai nėra lengva, norint apvaldyti tokią įvairią medžiagą ir ją išreikšti sklandžia kalba.

Knygos viršelį piešė dail. A. Rūkštelė, atspausdino Immaculata spaustuvė Putname, kaina 2 dol.

"Augštyn širdis" rekomenduotina visiems, jieškantiems dvasinio pasiskaitymo bei gyvų religinių minčių. O ten jų apsčiai ras ir dvasininkas, ir pasaulietis. Knyga taip pat bus įdomi ir jaunimui—moksleiviams bei studentams. Būtų gera, jeigu jos kuo daugiausia pavyktų nusiųsti ir į Lietuvą.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai